Slutrapport "Rösa lederna"

Kunskapsstöd för psykisk hälsa har tillsammans med Avdelning Social hållbarhet och VästKom fått sociala investeringsmedel för att driva projektet ”En Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa.

Offentlig verksamhet i dag har en långt driven specialisering. Många skulle hävda att detta är  en nödvändig försättning för att det offentliga ska kunna arbeta effektivt. Denna specialisering riskerar dock skapa onödigt skarpa gränser, bidra till kommunikationsproblem och till att organisationerna snarare än barnet/den unge hamnar i fokus.

I projektet, som tar sin utgångpunkt i fyra pilotområden, inventeras de problem som finns i vårt område runt samverkan kring psykisk ohälsa för åldersgruppen 6-18 år. Projektet fokuserar samverkan tidigt i process och samlar in förslag samt tittar på vägar vidare för att överbrygga de samverkansproblem som alla deltagarna i pilotgrupperna är ense om finns och är angelägna att arbeta kring. Medverkande i pilotgrupperna kommer från socialtjänst, skola, primärvård så som ungdomsmottagning, vårdcentraler med och utan tilläggsuppdrag kring ungas psykiska hälsa.

Projektet tittar på styrmodeller och deras betydelse för samverkan. Projektet sammanfattar fyra huvudslutsatser, kommer med förslag på vägar vidare och prövar att  identifiera arbetsspår för förändring.

Ta del av slutrapporten "Rösa lederna" via länken här, eller sammanfattningen , via länken här.

Fram till 18:e december kan ni även se webbseminariet via länken här, men ligger publicerad utan textning, därför kort publiceringstid. Bildpresentation kan du även ta del av via länken här.