2. Uppdraget

2 Uppdraget

Vad innebär rehabilitering på primärvårdsnivå?

Leverantören ska erbjuda rehabilitering på primärvårdsnivå i enlighet med de krav som anges i hälso- och sjukvårdslagen. Enheten ska erbjuda medicinsk bedömning och behandling, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens eller som täcks av annan huvudmans ansvar. I VGR styr också de regionala medicinska riktlinjerna samt vårdförloppen vilka behandlingsinsatser som kan bli aktuella inom primärvård respektive specialistvård. Ingen huvudman, vårdnivå eller verksamhet har tolkningsföreträde för annans verksamhet. 

2.1 Målgrupp

Vad är det som gäller när personer som inte är folkbokförda i Sverige söker vård?

När det gäller turister, utlandssvenskar och de som arbetar eller studerar i Sverige utan att vara folkbokförda här finns stöd att få via "Turisthandboken" 

Information om asylsökande och personer utan tillstånd. 

Vilka regionala läns- och kommunkoder ska användas i särskilda fall, exempelvis för personer som ej är folkbokförda i Sverige eller har skyddad identitet?
Regionala läns- och kommunkoder i särskilda fall, huvudsakligen avseende personer som ej är folkbokförda.

2.2 Vårdåtagande   

Akutbesök hos fysioterapeut och arbetsterapeut, vad innefattas? Att patient anser det som akut eller det medicinska behovet? 
Akuta besök avser patienter vars tillstånd kräver omedelbar bedömning samt vård som inte kan anstå. Rehabenheten avgör vad som är akut. 

Vilket ansvar har rehabenhet för att göra hembesök?  
Hälso- och sjukvårdsavtalet styr gränssnittet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna. I uppdraget för Vårdval Rehab ingår hembesök till patienter med tillfälligt behov av rehabilitering i hemmet samt i de fall där hembesök krävs för att uppnå full effekt av insatta åtgärder. Patienter med varaktigt behov av rehabilitering i hemmet är enligt hälso- och sjukvårdsavtalet ett kommunalt ansvar. 

På 1177 står att hembesök kan göras om medicinsk anledning finns. Vem avgör? 
Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller. Om patienten har ett varaktigt behov av rehabilitering i hemmet så är det ett kommunalt ansvar enligt hälso- och sjukvårdsavtalet. Västra Götalandsregionen ansvarar för personer som normalt kan besöka regionens verksamhet, men där ett tillfälligt vårdbehov förhindrar patienten att besöka regionens verksamhet. Rehabenheten avgör i samråd med patienten.

Hur fungerar det om rehab gör bedömning för färdtjänstansökan eller ansökan för parkeringstillstånd? Bokar man det som vanligt besök med vanlig ersättning? Ofta utförs bland annat gångtest under bedömningen.
Om rehabmottagningen är intygsskrivare (ansvarar för hela bedömningen och utfärdar intyget), ska intygsavgiften på 170 kr täcka kostnaderna på rehabenheten. I taxan för intyg ingår förberedande arbete såsom inläsning av journaler, eventuell undersökning samt efterarbete och utskrift av intyg.
Inget patientbesök ska registreras. Dokumentation är notat om patient.

Om läkaren är intygsskrivare och vill ha ett underlag till intyget i form av 6-minuters gångtest får testet täckas av den avgift läkaren (vårdcentralen) tar ut för intyget. Detta regleras mellan vårdcentral och rehabenhet.
Inget patientbesök ska registreras. Dokumentation är notat om patient.

Patientavgiftshandboken – Allmänt om patientavgifter

Hur ska rehabenheter inom Vårdval Rehab förhålla sig till behandlingsinsatser relaterade till förebyggande sjukskrivning?
Det är Försäkringskassan som bedömer om en patient har rätt till förebyggande sjukpenning, Patientens behandlare bedömer patientens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Försäkringskassan bedömer sedan om dessa ryms inom aktuell ersättning.

Enligt Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019 kapitel 2.2​ ska behandling pågå som längst till dess att behandlingsmålet är uppnått eller till dess att behandlande arbetsterapeut eller fysioterapeut i samråd med patienten bedömer att patienten klarar sin fortsatta träning på egen hand eller med stöd, detta kan tydliggöras i en rehabiliteringsplan.

Enligt socialstyrelsens föreskrifter om egenvård ska den behandlande legitimerade yrkesutövaren, inom sitt ansvarsområde, bedöma om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Det går det inte att generellt säga vilka åtgärder som utgör egenvård. Det beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt egenvårdsföreskriften ska bedömningen göras i samråd med patienten, utifrån patientens fysiska och psykiska hälsa samt med hänsyn till hans eller hennes livssituation i övrigt. ​Ett sätt att skilja på hälso- och sjukvård och egenvård är att bedöma om åtgärden kräver medicinskt utbildad personal. Om det krävs medicinskt utbildad personal är det fråga om hälso- och sjukvård och då omfattas den av hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Kan vi på vår rehabenhet erbjuda akupunktur som behandling vid spädbarnskolik?
I regionen rekommenderas det endast i särskilda fall och då efter bedömning och ställningstagande av en barnläkare som skriver remiss till rehabenheten. Behandlingen ska inte ges utan remiss.

