Projekt små barns psykiska hälsa

Sedan den 1 september 2022 pågår pilotprojektet Projekt små barns psykiska hälsa på fem platser i VGR. Syftet med projektet är att ge ökade insatser till små barn med symptom på psykisk ohälsa och deras föräldrar.

Det har tidigare har saknats en tydlighet kring det behandlande uppdraget inom primärvården för barn mellan 0 och 5 år med psykisk ohälsa, en ”första linje” för de yngsta barnen, något aktuellt projekt fokuserar på. Projektet sker inom ramen för Psykologmottagningar föräldraskap och små barn (BUHS, Regionhälsan), som arbetar för och i nära samarbete med barnhälsovården i hela regionen. Verksamheten har uppdraget att ur ett folkhälsoperspektiv främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskoleåldrarna. Detta görs genom insatser till blivande föräldrar och föräldrar och barn fram till start i förskoleklass, men innebär sällan arbete med psykologisk behandling som involverar det enskilda barnet. Mot bakgrund av detta tilldelades under 2021 Psykologmottagningar föräldraskap och små barn (BUHS, Regionhälsan) statsbidrag för att ”i ett pilotprojekt ta fram förslag på och testa en modell för en ”första linje” för de yngre barnen med psykisk ohälsa”.  

Arbetet inom Projekt små barns psykiska hälsa inleddes under slutet av 2021. Under våren 2022 skapades en modell för arbetssättet och sedan den 1 september 2022 pågår kliniskt arbete med barn och familjer på fem platser i regionen. Projektet kommer pågå under hela 2024 och slutrapporteras under det första kvartalet 2025.  

Modellen har Barnhälsovårdsprogrammet som grund och innebär i korthet att de barn och föräldrar som tillhör ett pilotområde (samt som behöver insatser utöver de som ingår i dagens uppdrag för Psykologmottagningar föräldraskap och små barn) erbjuds kontakt med någon av de 11 psykologer som arbetar i projektet. Bedömningen kring vilka barn som erbjuds dessa insatser görs av ordinarie psykolog.

Pilotverksamheten utgår från ett urval barnavårdscentraler (BVC) i regionens fem nämndområden (Fyrbodal, Södra Bohuslän, Göteborg, Södra Älvsborg och Skaraborg) och hänsyn har tagits till en god sammansättning vad gäller stad, landsbygd och socioekonomi. Sedan sommaren 2023 är projektarbetet i Fyrbodal förändrat och innefattar i dagsläget enbart ett antal avgränsade insatser. Konsultationer och övriga insatser från psykologmottagningarna fortgår oförändrat och projektet innebär inga förändringar i arbetet på BVC.

Projektet är organiserat under Barnuppdraget. Ett kontinuerligt arbete kring samverkan med andra projekt och verksamheter pågår med målet att arbetssätt och samverkansformer på ett sömlöst och effektivt sätt ska kunna möjliggöra rätt insatser till de yngsta barnen med psykisk ohälsa i vår region.    

För ytterligare information kontakta projektledare Karin Colliander.

Här kan du läsa mer om projektet i FoU i VGR.