7. Informationssystem och informationsteknologi IS/IT

Finns det något IT-stöd i regionen för hantering av avvikelser och brister som gäller samverkan mellan leverantörer?
Det finns möjlighet att använda ett IT-stöd (MedControl PRO) gällande avvikelsehantering i samverkan. Nyttjandet av MedControl för avvikelser i samverkan är kostnadsfritt.

Rutin för avvikelsehantering i samverkan, lathundar och kontaktuppgifter till din delregionala kontaktperson finns på sidan Vårdsamverkan – avvikelsehantering