Psykologkonsultation till personal inom mödra- och barnhälsovård

Konsultationens syfte är att i gemensam reflektion öka kunskap, skicklighet, självförtroende och objektivitet i det psykosociala arbetet.

I konsultationen diskuteras exempelvis hur ett professionellt förhållningssätt kan bibehållas i olika ärenden och hur en hälsofrämjande insats kan ges trots komplicerade omständigheter. Samtal runt enskilda ämnen eller typfall med psykologiska och sociala frågeställningar erbjuder en fördjupad förståelse och kunskap. Då konsultationen organiseras i grupp sker också ett kollegialt kunskapsutbyte av erfarenheter och gängse rutiner i verksamheten vid olika typer av problem.

Psykologens uppdrag är att tillhandahålla psykologisk kompetens och
vara ett stöd för övrig personal i det omfattande och betydelsefulla
psykosociala arbetet.

Konsultation:

 • ger tid för reflektion över det egna arbetet.
 • ger ökad kunskap om psykologiska aspekter
  av graviditet, föräldrablivande, förlossning,
  föräldraskap, relationen mellan förälder
  och barn samt barns behov och utveckling.
 • stärker och vidareutvecklar den psykosociala
  kompetensen.
 • bidrar till att behålla ett professionellt förhållningssätt, vilket minskar risken för överbelastning i arbetet.

Förutsättningar


Konsultation ingår i mödrahälsovårdens och barnhälsovårdens arbetssätt. Konsultationen sker i grupp, lämplig gruppstorlek är mellan 3–8 deltagare. En avgörande förutsättning är kontinuitet.

Träffarna bör ske varannan till var fjärde vecka, för att processen inte ska tappa fart. Varje tillfälle bör vara en till två timmar beroende på gruppens storlek, behov och frekvens på träffarna. Psykologkonsultation ska erbjudas minst vid åtta tillfällen per år.

Det är viktigt att konsultationen prioriteras högt av samtliga för att
gruppen ska bli trygg och det tvärprofessionella utbytet ska bli så
optimalt som möjligt. För att möjliggöra konsultation krävs tid och ro.
Telefoner och andra avbrott minskar möjligheten att få den koncentration som behövs. En överenskommelse mellan grupp och psykolog
bör göras och kontinuerligt följas upp och utvärderas.

Innehåll i konsultationen:


Aktuella frågeställningar som:

 • Blivande föräldrar med svårigheter att relatera till
  graviditet, det väntade barnet och/eller föräldraskapet.
 • Förlossningsrädsla och/eller tidigare traumatiska förlossningsupplevelser.
 • Psykisk ohälsa under graviditet och småbarnstid.
 • Föräldrar som upplever svårigheter i relation till barnet.
 • Föräldrar i kris.Barn och föräldrar i behov av ökat stöd.
 • Misstänkt omsorgssvikt.
 • Barn med misstänkt avvikande utveckling.
 • Barn med tecken på psykisk ohälsa.

 

Fördjupning av tema


Möjlighet att fördjupa sig i teori och forskning kring teman somrör eller  påverkar graviditet, föräldrablivande, föräldraskap och
små barn.

 • Föräldraskapsstöd i grupp/föräldragrupper
  Innehåll, förhållningssätt och gruppledarskap.
 • Aktivt förhållningssätt i livsstilsfrågor
  Frågeställningar som rör uppfångande och bemötande av livsstilsfrågor.
 • Generella och enskilda ärenden
  I konsultationen kan man tillsammans arbeta med generella frågeställningar som en eller flera i gruppen upplever som utmanande att förhålla sig till. I enskilda ärenden kan du få stöd kring hur du kan arbeta vidare med familjen. Under konsultationen kan det bli aktuellt att planera för en kontakt med Psykologmottagningar föräldraskap och små barn eller annan lämplig instans.

Konsultationen är ett betydelsefullt forum för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för små barn och deras föräldrar.

Välkommen att höra av dig till oss vid frågor!

Kontaktuppgifter, länk eller sammanställd infosida?

