6. Ersättning och kostnadsansvar

6.1 Ersättningsmodell för rehabenheternas uppdrag 

Vilka är kriterierna för parallellträning?
En behandlare kan ha upp till tre individuella patienter samtidigt under en tidsperiod om minst en timme. Detta förutsätter individuellt riktad behandling för varje enskild patient. Till exempel: En patient ges akupunktur medan två patienter tränar sitt eget individuella träningsprogram i rehabsalen. Två patienter eller fler som tränar samma program samtidigt räknas som grupp.

Vad avses med digital vårdkontakt inom Vårdval Rehab?  
"Besökstyp” digital kontakt som ersätter enskilt fysiskt besök registreras inom Vårdval Rehab. Digital kontakt via videolänk, ljud och bild i realtid ses som ett komplement till patientens fysiska besök och syftar till att ge patienten en ökad flexibilitet i kontakt med vårdgivaren under pågående behandlingsperiod på rehabenhet. 

Kan rehabenheten anlita en extern leverantör som enbart utför digitala kontakter?  
I krav- och kvalitetsboken, kap 6.1.1 anges att det är ordinarie personal, det vill säga patientens behandlare på rehabenhet som genomför den digitala vårdkontakten med patienten.  

Kan en rehabenhet arbeta med enbart digitala besök?  
Företrädesvis ska patienten fått ett fysiskt besök på rehabenheten där patientens behandlare efter bedömning och överenskommelse med patient kommer överens om att digital kontakt är en lämplig besökstyp.

Vilken patientavgift gäller vid digitala besök? 
För digital vårdkontakt via videolänk (ljud och bild i realtid) betalar patienten gällande patientavgift. 

Vilka besök kan registreras som komplexa, tid- och resurskrävande och hur ska de registreras?  
Se anvisningar avseende besök och KVÅ-koder:
Komplexa tid- och resurskrävande besök - fysioterapi
Komplexa tid- och resurskrävande besök - logoped
Komplexa tid- och resurskrävande besök - arbetsterapi

Om en patient blir sen till ett besök där innehållet var planerat att vara resurskrävande, så att innehållet istället motsvara ett vanligt mottagningsbesök. Hur ska det så registreras?  
Om ett besök planerats som ett resurskrävande besök, men detta av någon anledning (t ex sen ankomst, dubbelbokning, sjukdom osv) inte genomförs, så är det genomförda besöket som ska registreras, inte det planerade.  

Besök där handstatus och handfunktionsbedömning används, ska det vara under komplexa besök då det används instrument? 
Nej, all handrehabilitering ska registreras utan tilläggsvikt, med undantag av tillverkning av specialanpassad ortos (ej anpassning av prefabricerad).   

Bedömning av behov av bostadsanpassning nämns ej, räknas det som komplext? Spisvakt t ex där vi gör MoCa eller MMSE, blir både bedömningsinstrument samt intyg. 
Tilläggsvikten utgår inte vid hembesök. I de fall där bedömning av behov av bostadsanpassning görs på mottagning med omfattande utredning och bedömningsinstrument registreras det med tilläggsvikt för komplexa, tid och resurskrävande besök.  

Räknas bedömning med bedömningsinstrumentet AWP som komplext? 
Ja, omfattande utredning med bedömningsinstrument kan registreras med tilläggsvikt för komplexa, tid och resurskrävande besök. 

Hur definieras kognitiv svikt kopplat till ersättning för komplexa, tid- och resurskrävande besök? Är det särskilda diagnoser t ex autism, ADHD, stroke, alla neurologiska diagnoser, psykiatrisk diagnos t ex depression? Vi har inte definierat några särskilda diagnoskoder, men de nämnda låter rimliga. När en arbetsterapeut behandlar kognitiv svikt, oavsett diagnos räknas besöket som resurskrävande oavsett tidsåtgång.

Vad ingår i vardagsrevidering kopplat till ersättning för komplexa, tid- och resurskrävande besök? Är det konceptet som helhet eller delar av det?
Grunden är att arbetar arbetsterapeuten med vardagsrevidering räknas de besöken som resurskrävande. 