I rikshandboken står det följande:

Akupunktur har prövats i flera vetenskapliga studier i Sverige och Norge vid spädbarnskolik utan nämnvärd effekt på skrikperioderna. Man noterade dessutom att det var vanligt att barnen reagerade med smärta under själva akupunkturbehandlingen, varför föräldrar bestämt bör avrådas från att söka akupunkturbehandling vid spädbarnskolik.

Rikshandboken – Spadbarnskolik

2.2.1 Hälsofrämjande förhållningssätt, prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Vad menas med primär respektive sekundär prevention?
Primär eller sekundär prevention tillämpas i samband med att en person söker enheten för att de har behov av hälso- och sjukvård.

Exempel primär prevention:
En person som söker enheten för en stukad fot kan i sin anamnes uppge att hen röker och sitter mycket stilla. Utöver de riktade insatser som ges för att behandla foten bör även behandlaren informera personen om vikten av fysisk aktivitet samt informera personen om att hen kan få hjälp med rökstopp via sin vårdcentral.

Exempel sekundär prevention:
En person söker för lumbago. Personen får riktade insatser för sina besvär samtidigt som behandlaren informerar om vikten av fysisk aktivitet för att minska risken för att besvären återkommer.

Hur ska ett FaR-recept vara utformat? 
Enligt regionala medicinska riktlinjer för fysisk aktivitet vuxna, ska behandlaren utifrån patientens nuvarande aktivitetsnivå och motivation till förändring formulera en individuellt doserad ordination. Använd FYSS och REK listans beskrivna rekommendationer som hjälp, se RMR fysisk aktivitet vuxna 
Västra Götalandsregionen har tagit fram ordinationsblankett och manual som stöd, se FaR i Västra Götaland. Ett individuellt utformat och skriftligt råd om fysisk aktivitet, inkluderat uppföljning enligt FaR-metodiken gäller för att koda FaR även om inte receptblankett används.  

Ingår förebyggande åtgärder i insatser som kräver "rehabenhetens kompetens"?  
Förebyggande insatser som kräver rehabenhetens kompetens ingår. Däremot ingår inte en screening av alla idrottsungdomar eller liknande. I ett hälsofrämjande förhållningssätt ingår att uppmuntra patienter till att ta ansvar för sin egen hälsa, t.ex. genom att slussas ut till gym. Både gamla och unga ska, så fort de kan, själva ansvara för sin träning. 

2.2.2 Gruppbaserad patientutbildning och behandling 

Vad är skillnaden på gruppbaserad behandling och patientutbildning?  
Läs Gruppbaserad behandling och patientutbildning

Ersätter den nya åtgärdskoden för Artrosskola GB020, UX401? 
Nej. UX401 är en regional åtgärdskod som styr ersättning för de gruppbesök som är gruppbaserad patientutbildning. GB020 är en ny nationell åtgärdskod som är ett sätt att specifikt följa upp artrosskola enligt BOA-konceptet. Upp till sex olika KVÅ-koder kan användas vid ett och samma besök. 

Hur ska träningen som rekommenderas i BOA-konceptet genomföras? 
Utifrån patients behov kan träningen genomföras som egenträning, träning individuellt eller i grupp. 

Kan man bedriva en patientutbildning som har tillfällen med flera vårdgivare samt tillfällen med en vårdgivare? 
Ja, vid gruppbaserad patientutbildning ska åtgärdskod anges. Läs mer om korrekt registrering på sidan Besöksregistrering Vårdval Rehab (se rubrik "Besökregistrering Vårdval Rehab" längre ned på sidan)

Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) - Var hämtas uppgifterna ifrån?  
Data hämtas från BOA-registret och från VEGA. 

2.2.3 Hjälpmedel 

Hur fungerar det med gränssnittet om en patient utanför kommunen söker och vill välja vår rehabenhet för att få bedömning angående hjälpmedel? 
Patienten kan välja vilken rehabenhet som de önskar inom Västra Götalandsregionen och rehabenheten har skyldighet att även ta emot patienter från andra kommuner/stadsdelar och andra regioner utanför Västra Götaland. Om utprovningen kräver hembesök, t.ex. för att se hemmiljön, så har rehabenheten endast skyldighet att göra hembesök inom den kommun/stadsdel som rehabenheten är belägen (undantaget neurovårdteam vars upptagningsområde skiljer sig). Rehabenheten har i sådant läge skyldighet att överrapportera patient till rehabenhet i den kommun/stadsdel där patienten är bosatt (se Krav- och kvalitetsboken). Om patienten bor utanför Västra Götalandsregionen, se Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

2.3 Samverkan 

Vart vänder man sig vid problem med SAMSA? 
Se SAMSAS vastkom.se/samsa

Om brister i vårdkedjan medför akuta besök, finns det någon konsekvens för sjukhusen om de brister i sitt åtagande? 
Om inte sjukhusen uppfyller sin del av vårdkedjan ska en avvikelse upprättas.

