FORSKNINGSANSLAG EMELLE

Publicerad:

Emelle Fond stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Stöd lämnas i första hand till yngre forskare, doktorander och nydisputerade forskare verksamma i f.d. Göteborgs och Bohus län. Stöd kan ges till ett eller flera projekt. Fonden välkomnar ansökningar både från experimentella och kliniska projekt inom området. För grundvetenskapliga projekt är det viktigt att den kliniska betydelsen av studierna anges.

Ansökan skall innehålla:

  • Curriculum vitae med publikationslista och uppgift om aktuell anställning samt kontaktuppgifter (email-adress och telefonnummer)
  • För doktorander skall handledare anges
  • Övriga erhållna och sökta anslag för projektet
  • Kortfattad projektbeskrivning (max 5 sidor)
  • Budget för sökta medel
  • Intyg från prefekt/verksamhetschef om att lokaler disponeras för projektet

Ansökan ställs till:
Emelle Fond, Forskningsenheten
Plan 2, Centralkliniken
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra
416 85 Göteborg

Upplysningar lämnas av fondens ordförande Professor Sverker Jern (sverker.jern@gu.se).

Ansökan inlämnas i 1 original och 4 kopior.

OBS! Ofullständig ansökan tas ej upp till behandling.

ANSÖKAN SKALL VARA FONDEN TILLHANDA SENAST måndag 2 oktober 2023.