Vilka bedömningsinstrument anses som resurskrävande?
Vi har valt att inte definiera vilka bedömningsinstrument som avses utifrån att listan inte skulle bli heltäckande, men några exempel är AWP, AMPS, ADL-taxonomin.

Om man har patienter som är asylsökande, ger detta extra poäng? 
Nej, men det kan innebära högre CNI och då ge viss ersättning för socioekonomi. 

Hur får man ersättning för vård av personer från andra länder? 
Det finns en webbplats med information om hur man får ersättning för vård av personer från andra länder, se sidan Vård av personer från andra länder   

Hur faktureras och ersätts utomlänsbesök? 
Fakturor till andra landsting för besök inom Vårdval Rehab hanteras samlat av Västra Götalandsregionen. Ersättning för utomlänsbesök utbetalas till rehabenheter inom Vårdval Rehab inom det it-stöd som finns. Utbetalningen sker med samma periodicitet som för inomlänsbesöken, det vill säga ersättning för besök gjorda i september kommer att utbetalas i slutet av oktober. 

Ligger utomlänsbesöken separat eller inkluderas de i statistikunderlaget? 
I Krav- och kvalitetsboken framgår att ersättning för besök gjorda av patienter bosatta i andra län än Västra Götaland utgår enligt särskilt regelverk. Dessa besök ligger helt separat och ingår inte i beräkning av exempelvis taknivåer. Utomlänsbesöken redovisas på en egen rad i utbetalningsunderlaget. 

Kan man addera flera olika faktorer då man räknar kontaktpoäng? 
Ja, flera adderande faktorer kan tillkomma på ett besök.  

Om rehabassistenter tar emot patienter får vi ersättning då? 
Nej, ersättning utgår vid besök hos arbetsterapeut och fysioterapeut samt logoped hos enheter med neurovårdteam. Ersättningsmodellen väger inte in om rehabassistenter har egna patientkontakter, men ersättningsnivån avses täcka kostnader för den personal som behövs för att fullgöra uppdraget.  

Vad gäller vid registrering av nybesök?  
Förstagångsersättning regleras med automatik och utgår en gång på tolv månader vid patients besök på enheten, oavsett om patienten söker för nya besvär, diagnos eller annan profession. Digital kontakt genererar inte tillägg för patientens första besök.  

Hur räknas de 365 dagarna som ska passera innan ett nytt förstagångsbesök kan rapporteras? 
Perioden räknas från det sista besöket som patienten gjort på enheten. 

Om man tar hand om strokepatienter utanför neurovårdteam. Vilken poäng får man då? 
Alla enheter har i uppdrag att ta hand om patienter med neurodiagnoser. Neurologiska diagnoser viktas upp 0,5 poäng utan neurovårdteam. Vilka neurologiska diagnoser som ersätts med extra vikt finns på Vårdval Rehabs webbplats, se sidan Neurodiagnoser

Hur ersätts och registreras vårdplanering och SIP - samordnad individuell plan?  
Se Registrering av SIP inom vårdval
Avstämningsmöten och vårdplanering ingår i uppdraget och ska dokumenteras i journal som notat om patient. Extra ersättning utgår inte. 

Hur ersätts och registreras avstämningsmöte med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen? 
Dessa möten ingår i uppdraget och ska dokumenteras i journal som notat om patient. Extra ersättning utgår inte. 

Aktivitets och funktionsbedömningar som underlag till läkarintyg inför sjukskrivning, finns det med i Krav- och kvalitetsboken och hur ersätts bedömningen? 
Ja, de ingår i uppdraget, se Krav – och kvalitetsbok 2.2 Intyg. Ersättning utgår enligt 6.1.1 för respektive besökstyp.  

Hur räknas grupper i takkonstruktionen? 
Grupper är undantagna, takkonstruktionen avser enskilda besök. 

I Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Rehab anges i 6.1.1 att ”Om andelen besök som sker hos arbetsterapeut understiger 5 procent av det totala antalet enskilda besök vid rehabenheten reduceras den ersättning som utgår för viktade vårdkontakter med 5 procent.” Hur sker beräkningen? 
Tillämpningsbeslut – Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Utbetalas ersättning om en patient lämnar återbud? 
Vid återbud kan inget besök registreras och då utgår ingen ersättning. 

