Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om "En väg in" indelat i olika kategorier.

Allmänna frågor
Frågor gällande BUP
Frågor gällande Elevhälsan
Frågor gällande Primärvården

Allmänna frågor

Vem kan vända sig till En väg in?

Alla barn och ungdomar, 0–17 år, med psykisk ohälsa och som saknar pågående vårdkontakt för detta. Barnet, ungdomen eller deras vårdnadshavare kan kontakta En väg in för att få en bedömning och information om vart de ska vända sig.

Barn och ungdomar som redan har en pågående kontakt för sin psykiska ohälsa, med primärvården eller barn- och ungdomspsykiatrin, kommer att hänvisas till sin ordinarie mottagning.

Vid livshotande tillstånd ska invånare alltid ringa 112, oavsett tid på dygnet.

Vid icke-livshotande akuta tillstånd ska barn och unga eller deras vårdnadshavare ta kontakt med närmaste akutmottagning för barn och ungdomspsykiatri. Närmsta mottagning hittas lättast via 1177.se under fliken Hitta vård.


Tar En väg in emot telefonsamtal från barn och unga eller deras vårdnadshavare på grund av akut psykisk ohälsa?

Nej, vid livshotande tillstånd ska alla invånare alltid ringa 112, oavsett tid på dygnet.
 
Vid icke livshotande akuta tillstånd ska barn och unga eller deras vårdnadshavare ta kontakt med närmaste mottagning, hittas lättast via 1177.se under fliken "hitta vård".

 


Vilka arbetar på En väg in?

På En väg in arbetar ett team med 20–25 medarbetare bestående av är läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer och vårdadministratörer. 


Vilka medarbetare på En väg in tar emot telefonsamtal?

Sjuksköterskor, kuratorer och psykologer tar emot inkommande samtal från invånare, vårdgrannar och samverkanspartners.


Vilka remisser ska inte skickas via En väg in?

Följande remisser som inte ska skickas via En väg in:
 
• Internremisser mellan BUP-mottagningar inom regionen.
• Remisser från BUP-akutvård till BUP-öppenvård.

Bedömer En väg in remisser gällande ätstörningar?

En väg in tar emot och bedömer remisser gällande ätstörningsproblematik för patienter i hela Västra Götalandsregionen. Vid accepterad remiss bokas patient antingen för ett första besök till en mottagning inom BUP:s öppenvård eller till en ätstörningsmottagning, beroende på vilken förvaltning patienten tillhör.


Vad händer om jag inte har all information som efterfrågas i remisstöden?

Remissbedömningen på En väg in utgår från en medicinsk bedömning. Det är upp till varje remittent att säkerställa att remissen innehåller tillräckligt med information för att en medicinsk bedömning ska kunna genomföras.

Remisstöden baserar sig på de krav kopplade till remisser, triagering och remissvar som formuleras i barn- och ungdomspsykiatrins uppdragsbeskrivning samt regionala medicinska riktlinjer (RMR:er):

RMR Remiss inom Hälso- och sjukvård

RMR Ansvarsfördelning mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin


På vilka grunder bestäms det vilken mottagning patienten kommer att bokas in på?

När en patient remitteras till barn- och ungdomspsykiatrin ska remittenten ange namn på den BUP-mottagning som remissen ställs till. Finns ingen mottagning angiven bokas patienten in på den mottagning som hen tillhör geografiskt.


Hur får barnet/ungdomen kallelse till första besöket på BUP-mottagningen?

Om ett första besök på mottagningen bokas in utifrån ett telefonsamtal med En väg in informeras vårdnadshavaren eller ungdomen om datum och tidpunkt för besöket. En väg in skickar även en kallelse digitalt eller via post.

Om ett första besök på mottagningen bokas in utifrån remiss skickar En väg in en kallelse till barnet/ungdomen digitalt eller via post. 


Hur bokar patient/vårdnadshavare av/om ett besök som bokats via En väg in?

Om- och avbokningar hanteras av den mottagning där besöket ska ske. I den kallelse som skickas ut till barnet/ungdomen från En väg in finns information om hur man kommer i kontakt med aktuell mottagning för att av-/omboka besök.


Hur skriver jag en avvikelse gällande En väg in?

