Listning på vårdcentral och invånares egna och aktiva val

Alla som är folkbokförda i Västra Götaland ska vara anslutna till en vårdcentral – helst genom ett aktivt val eller enligt närhetsprincipen. Invånare i Sverige har rätt att välja fritt mellan vårdgivare inom primärvården. Enligt patientlagen har alla patienter även rätt att välja vårdcentral i hela landet. Ett val av en vårdcentral gäller till dess att ett nytt val görs. Hälso- och sjukvårdslagen klargör att omval får göras högst två gånger under en 12-månadersperiod om inte särskilda skäl föreligger.

Invånarnas aktiva val 

 • Digitalt: Det aktiva valet görs på 1177.se – Västra Götaland. Invånaren legitimerar sig med bank-id och väljer bland alla valbara vårdcentraler.
 • Manuell hantering: Invånaren tar kontakt med den önskade vårdcentralen och får en listningsblankett som skrivs ut från vårdvalssystemet.
  Blanketten fylls i, undertecknas och överlämnas/skickas till vårdcentralen. Även barn får personliga blanketter som vårdnadshavare skriver under.
  För att säkra att patienter kan nås, ska vårdcentralen 
  - utan dröjsmål registrera listningen i VGR:s vårdvalssystem
  - skicka underskrivna listningsblanketter till Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) för inscanning i vårdvalssystemet – minst en gång i månaden.  

OBS – Leverantörens ansvar för invånaren börjar gälla dagen efter valet genomförts på 1177.se – Västra Götaland eller blankett registrerats i vårdvalssystemet av leverantören.

Ickevalsalternativet – för invånare som inte gör ett eget val

De som inte gör ett aktivt val blir listade på den vårdcentral som finns geografiskt närmast invånarens folkbokföringsadress, inom samma kommun/stadsdel.

Nyinflyttade och nyfödda invånare som inte ännu gjort ett eget val tilldelas automatiskt en vårdcentral, benämnt ickevalsalternativ. Den vårdcentral som inom samma kommun/stadsdel är geografiskt närmast invånarens folkbokföringsadress är invånarens ickevalsalternativ till dess att eget val av vårdcentral görs. Ickevalsalternativ har samma status och är jämförbart med eget val av vårdcentral.

Godkända leverantörers skyldigheter

 • Vårdcentraler har inte rätt att neka invånare att lista sig. En vårdcentral kan begära att begränsa det antal patienter som får vara listade hos utföraren enligt hälso- och sjukvårdslagen. Regionen får avslå vårdcentralens begäran helt eller delvis om det finns särskilda skäl. Se även Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral
 • Vald vårdcentral är skyldig att ta över vårdansvaret för de invånare som väljer att byta vårdcentral.
 • Avlämnande vårdcentral är skyldig att överföra nödvändig information efter patientens samtycke.
 • Valet av vårdcentral är en överenskommelse mellan invånare och leverantören där båda parter har ett intresse av att resultatet blir så bra som möjligt – och att det utvecklas en bra relation. Genom invånarens val åtar sig leverantören vårdansvaret för invånaren enligt de villkor som gäller för uppdraget. Leverantören åtar sig också att ge invånaren en möjlighet att på vårdcentralen få en fast vårdkontakt. Invånare som listat sig på vårdcentralen får inte ges företräde utan hänsyn ska enbart tas till de medicinska behov som invånaren har.

En invånare har alltid rätt att få sin vård på en annan vårdcentral än den valda. Invånare som listat sig på vårdcentralen får inte ges företräde utan hänsyn ska enbart tas till de medicinska behov som invånaren har.

Patientavgiftshandboken 
Vårdcentralen ska ta ut patientavgift för hälso- och sjukvård enligt Patientavgiftshandboken. 

 • Patienter från annat län ska betala samma patientavgift som de som är folkbokförda i Västra Götaland.
 • För personer från andra länder gäller särskilda regler och avgifter.