Beslutsdokument och rapporter

Barnkonsekvensanalys inför RMR Hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför egna hemmet

Flyktingprojekt KIPA - slutrapport. Kompetenshöjande insatser för personal på asylboende (2016 – 2018).  

Internetförmedlad psykologisk behandling - riktlinje. Behandlingsformen har gott forskningsstöd och är en effektiv behandling vid lindrig till medelsvår problematik.

Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention för hela VGR, de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.
Det finns också en användarmanual för uppföljning.

Prehospital Psykiatrisk Resurs (PPR) En bedömningsbil som bemannas med en psykiatrispecialiserad sjuksköterska och en ambulanssjuksköterska, för att genomföra akuta interventioner. Projektet utvärderades efter drygt ett år och har permanentats av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. 

Sammanställning projekt - hälsopedagog i psykiatrisk öppenvård
Slutrapporten beskriver bakgrunden till att en hälsopedagog anställdes i öppenvårdspsykiatrin, NU-sjukvården.

Slutrapport Ungas psykiska hälsa 2017-2019 Ungas psykiska hälsa (UPH) - förstärkt första linje i primärvården. Slutrapport - pilotprojekt 2017-2019

Slutrapport Somatisk vård för personer med långvarig psykisk sjukdom. Projektet har genomförts under 2016/17 med syfte att kartlägga organisatoriska samt individuella hinder och förutsättningar för tillgång till somatisk hälso- och sjukvård för personer med psykisk och somatisk sjukdom; från patienters, närståendes och vårdgivares perspektiv. Ta även del av publicerad vetenskaplig artikel från projektet.  

Rapport - Brukarrevision i NU-sjukvården för all psykiatrisk öppenvård. Syftet med brukarrevisionen var att att undersöka vad patienterna tyckte om sin vård, och en brukarenkät utformades. Enkäten distribuerades ut, och 585 personer valde att delta i undersökningen. Denna brukarrevision är sannolikt den största som någonsin gjorts i Sverige!

Rapport Distanspsykiatrisk mottagning - ett regionalt samarbetsprojekt inom de vuxenpsykiatriska verksamhetsområdena i Västra Götalandsregionen.

Rapport - Primärvårdens omhändertagande av vuxna med psykiska ohälsa beslutades i psykiatriberedningen 2022-12-06 §80. 

Rapport och handlingsplan för brukar- och närståendemedverkan/inflytande. Förslag på aktiviteter (handlingsplan) antogs på sektorsråd psykiatri 2016-09-16.

Regionuppdrag till följd av uppdatering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, samt dess handlingsplan.

Slutrapport Peer Support - Utvärdering av pilotprojektet inom vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen. 

Slutrapport implementeringsstöd till primärvården i VGR 2019-2020
- Regional Medicinsk Riktlinje Bensodiazepiner och Bensodiazepinanaloger in-och utsättning, samt Regional Medicinsk Riktlinje Opioider vid långvarig icke- cancerrelaterad smärta.

Slutrapport för SIM-projektet - En Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa 2020, "Rösa lederna", finns även en sammanfattning av slutrapport "Rösa lederna"
Intervjuundersökning - Tilläggsuppdrag till SIM-projektet Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa

Utbildnings- och fortbildningskansli för läkare inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen (tjänsteutlåtande och HSS-beslut).

Regionala utvecklingsplaner

Regional strategi för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen, 2023-2025. Antogs i regionfullmäktige 2022-10-11. 

Regional utvecklingsplan för barn och ungdomspsykiatri, BRUP. Antogs i regionfullmäktige 2017-01-31. Reviderad och förlängs till 2021-2023 i regionfullmäktige 2021-09-21.