Information och stöd vid remisskrivning

För att remisserna ska nå fram till En väg in krävs följande:

En remiss som anger:
Information: Namnet på den BUP-mottagning som patienten ska besöka (specifikt vårdval och/eller behov av tolk ska anges tydligt i remisstexten)

Remissen ska sedan läggas i ett kuvert som skickas till:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Obs! Remissen kan ej skickas digitalt.

Stöd vid remisskrivning

Remissbedömningen på En väg in utgår från en medicinsk bedömning. Det är upp till varje remittent att säkerställa att remissen innehåller tillräckligt med information för att en medicinsk bedömning ska kunna genomföras.

För att underlätta processen vid remisskrivning har två remisstöd tagits fram – ett för vårdgivare och ett för elevhälsan. Remisstöden ska ses som en checklista för vilken information som remissteamet vid En väg in har nytta av för att göra en fullständig bedömning av barnets/ungdomens vårdbehov. Remisstöden baserar sig på de krav kopplade till remisser, triagering och remissvar som formuleras i barn- och ungdomspsykiatrins uppdragsbeskrivning samt regionala medicinska riktlinjer (RMR:er): 

Regionala medicinska riktlinjer (RMR) hittar du här

RMR vid remisskrivning

Remisstöd för vårdgivare

Remisstöd för elevhälsan

 

För samverkan mellan primärvården och elevhälsan finns ett underlag som kan användas som stöd vid inhämtning från icke-remitterande elevhälsa till primärvårdsremiss med frågeställning utredning NP/AST. Underlaget hjälper remittenten att få tillräcklig information om hur eleven fungerar i skolan, men ersätter inte remisstödet för den remitterande parten.

Mall för informationsunderlag för samverkan inför remiss om utredning NP/AST

Samverkan

Under tillgänglighetsprojektet har så kallade Skav-workshops genomförts i syfte att identifiera områden som skaver. Efter dessa har ett antal arbetsprinciper tagits fram.

Arbetsprinciper för en fungerande remisshantering utan SKAV för målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd

  • Barn och unga och föräldrar som söker hjälp ska inte behöva ansvara för informationsöverföring mellan vårdgivare eller huvudmän. Stöd bör kunna erbjudas i hela vårdkedjan och i skolan.
  • Den sammanfattande remisstexten behöver innehålla den information som krävs för att bedöma om behov föreligger för specialiserad vård inom BUP. Remissen får gärna vara kortfattad, men frågeställningen måste tydligt framgå och nödvändiga underlag ska ingå som bilaga
  • Skolans underlag i remissen behöver stå i relation till remissens frågeställning. Syftet är att förstå om situationen i skolan ger stöd för huruvida frågeställningen är aktuell
  • En remiss som kan bedömas betyder inte nödvändigtvis att den accepteras. Det kan vara så att en remiss innehåller all nödvändig information, men att innehållet inte ger stöd för behov av specialiserad vård inom BUP.
  • Vid avslag på remiss ska tydligt anges vad som behöver kompletteras, alternativt vilken vård barnet/ungdomen ska hänvisas till (om ej BUP)

Sammanfattning SKAV-workshops

Konsultation och utbildning

Vid frågor inför remisskrivning kan vårdgrannar och samverkanspartners delta i digitala konsultationstillfällen med EVI. För anmälan och mer information.

Länk till anmälan i Regionkalendern

Det är också möjligt att ringa till En väg In för rådgivning. Frågor kring patienter som har en befintlig kontakt med BUP hänvisas till aktuell BUP-mottagning.

Det finns också ett inspelat utbildningsmaterial för remisskrivning till BUP. I materialet finns grundläggande information om remisser och konkreta exempel:

Material från remissutbildning för primärvården

Inspelat material från remissutbildning för primärvården

Information om remisshantering, bedömning och första besök

När en patient remitteras till BUP ska remittenten ange namn på den BUP-mottagning som remissen ställs till. Om denna information saknas bokas patienten in på den mottagningen som patienten geografiskt tillhör.

Medicinsk bedömning av alla inkomna remisser genomförs av läkare, sjuksköterskor, psykologer och/eller kuratorer tillsammans med en vårdadministratör.

Om remissen accepteras bokas patienten in till aktuell BUP-mottagning och En väg in skickar kallelsen digitalt eller via post till barnet/ungdomen. I kallelsen finns information om hur man kommer i kontakt med aktuell mottagning för att exempelvis av- eller omboka besöket.

Om remissen avslås skickas ett remissvar till remittenten. Svaret innehåller motivering samt förslag på vidare åtgärder. Barnet/ungdomen bokas inte in för ett första besök på någon BUP-mottagning.  

Vid första besöket på BUP-mottagningen deltar barnet/ungdomen och vårdnadshavare. Mottagningen beslutar själv vilken yrkeskategori som tar emot respektive patient som bokats in för första besök av En väg in. Barnet/ungdomen samt vårdnadshavare får träffa en psykolog, kurator eller sköterska och berätta om hur man mår och vad man vill ha hjälp med. Ibland deltar också en läkare.

Vid besöket pratar man oftast alla tillsammans, men det finns också utrymme att prata en stund enskilt med barnet/ungdomen och en stund med vårdnadshavarna. I slutet av samtalet gör man tillsammans en vårdplan där det står vilka psykiatriska svårigheter som barnet/ungdomen har och hur barnet/ungdomen/vårdnadshavaren ska jobba med detta tillsammans med behandlare på BUP. I samband med  nybesök görs också en bedömning om barnet/ungdomen fortsatt är aktuell för fortsatt BUP-kontakt.

RMR första besök