För professionella

Den här sidan vänder sig till dig som är intresserad av att bli FCU-behandlare, eller av att utbilda din personal. Här berättar vi hur vi anpassar utbildningen efter verksamheten och deltagaren, och om hur vi kontinuerligt kvalitetssäkrar verksamhetens implementering av metoden.

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa utbildar behandlare i FCU inom olika typer av verksamheter, som t ex familjecentral eller inom socialtjänsten, hälso- och sjukvård eller elevhälsan. Vi erbjuder verksamheter i Västra Götaland kostnadsfritt implementeringsstöd, inklusive utbildning och handledning i modellen. 

Implementering av FCU & FiV

Utvecklingscentrum har ett uppdrag att implementera Family Check-up, och det innebär att vi tillsammans med berörd verksamhet arbetar för att modellen används så som det är avsett och med varaktighet. Med kunskap om implementering genomförs en betydligt större andel förändringsarbete jämfört med om kunskap saknas. Därför arbetar vi aktivt med att bistå verksamheter i deras implementeringsarbete med FCU och FiV i fyra faser: inventering, installation, genomförande och vidmakthållande (Socialstyrelsen, 2012).

För att implementeringen ska vara effektiv krävs ett implementeringsteam som träffas regelbundet, där både representanter från verksamheten och från Utvecklingscentrum ingår.

Referens 
Socialstyrelsen (2012). Om Implementering. Artikelnr 2012-6-12. Västerås. 


Utbildning i FCU & FiV

Innehållet i utbildningen anpassas till den verksamhet som ska implementera FCU och FiV, och till den kompetens som utbildningsdeltagarna har sedan tidigare. Därför kan utbildningstiden variera mellan två och tre terminer. För att utbildas krävs tidigare erfarenhet av familjearbete och/eller föräldrastöd. 

Utbildningen i FCU består inledningsvis av en webbutbildning som följs upp under två utbildningsdagar. Efter utbildningsdagarna arbetar man kliniskt med minst fem familjer under handledningsstöd. Regelbunden handledning med utbildningsinslag under hela utbildningstiden ingår, och erbjuds individuellt eller i grupp. Allt familjearbete i utbildningen dokumenteras med videoinspelningar. 

Utbildningen fortsätter sedan med Föräldraskap i vardagen (FiV), i takt med att man följer en familj där behovet av FiV identifierats. Till hjälp finns även en webbutbildning i FiV, och handledningsstödet fortsätter även i denna process.    

Under utbildningen mäts din färdighetsnivå kontinuerligt med modellens kvalitetssäkringsinstrument, COACH.

Utbildningen leder till certifiering 

Utbildningen till FCU-behandlare avslutas med certifiering i den del av modellen som handlar om kartläggning av familjens styrkor och behov, FCU.  


Kompetensutveckling efter certifiering

FCU-behandlare erbjuds årligen att delta i en heldagskonferens arrangerad av Utvecklingscentrum, och deltagandet är kostnadsfritt. Dagen syftar till utbyte av kunskap och erfarenheter med andra behandlare. Varje konferens har ett tema utifrån aktuella behov som lyfts av FCU-behandlare, och inkluderar ofta extern föreläsare eller workshop.  

Fyra gånger om året erbjuds behandlare också att delta vid digitala nätverkstillfällen, för gemensam reflektion och kunskapsutbyte i FCU-arbetet. 


Om du vill veta mer

Är du och din verksamhet intresserad av Family Check-up? Kontakta Åsa Wallentin eller Ebba-Lisa Eckerdal på Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Åsa Wallentin

Utvecklingsledare

Telefonnummer

Mobil: 0705-595440
Kontor: 031 - 346 06 11

Ebba-Lisa Eckerdal

Utvecklingsledare

Telefonnummer