Fast läkarkontakt

Särskild ersättning betalas ut till vårdcentraler som kan erbjuda fast läkarkontakt, se Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral.

Vem kan vara fast läkarkontakt?

  • Specialist i allmänmedicin
  • ST-läkare i allmänmedicin
  • Specialist i geriatrik eller barn- och ungdomsmedicin kan vara fast läkarkontakt för sin målgrupp. 

Eftersom en fast läkarkontakt ska bidra till god kontinuitet för de listade behöver det finnas en realistisk planering för att läkaren ska arbeta på enheten och ta ansvar för sina angivna listade personer över tid, minst ett år.

När vårdcentralen rapporterar informationen så förutsätter det att en överenskommelse finns mellan vårdgivaren och respektive läkare kring antalet personer respektive läkare är fast läkarkontakt för samt vilka dessa personer är.

Dispensansökan fast läkarkontakt – för läkare med andra specialiteter

Dispens kan bli aktuell för läkare med andra specialiteter som arbetat länge i svensk primärvård och bedöms vara kompetent och lämplig för uppdraget. Bedömningen är att minst 2-3 års tjänstgöring, i princip heltid eller nära heltid, krävs för att man ska kunna tillägna sig det breda allmänmedicinska uppdraget med dess viktigaste komponent, kontinuitet. Tiden räknas efter utfärdat svenskt specialistbevis i annan specialitet. 
Arbete korta perioder på olika eller samma vårdcentral alternativt jourcentral ger inte denna kompetens, oavsett anställningsform. Om en läkare nyligen anställts eller kommer att anställas kan man återkomma med dispensansökan efter 2-3 års tjänstgöring. Om avsikten är att bli dubbelspecialist kan läkaren räknas som fast läkare så snart ST allmänmedicin är påbörjad, enligt dessa riktlinjer.

Specialitet godkänd i Sverige är ett krav för dispens. Specialistbevis utfärdat av Socialstyrelsen ska bifogas. Namn bör framgå men personnummer maskas.

Individuella bedömningar görs i teamet medicinska rådgivare på enheten vårdval och fördjupad uppföljning, i samråd med enhetschef. Handlingar diarieförs under vårdcentralens diarienummer, under GDPR-sekretess.

Blankett – Dispensansökan, fast läkarkontakt med annan specialitet än allmänmedicin 
Ansökan bedöms av medicinska rådgivare.

Mejla ansökan till:
vgprimarvard@vgregion.se 


Vem räknas som ST-läkare?

Som ST-läkare räknas den som tillsammans med studierektor och chef upprättat ett ST-kontrakt. Huruvida man får regional ersättning påverkar inte detta. Dispens kan inte beviljas under tiden man inväntar detta kontrakt.


Vad menas med arbetsgrad i % vid inrapportering?

Verksamheten har möjlighet att rapportera in en lägre arbetsgrad än aktuell anställningsgrad, om verksamhetschef kommit överens med läkaren om att hen på grund av andra uppdrag (såsom handledning, forskning, utökade ansvarsområden) ska ha en mindre lista. Ex: Läkaren är anställd 100% men har andra uppdrag 20%, rapporteras in som arbetsgrad 80% och antal personer som hen kan vara fast läkare för beräknas utifrån det.


Hur hanteras längre frånvaro hos den fasta läkaren?

  • Den fasta läkarkontakten ska vara den läkare som personen så långt som möjligt får träffa vid besök för sin grundsjukdom och den ska samordna vården mellan olika vårdenheter. Vid kortare planerad frånvaro, t ex sidotjänstgöring för ST-läkare, behöver man inte byta fast läkare. Detta behöver inte heller meddelas Koncernkontoret.
  • Vid längre frånvaro (mer än 6 månader) såsom planerad föräldraledighet eller sjukfrånvaro hos en tillsvidareanställd läkare behöver verksamheten ha en planering för hur patienternas behov av kontinuitet skall tillgodoses, men den ordinarie läkaren kan kvarstå som fast läkare. Vid sådan frånvaro skall enheten meddela denna planering till avtalsansvarig regionutvecklare vid Koncernkontoret, enhet vårdval och fördjupad uppföljning. 

När kan vårdcentralen lägga in i sin journal att patienten har en fast läkarkontakt?

Det beror på varje leverantörs journalsystem hur detta bäst registreras. Den som har skyldighet att journalföra kan även markera fast läkarkontakt. Vår bedömning är att det är rimligt att göra det i samband med att patienten informeras om vem som är hens fasta läkarkontakt. Det bör för tydlighets skull framgå av personens arbetsbeskrivning att denne har arbetsuppgiften att ”lägga in och markera fast läkarkontakt”.


Kommunicera med patienten

Kommunikationen ut till patienterna om vem som är deras fasta läkarkontakt kan ske på olika sätt, leverantören får själv avgöra hur. Det kan vara information på hemsidan om att vårdcentralen erbjuder fast läkarkontakt och uppmaning till listade att ta kontakt om de vill veta vem som är deras fasta läkarkontakt alternativt brevutskick eller muntlig information vid kontakt. Vid byte av fast läkarkontakt ska också information ges till berörda patienter.


Excelfiler för rapportering tillhandahålls inte längre

Inför 2020 tog Koncernkontoret fram Excelfiler för att underlätta rapporteringen för vårdgivarna. Dessa tillhandahålls inte längre från 2022.