Kunskapsstöd och riktlinjer

Nationella riktlinjer (NR)

Socialstyrelsens NR innehåller rekommendationer om diagnostik, utredning och behandling vid ett visst tillstånd.

Nationella vård- och insatsprogram (VIP)

Genom nationella VIP inom området psykisk hälsa återfinns samlad kunskap om insatser enligt evidens och beprövad erfarenhet för berörda verksamheter, professioner och chefer.

Kunskapsguiden

Nationell plattform som samlar befintlig och ny kunskap inom t ex områdena psykisk ohälsa och evidensbaserad praktik. Kunskapsguiden ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll. Utges av Socialstyrelsen i samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Folkhälsomyndigheten

Avdelningen kunskapsstöd har ett nationellt samordningsansvar på flera områden, däribland hiv- och STI-förebyggande arbete, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, suicidförebyggande arbete, psykisk hälsa, spel om pengar samt ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av överenskommelsen mellan regeringen och SKR, för 2016. Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på SKR.

Psykisk hälsa och ohälsa - SKR

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. På deras webb finns aktuella nyheter om fortsatta satsningar inom området psykisk hälsa.