Om du har tillgång till avvikelsehanteringssystemet MedControl PRO ska du använda dig av detta. Du hittar En väg in under VGR -> SU -> Område 1 -> Neurologi-psykiatri-barn -> En väg in.

Om du inte har tillgång till MedControl PRO, går det bra att skicka en avvikelse per post. 

Avvikelse per post ställs till:

En väg in
Drottninggatan 16
411 14 Göteborg


Vart kan jag vända mig med frågor och synpunkter kring En väg in?

Frågor och synpunkter tas emot via funktionsbrevlådan för En väg in: envaginvgr@vgregion.se. Denna läses kontinuerligt.


Hur kommer jag i kontakt med En väg in?

Om du som vårdgivare, medarbetare inom elevhälsan eller annan samverkanspartner önskar rådgivning kring psykisk ohälsa hos barn och unga är du välkommen att ringa En väg in på telefonnummer 010 – 435 86 50.


Frågor och svar gällande BUP

Hur går jag som medarbetare på BUP-mottagning till väga för att få svar på frågor kring En väg in?

För frågor kopplade till En väg in:s tidbokning och övriga administrativa frågor kan ni mejla till administratörernas funktionsbrevlåda (evi.admin.su@vgregion.se). 

För frågor direkt riktade till enhetschef på En väg in, som inte besvaras genom någon av ovan informationsvägar - kontakta enhetschef på En Väg In.

 


Hur får BUP-mottagningar tillgång till remisser inför besök som bokats av En väg in?

Administratörer vid samtliga BUP-mottagningar har tillgång till remisshanteringssystemet SÄLMA 2. Via SÄLMA 2 har BUP-mottagningarna digital åtkomst till remisser.

Vid behov av behörighet till SÄLMA 2, kontakta En väg in via funktionsbrevlådan (envaginvgr@vgregion.se).


Vilken information kommer BUP-mottagningarna få inför ett första besök som bokats av En väg in?

Ett besök kan bokas in på en BUP-mottagning efter ett telefonsamtal från patient/vårdnadshavare eller efter inkommen remiss. Om ett besök bokas in per telefon finns journalanteckning som sammanfattar situation, anamnes, bedömning och åtgärd. Om ett besök bokas in efter inkommen remiss finns journalanteckning som innehåller kontaktorsakskod samt åtgärd, utöver detta har mottagningen även tillgång till remissen via Sälma 2. För samtliga inbokade besök anges i ELVIS information om eventuellt tolkbehov, samtycke från vårdnadshavare, information om giltigt LMA om den vårdsökande är asylsökande.


Är det En väg in som fattar beslut om vilken yrkeskategori som tar emot patienten vid första besöket på BUP?

Mottagningen beslutar själv vilken yrkeskategori som tar emot respektive patient som bokats in för första besök av En väg in.


Hur många tider för första besök ska varje BUP-mottagning tillgängliggöra i sina fiktiva resurser?

Varje BUP-mottagning ska ha ett visst antal tider för första besök tillgängliga varje vecka. Antal besök har tidigare kommunicerats i informationsutskick. BUP-mottagningarna ansvarar för att dessa tider ska finnas tillgängliga i deras fiktiva resurser med minst 60 dagars framförhållning.


Vad händer om en BUP-mottagning inte har någon ledig tid inom vårdgarantin för En väg in att boka in ett första besök på?

För att BUP-mottagningarna ska kunna hålla vårdgarantin är det viktigt att det alltid finns tillgängliga tider för första besök. Om det inte skulle finnas en ledig tid på aktuell mottagning kommer En väg in kontakta den aktuella mottagningen via e-post och be dem lägga upp fler tider för första besök i sina fiktiva resurser. Finns det efter det fortsatt inga tider inom vårdgarantin bokas patienten in på en tid utanför vårdgarantin.


Vilka riktlinjer finns gällande hantering av de tider som BUP-mottagningarna tillgängliggör i sina fiktiva resurser?