Konsultation inom mödrahälsovård

Syfte


Syftet med konsultation är att genom gemensam reflektion öka kunskap,
skicklighet, självförtroende och objektivitet i det psykosociala arbetet
inom MHV (Mödrahälsovård). I konsultationen diskuteras exempelvis hur ett professionellt förhållningssätt kan bibehållas i svåra ärenden och hur en hälsofrämjande insats kan ges trots komplicerade omständigheter. Konsultation erbjuder en fördjupad förståelse och kunskap genom diskussioner runt enskilda ärenden eller typfall med psykologiska och sociala frågeställningar. Då konsultationen organiseras i grupp sker också ett kollegialt kunskapsutbyte kring erfarenheter och gängse rutiner i verksamheten vid olika typer av problem. Läs mer i ARG-rapport nr 59: Om konsultation och Psykisk ohälsa/sjukdom under graviditet och puerperium.

Form


Konsultationen sker i grupp, lämplig gruppstorlek är mellan 2–6
deltagare. En avgörande förutsättning är kontinuitet. Det är viktigt att
konsultationen prioriteras högt av samtliga för att gruppen ska bli trygg
och utbytet ska bli så optimalt som möjligt.

Tid


Träffarna bör ske varannan till var fjärde vecka, för att processen inte ska
tappa fart. Varje tillfälle bör vara en till två timmar beroende på gruppens
storlek, behov och frekvens på träffarna.

Medverkande


I denna rutin avses konsultation för barnmorska inom MHV med
psykolog från Psykologmottagning Föräldraskap och små barn.

Innehåll


Graviditet och föräldrablivande


Påtaglig ambivalens över fullföljd graviditet, förlossningsrädsla,
stressfyllda livshändelser (till exempel förlust av nära anhörig), svåra eller
traumatiska erfarenheter som kan påverka föräldrablivande/föräldraskap.

Psykisk ohälsa


Frågeställningar kring till exempel prenatal bindning, psykosocial
problematik, psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.

Generella ärenden


Typer av frågeställningar/ärenden/familjer som en eller flera i gruppen
upplever som utmanande eller svåra att nå, förhålla sig till och arbeta
med.

Enskilda ärenden

Frågeställningar i ett enskilt ärende kan under konsultationen resultera i:

 • alternativ/förslag för hur barnmorskan kan arbeta vidare med
  ärendet oavsett övriga eventuella insatser
 • planering av psykologiskt och socialt stöd utifrån samtal vid
  graviditetsbesök och psykologiska och sociala basprogrammet.
  Skydds- och riskfaktorer. Tankar kring utökad tid/extrabesök.
 • planering av åtgärder vid erfarenhet av våld till exempel vid utfall på FOV (Frågor Om Våld)
 • att Psykologmottagning Föräldraskap och små barn eller annan
  instans aktualiseras i ärendet (se vidare i dokumentet*).

Fördjupning i teman

Frågeställningar kring teman inom graviditetspsykologi och första tiden
efter förlossningen. Gemensam läsning bok/kapitel/artikel.

 

Aktivt förhållningssätt i livsstilsfrågor


Frågeställning som rör uppfångande och bemötande vid livsstilsfrågor
som matvanor, motion, våld, medicinering, droger och alkohol.
Användning av Motiverande samtal (MI)

Föräldraskapsstöd, i grupp och/eller individuellt


Innehåll, ledarskap och förhållningssätt.

Enskilda ärenden i konsultation med psykolog

 1. I MHV-arbetet uppkommer en fråga/ett ärende som barnmorskan
  kan ha hjälp av att ta upp med psykolog från Föräldraskap och
  små barn.
 2. Om ärendet gäller en specifik gravid/familj behövs samtycke för
  psykologkonsultation, alternativt lyft ärendet anonymt.
 3. Lyft frågan på kommande konsultationstillfälle. Vid brådskande
  ärende som inte kan vänta till nästa planerade tillfälle, kontakta
  psykologen för telefonkonsultation. Du kan även få vägledning i
  dokumentet Kontaktorsak psykolog för mödrahälsovården
 4. När det gäller vad som kan vara bäst hjälp i ett specifikt ärende
  behöver information inhämtas inför konsultationen från
  psykologiskt och socialt basprogram för att psykologen skall
  kunna vara behjälplig med en bedömning.
 5. Barnmorskans arbete i ärendet kan följas upp vid kommande
  konsultationer