Verksamhetsuppföljning

Västra Götalandsregionen följer löpande upp att leverantörer uppfyller sitt åtagande och håller den kvalitet som följer av Krav- och kvalitetsboken. Uppföljningen syftar även till att bidra till utvecklingen av primärvården i Västra Götaland.

Verksamhetsuppföljning sker enligt definierade kvalitetsområden inom God Vård, vilka är framtagna av Socialstyrelsen som vägledning för arbete med kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Läs mer om verksamhetsuppföljning under kapitel 5 i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral.

Kvalitetsindikatorer i primärvården

Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral

Denna rapport visar de närmare 400 primärvårdsindikatorer som används inom de båda vårdvalen i Västra Götalandsregionen. Indikatorerna är framför allt hämtade från PrimärvårdsKvalitet (PVQ) men här finns även ett antal regionspecifika indikatorer. Rapporten ersätter de tidigare visningsytorna för Hugin och Munin.

Microsoft Power BI