Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

BUP regional utredningsmottagning

Under våren 2023 öppnades verksamheten BUP Regional Utredningsmottagning (RU) på Drottninggatan 16 i Göteborg med syfte att stötta regionens förvaltningar. RU är en del av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västra Götaland och genomför neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar i åldern 0–17 år.
RU är en del i att verkställa regionstyrelsens beslut från april 2021 om BUP Tillgänglighetsuppdrag 2021–2023, med målet om en god tillgänglighet för alla barn och unga i Västra Götaland med psykisk ohälsa.

Uppdrag


RU är en regiongemensam utredningsmottagning med uppdrag att utreda barn och ungdomar i åldern 0–17 år med neuropsykiatrisk frågeställning. För vårdnadshavare till patienter som utretts och fått en diagnos på RU kan psykoedukation i grupp erbjudas och för samma patienter kommer RU eventuellt bistå med medicinsättning i de fall det bedöms vara aktuellt.


Som patient kan man triageras till RU genom En väg in som är en regiongemensam verksamhet som bedömer remisser och vårdbehov samt erbjuder invånare rådgivning. Patienter kan inte söka direkt till RU.


På RU utreds barn med frågeställning adhd och/eller autism. Utifrån frågeställning och vilka underlag som finns tillgängliga i remissen kan utredningen ske utifrån bestämda utredningsflöden. På RU arbetar sjuksköterskor, psykologer, läkare och administratörer som alla är involverade i utredningsflödenas steg och skeden. Arbetssätten vid RU följer aktuell nationell kunskapsstyrning.

Vad RU innebär för invånare, BUP, vårdgrannar och samverkanspartners

För invånare i Västra Götalandsregionen kan det innebära att utredning erbjuds på RU istället för på den lokala BUP-mottagningen.


Som patient på RU kan det medföra längre restid än vid utredning på den lokala BUP-mottagningen. Det kan däremot innebära kortare väntetider till utredning och färre resor till mottagning då utredningen på RU till viss del består av digitala besök. Fysiska besök genomförs i RU:s lokaler i centrala Göteborg och vid behov kan ersättning för såväl resa som boende betalas ut. Om behov av vård inom BUP kvarstår efter genomförd utredning på RU remitteras patienten till sin lokala BUP-mottagning.


RU har i uppdrag att genomföra neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar 0–17 år, vilket innebär en avlastning för BUP-mottagningar med liknande uppdrag. För remisser som inkommer till En väg in och som har en frågeställning inom RU:s inklusionskriterier, kan RU ta ansvar för utredning av dessa patienter. Om behov finns, kan RU även bistå med digital psykoedukation för vårdnadshavare och eventuellt medicininsättning för de patienter som utretts och fått diagnos på RU.


Arbetet framåt

Sedan uppstarten mars 2023 har RU börjat ta emot patienter från hela regionen för utredning. På lite längre sikt kommer möjligheten att remittera direkt till RU från BUP-mottagning utredas. Under arbetets gång sker löpande uppföljning av arbetssätt, stödmaterial, patientflöden samt påverkan på vårdgrannar, samverkanspartners och BUP-mottagningar för att kontinuerligt vidareutveckla och anpassa den nya verksamheten på RU. En projektgrupp med företrädare från BUP och primärvården (Närhälsan, privat regi och UPH) ansvarar för uppföljningen.

Kontakta oss


Frågor och kommentarer får gärna mejlas till Erika Haglöf, erika.haglof@vgregion.se.

Frågor och svar

Fråga

Svar

Vilka frågeställningar utreds på RU?

På RU utreder vi neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism. Om vi märker när vi träffas att barnet har andra svårigheter som behöver utredas vidare ser vi till att de slussas vidare till den lokala BUP-mottagningen.

Vilka remisskrav finns det för att en remiss ska accepteras till RU?

För att en remiss ska accepteras på EVI finns generella remisskrav (se sidan Information och stöd vid remisskrivning på Vårdgivarwebben).

För att remissen/patienten ska kvalificera sig för utredning på RU gäller även att remissen avser ett barn mellan 0–17 år och att remissen har frågeställning adhd och/eller autism samt innehåller ett tydligt underlag från skolan utöver sedvanlig remisstext.

Vilka exklusionskriterier finns på RU?

Patienter där det föreligger ett parallellt psykiatriskt behandlingsbehov eller annat utredningsbehov kan inte utredas på RU. Patienter med ett primärt behov av samverkan eller psykosociala insatser eller redan tidigare färdigutredda barn där insatser såsom komplettering eller s.k. ”second opinion” önskas lämpar sig heller inte för RU.

Kan vi som BUP-mottagning skicka en remiss till RU för utredning efter att vi genomfört ett första besök?

I nuläget kan BUP-mottagningarna inte remittera direkt till RU. Möjligheten för detta kommer dock utredas framåt.

Kan man som patient eller annan vårdinstans söka eller remittera direkt till RU?

Man kan som patient eller annan vårdinstans inte söka eller remittera direkt till RU. RU fungerar som en avlastande mottagning för övriga BUP-mottagningar och tar bara en andel av utredningsbehovet som finns.

Ansvarar RU för att utreda hela regionens behov av neuropsykiatriska diagnoser?

Majoriteten av patienterna i regionen utreds på vanliga BUP-mottagningen runt om i regionen. RU fungerar som en avlastande mottagning för övriga BUP-mottagningar och tar bara en andel av utredningsbehovet som finns.

Hur lång tid tar en utredning på RU?

Beroende på utredningens omfattning tar det cirka 3–6 veckor från första kontakten till dess att hela utredningen är avslutad.

Hur fördelas de tillgängliga tiderna på RU mellan regionens förvaltningar?

Utredningskapaciteten vid RU kommer initialt
att fördelas utifrån befolkningsunderlag.

Var tar patienten vägen efter en utredning?

Beroende på om en diagnos har blivit fastställd eller inte samt patientens allmänna tillstånd kan förloppen efter utredning se olika ut. Om diagnos sätts och om det finns behov kan vårdnadshavare erbjudas psykoedukation i grupp. Efter det kan patienten i vissa fall erbjudas möjligheten till medicininsättning på RU. Om det finns behov av fortsatt BUP-kontakt efter utredning remitteras patienten till den lokala BUP-mottagningen.

Följer utredningsflödet på RU aktuell nationell kunskapsstyrning?

Ja, alla arbetssätt vid RU följer aktuell nationell kunskapsstyrning.

Genomförs besöken fysiskt eller digitalt?

För att underlätta för patienten och för att göra RU:s utredningsflöde så effektivt som möjligt genomförs flera delar på RU digitalt. Efter det första besöket skickas digitala formulär via BlåAppen som ska besvaras av familj och skola. Ungefär 1–3 besök är fysiska.

Senast uppdaterad: 2023-05-11 10:52