Efter det att tider tillgängliggjorts i fiktiva resurser ska ingen av dessa tider raderas, oavsett om En väg in bokar in patienter på tiderna eller inte. Följande beskriver hur tillgängliggjorda tider i fiktiva resurser ska hanteras:

• Om En väg in har bokat in en patient flyttas besöket över till en verklig vårdgivare och tiden i den fiktiva resursen spärras. I spärren skrivs ”Bokad EVI”

• Om En väg in inte har bokat någon patient när 4 dagar återstår till besökstiden kan BUP-mottagning återta tiden och använda till annat ändamål. Tiden spärras och i spärren skrivs ”Återtagen inom 4 dagar”

• Om en BUP-mottagning av någon annan anledning behöver återta en tid (exempelvis på grund av sjukdom, röd dag, jour osv.) spärras tiden och i spärren skrivs ”Återtagen av annan anledning”. Om en BUP-mottagning för sin egen skull önskar dokumentera anledning till återtagen tid görs detta i en parentes efter spärrtexten ovan. Mottagningen är i dessa fall skyldig att lägga upp en ny tid i nära angränsning.


Kan BUP-mottagningar överpröva En väg in:s remissbedömning?

Nej. En väg in bedömer remisser utifrån gällande RMR:er. I de fall patient bokas på första besök efter remissbedömning ska aktuell BUP-mottagning genomföra första besök. Utifrån bedömningen som görs vid det besöket planerar sedan BUP-mottagningen hur patienten ska handläggas vidare.


Till vilka mottagningar bokas patienter med ätstörning?

För ett första besök bokas patienter tillhörande SkaS, SÄS och SU till en ätstörningsmottagning och patienter tillhörande SiV och NU bokas till BUP öppenvård. Därefter sker ställningstagande till lämplig vårdnivå och fortsatta insatser. 


Vilka tidsgränser gäller för remisser till BUP?

Efter remittent har beslutat om att remiss ska skickas ska denna skicka remissen inom 3 arbetsdagar (detta gäller inte egenremisser eller remittenter inom elevhälsan då vårdgarantin för deras remisser börjar räknas från den dag som remissen inkommer till En väg in). När remissen inkommit till En väg in ska denna bedömas och prioriteras inom 3 arbetsdagar. Därefter ska resultatet av remissbedömningen skickas till remittent och patient inom 2 arbetsdagar.


Vad kan En väg in och BUP-mottagningarna göra om remisser inkommer sent så att det blir svårt för BUP-mottagningarna att hålla vårdgarantin?

Det åligger remittenter att skicka remisser inom 3 arbetsdagar efter det att beslut om remiss har fattats enligt RMR. Om remittenter ändå skickar remisser senare än 30 dagar så kommer En väg in att avvisa och skicka tillbaka remissen. Observera att det inte är tillåtet för varken En väg in eller BUP-mottagningar att ändra datum på remisser. Remisser som inkommer från skola och egenremiss är undantaget detta enligt RMR.


Vart ska patienter som avslutat kontakt med BUP-mottagning vända sig med frågor om att återuppta kontakt eller med ärenden kopplade till vårdtillfället?

En patient som är avslutad på en öppenvårdsmottagning är att betrakta som en avslutad kontakt. Om något annat är överenskommet ska detta tydligt framgå i slutanteckning. Saknas denna typ av notering ska patienten betraktas som en ny patient och är välkommen att kontakta En väg in.


Frågor och svar gällande Elevhälsan

Kan elevhälsan hänvisa barn, unga eller vårdnadshavare till En väg in?

Elevhälsan har möjlighet att hänvisa till primärvården eller skicka remiss till barn- och ungdomspsykiatrin via En väg in om de så önskar. Vid frågor om psykisk ohälsa kan både vårdnadshavare, barnet/ungdomen och personalen inom skolan ringa En väg in för rådgivning.


Kan jag som medarbetare inom elevhälsan skicka remisser till En väg in?

Ja, elevhälsan kan skicka remiss till En väg in. Det är verksamhetschefen inom respektive verksamhet som fastställer rutiner för vem eller vilka inom verksamheten som får utfärda remisser.


Behöver elevhälsan delge information från skolan till annan remittent?

Om man som elevhälsa inte skriver remisser kan det fortfarande vara nödvändigt att på förfrågan dela information med annan remittent eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Vid frågeställning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behövs det information om hur symtomen tar sig uttryck och påverkar patientens situation i skolan för att BUP ska kunna göra en så bra bedömning av informationen som möjligt.

