Rapportering av tillgänglighet i primärvården

Patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

SKR om vårdgarantin och väntetider i vården  

Stöd vid bedömning av vårdgaranti inom tre dagar samt avsteg från vårdgarantin

Väntetider i vården – vårdgarantiläget i Sverige, alla regioner

Kontakta  
vgprimarvard@vgregion.se 
vardval.rehab@vgregion.se

Mätning av vårdgaranti – medicinsk bedömning inom 3 dagar

Västra Götalandsregionen har påbörjat inrapportering av förstärkt vårdgaranti till SKR, Sveriges kommuner och regioner. Mätningen avser andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar, per månad.
De enheter vars journalsystem stödjer inrapportering av denna data kommer att visas på den publika webbplatsen Väntetider i vården. Enheter inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab finns samlade under menyvalet ”Alla vårdcentraler”.

Några journalleverantörer håller fortfarande på med att anpassa sina system och när respektive leverantör är klar kommer data att kunna sändas från enheterna. Mot bakgrund av detta kommer det inom Västra Götalandsregionen att bli en succesiv ökning av enheter som visas på Väntetider i vården.

SKR kommer att till varje verksamhet skicka sammanställd data för enheterna, men det är ännu ej fastställt när dessa utskick kommer att starta.

För att data som visas på Väntetider i vården ska vara rättvisande är det viktigt att enheterna säkerställer sin registrering. 


Frågor och svar gällande förstärkt vårdgaranti

1. Lagen säger att medicinsk bedömning ska göras inom tre dagar. Avses kalenderdagar eller arbetsdagar?
Det är kalenderdagar som avses. Det finns inga krav på bemanning under långhelg på rehabenhet. Vid behov av medicinsk bedömning som inte kan uppfyllas på grund av stängning vid röda dager vid rehabenhet får patienter tillsvidare tas omhand på jourcentral av annan yrkeskategori.     

2. Begreppet Medicinsk bedömning är centralt i den förstärkta garantin. Finns det någon definition av Medicinsk bedömning?
Inom hälso- och sjukvården görs idag flera medicinska bedömningar, och de kan ha olika innebörd beroende på i vilket sammanhang de görs.
En typ av bedömning sker i samband med den första kontakten med hälso- och sjukvården, den så kallade 0:an i vårdgarantin. Den medicinska bedömning som avses i den Förstärkta vårdgarantin syftar dock inte på denna första kontakt utan på den medicinska bedömning som görs av den yrkeskategori patienten därefter möter inom ramen för vårdgarantin. Beroende på hur enheten har organiserat sin verksamhet kan den första kontakten med till exempel sjuksköterska övergå i en medicinsk bedömning enligt vårdgarantin vid samma kontakttillfälle, men om patienten bedöms ha behov av en annan legitimerad yrkeskategori kan vårdgarantin inte anses vara uppfylld genom denna första kontakt.
En triagering innebär då alltså i normalfallet inte att en medicinsk bedömning har gjorts, i den betydelse det har enligt den Förstärkta vårdgarantin.

3. Hur kommer gränssnittet att se ut mellan vårdcentraler och rehab vad gäller garantin?
Leverantörens ansvar avseende på vårdgarantin sträcker sig inom den egna vårdenheten.  

4. Utifrån formuleringen att man ska få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 3 dagar, jag tolkar texten såväl i Vårdgivarnytt som i SKR-underlag att det kan vara en bedömning via telefon, digital kontakt eller mottagningsbesök, det vill säga konklusionen är att inte besök krävs.
Lagen om förstärkt vårdgaranti föreskriver inte fysiska besök, utan om kontaktväg via telefon, video m.m tidsmässigt och innehållsmässigt motsvarar ett traditionellt mottagningsbesök där medicinsk bedömning enligt vårdgarantin görs, kan dessa klassas som kontakter enligt vårdgarantin.
De generella förutsättningarna för att patienten ska anses vara en vårdgarantipatient är att det gäller:

  • ett nytt hälsoproblem
  • en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett redan känt medicinskt problem
  • utebliven behandlingseffekt.

I lagförarbetet står det att man fortsatt i närtid får räkna med att det är det fysiska besöket som kommer att vara det vanligaste alternativet och den form av kontakt som många patienter föredrar. 

5. I vilka situationer gäller vårdgarantin i primärvården?
Vårdgarantin gäller då patienten uppfyller kriterierna för att omfattas av vårdgarantin (se fråga 4) och är folkbokförd inom länet.