2.4 Tillgänglighet 

Vad gäller kring den förstärkta vårdgarantin som träder i kraft 1 januari 2019?
Läs sidan Förstärkt vårdgaranti

Är kravet om 40 timmar/vecka öppettid exklusive eller inklusive lunch?  
Kravet är att en rehabenhet ska vara öppen alla vardagar samt minst 40 timmars öppethållande per vecka. Om rehabenheten väljer att hålla lunchstängt räknas detta inte som öppethållande.  

Kravet om öppethållande 40 tim/v, gäller det fysioterapeut resp. arbetsterapeut eller enheten?  
Enheten. Arbetsterapeut och/eller fysioterapeut ska finnas på enheten under hela öppethållandet.  

Vilket geografiskt område gäller för besök utanför rehabmottagning? 
Rehabenheten kan registrera besök utanför mottagning i samma geografiska område som kontraktet, dvs. samma kommun eller stadsdel för Göteborg. 

Vad innebär det att 10 % av enhetens totala vårdkontakter får ske utanför mottagningen?  
Besök utanför mottagningen (exklusive gruppbehandling) får uppgå till högst 10 % av enhetens totala vårdkontakter under en tolvmånadersperiod. I rehabenhetens totala vårdkontakter ingår vårdkontakter vid filial samt andra kontakter t.ex. hembesök och telefon. Förstagångsersättning, tolkmedverkan och andra tillägg är inga vårdkontakter utan endast tillägg. Besök utanför mottagning sker företrädesvis på vårdcentral och i syfte att ge en bättre och effektivare vård genom snabb bedömning, för mer information se Krav- och kvalitetsboken.  

Vid besök utanför mottagning anges i Krav- och kvalitetsboken att ”företrädesvis på vårdcentral, i syfte att ge effektivare vård”.  Avses endast vårdcentral eller kan annan verksamhet inom VGR räknas in, t.ex. kommunal badanläggning eller en gymanläggning? 
Krav- och kvalitetsboken anger att besök utanför mottagning företrädesvis sker på vårdcentral i syfte att göra en första bedömning, inte planerad behandling. Intentionerna med att ge verksamheten möjlighet till besök utanför rehabenheten syftar till att öka samverkan med vårdcentral. De lokaler som används vid besök utanför mottagningen ska uppfylla regionens krav på tillgänglig.  
Planerade behandlingsåtgärder som behöver ske utanför mottagning är bassängträning då denna vanligtvis inte finns på rehabenheten. Ett annat exempel kan vara ett enstaka besök vid patientens ordinarie gymanläggning i syfte att stödja patienten till övergång till egenvård. Om patienten besöker vårdcentral eller andra vårdinrättning och har behov av rehabiliteringsinsatser är verksamheten skyldig att lämna information om vårdvalet.

2.5 Bemanning och kompetens

Vilken bemanning krävs för en enhet inom Vårdval rehab?

Man ska ha tillräckligt stor bemanning (antal tjänstefaktorer) för att ta emot alla de patienter som söker. Det minsta bemanningskravet för att starta en rehabenhet är två tjänstefaktorer (heltid) fysioterapeut och en halv tjänstefaktor arbetsterapeut.

Bemanningskravet baseras också på kraven avseende öppethållande 40 timmar per vecka som gäller oavsett sjukdom, semester eller om någon i personalen är på hembesök.

All personal ska ha adekvat kompetens, utbildning och erfarenhet i sådan omfattning som krävs för att tillhandahålla en god och säker vård i enlighet med hela uppdraget.

2.9 Tilläggsuppdrag neurovårdteam 

Kan det finnas fler än ett neurovårdteam/nämndområde? 
Ja, det kan finnas flera team i samma område, dock finns volymkravet på 25 patienter/år. 

Är logopeder ett måste i neurovårdteam eller är det ok med andra yrkesgrupper? Detta med tanke på logopedbrist. 
Tillgång till logopedi är obligatoriskt. 

Kommer det att finnas ekonomisk hjälp till mindre enheter att utbilda neurovårdteam? 
Utbildning är en fråga för respektive leverantör, uppdragsgivaren kommer inte att ge särskilt ekonomiskt stöd för utbildning till leverantörerna.