För mer information, se remisstöd.


Vad kan jag som medarbetare göra om jag inte håller med om en remissbedömning?

Om du som remittent har synpunkter på bedömningen ska du skriva en avvikelse.


Vad kan jag som medarbetare inom elevhälsan göra om jag är osäker på om ett barn eller en ungdom bör remitteras till barn- och ungdomspsykiatrin?

Medarbetare inom elevhälsan kan kontakta En väg in via telefon för konsultationsstöd vid behov av att diskutera huruvida en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin ska skrivas eller inte. För mer information, se remisstöd. 


Frågor och svar gällande Primärvården

Kan jag som vårdgivare hänvisa barn, ungdomar och deras vårdnadshavare att ringa till En väg in?

Om en patient tar kontakt med primärvården på grund av psykisk ohälsa ska primärvården göra en medicinsk bedömning. Primärvården fattar beslut om huruvida det räcker med rådgivning, krävs insatser inom primärvård eller remiss till barn och ungdomspsykiatrin.


Kan jag som vårdgivare hänvisa patienten att skicka en egenremiss till En väg in?

Nej, primärvården ska inte hänvisa patienter att skicka egenremisser till En väg in. Om en patient tar kontakt med primärvården på grund av psykisk ohälsa ska primärvården göra en första psykiatrisk bedömning och ta ställning till om det räcker med rådgivning, insats från primärvård eller om det finns behov av remiss till barn och ungdomspsykiatrin.

 


Kan En väg in boka in patienter direkt i vårdcentralernas tidböcker?

Medarbetarna på En väg in kan inte boka in patienter direkt i vårdcentralernas tidböcker.

Genom IT-stödet SAMSA sker informationsöverföring mellan En väg in och primärvården. Detta innebär i korthet att när En väg in har triagerat en patient till primärvården kommer information att skickas från En väg in till den vårdcentral som patienten är listad på, utan att patienten själv behöver ansvara för att bära sin egen information.


Kan En väg in hänvisa patienter direkt till UPH?

Medarbetarna på En väg in hänvisar i första hand till den vårdcentral patienten är listad på. Om det finns stöd för behov av psykologisk behandling, enskilt eller i grupp, utan behov av andra insatser från primärvården, ges också information om hur patienten tar egen kontakt med UPH-mottagning.


Vilka patienter triagerar/hänvisar En väg in till primärvården?

De patienter som efter triagering vid En väg in bedöms ha ett vårdbehov som faller inom primärvårdens ansvarsområde hänvisas att kontakta den vårdcentral patienten är listad på. I samråd med patient/vårdnadshavare kan En väg in även lägga ett ärende i SAMSA.


Behöver det finnas information från skolan vid remiss med frågeställning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

För att En väg in ska kunna bedöma frågeställningar om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behövs information från skolan, inklusive information om närvaro, resultat i förhållande till kunskapsmålen, den sociala situationen, resultatet av eventuellt genomförda utredningar samt beskrivning av eventuella anpassningar och utvärdering av dessa. Vårdnadshavare kan i många fall bidra med viss information. Ofta behövs kompletterande information från skolan. Mer information, se remisstöd.


Vad ligger till grund för hur En väg in bedömer remisser?

En väg in bedömer remisser utifrån ett aktuellt regiongemensamt triageringsstöd, som i sin tur bygger på befintliga regionala medicinska riktlinjer (RMR:er), Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral samt barn- och ungdomspsykiatrins uppdragsbeskrivning.


Vad ska jag som vårdgivare göra om jag är osäker på om en patient bör remitteras till barn- och ungdomspsykiatrin?

Medarbetare inom primärvården kan kontakta En väg in via telefon för konsultationsstöd vid behov av att diskutera huruvida en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin ska skrivas eller inte.


Vem inom primärvården kan remittera barn och unga till barn- och ungdomspsykiatrin genom En väg in?

Det är verksamhetschefen inom respektive verksamhet som fastställer rutiner för vem eller vilka inom verksamheten som får utfärda remisser.


Vad kan jag som vårdgivare göra om jag inte håller med om en remissbedömning?

Om du som remittent har synpunkter på bedömningen ska du skriva en avvikelse.