Hur sker uträkningen av det socioekonomiska tillägget? Får enheterna som har högst belastning dela på tillägget? 
Det socioekonomiska tillägget baseras på beräkning av CNI utifrån de patienter som har besökt rehabenheten under en period om tre månader, se kapitel 6.1.2. Utifrån patientdata från enheter inom Vårdval Rehab har ett tröskelvärde fastställts. En beräkning sker varje månad baserad på tre månaders patientdata. Vid varje utbetalning delar de rehabenheter som har högst belastning på tillägget.

6.2 Patientavgift

Var kan jag läsa om vilka patientavgifter som gäller? 
Patientavgiftshandboken finns tillgänglig på webbplatsen, utan inloggning och lösenord. Patientavgiftshandboken

Vilken patientavgift tas ut vid besök på Hjälpmedelscentralen? 
Patientavgiften debiteras som vid ett mottagningsbesök under förutsättning att fysioterapeut och/eller arbetsterapeut är med och det rör sig om utlämning, utprovning/anpassning eller träning i samband med hjälpmedel. 

Vilken avgift ska patienten betala vid bedömning för bostadsanpassning?
Bedömning inför utfärdande av intyg är inte patientavgiftsgrundande i VGR. Patienten ska betala intygsavgift enligt gällande taxa. Det är vanligt att en bedömning (funktion- och eller aktivitets) och eller behandlingsåtgärd görs under samma besök som en hälso- och sjukvårdsinsats, tex utprovning av ett hjälpmedel. I dessa fall ska både patientavgift, hembesöksavgift och intygsavgift tas ut. Nedan finns förtydligande:  

Enbart bedömning för bostadsanpassning 
- Intygsavgift: ja, oavsett om patienten önskar ett intyg på bedömningen eller inte 
- Patientavgift och hembesöksavgift: nej

Bedömning för bostadsanpassning och en hälso- och sjukvårdsinsats vid hembesök 
- Intygsavgift: ja, oavsett om patienten önskar ett intyg på bedömningen eller inte 
- Patientavgift och hembesöksavgift: ja 

6.4 Avstämningstidpunkt och leverans av indata 

Hur ser tidplanen för filuppladdning ut? 
Årsplanen gällande Vårdval Rehabs ersättningssystem hittar du under "Avstämningstidpunkt och leverans av indata", längst ned på sidan Ersättningsmodell Vårdval Rehab

ekonomi.vardval@vgregion.se  

Hur registreras tolkbesök? 
KVÅ-kod ZV020 registreras i samband med att auktoriserad tolk anlitas. Denna kod används inte när annan person tolkar, t ex anhörig. Då utgår ingen extra ersättning. 

Hur registreras besök utanför mottagning? 
Vid besök utanför mottagning ska kontaktyp U anges. För mer information om registrering se dokumentet Besöksregistrering Vårdval Rehab 
(se rubrik "Besöksregistrering Vårdval Rehab" längre ned på sidan)

Alla besök utanför mottagning ska registreras på respektive rehabenhets enhetskod. Om besök sker på filial ska besöket registreras på filialens enhetskod.  

Hur ska teambesök registreras?  
Teambesök – patienten möter två eller flera professioner med legitimation (alt. rehabiliteringskoordinator) vid ett vårdtillfälle.  
Besöksform registreras som teambesök (T). Patienten betalar en avgift enligt patientavgiftshandboken. Alla vårdgivare registrerar vårdkontakt teambesök och gör en journalanteckning där åtgärd framgår. När ersättning beräknas används endast en kontakt teambesök (de andra räknas bort). 

Hur tas patientavgiften ut vid patientutbildning och teambesök när professioner från två olika enheter samverkar?  
Enligt patientavgiftshandboken ska patienten betala en patientavgift, den som är högst. 

Hur besöksregistrerar jag gruppteambesök vid samarbete mellan vårdvalen?
När det gäller gruppbaserad patientutbildning som genomförs av två professioner inom två vårdval så rekommenderar vi att den som är huvudansvarig registrerar gruppbesöket och tar ut patientavgift. Den andra enheten kan registrera notat om patient och dokumentera åtgärden. 

Är båda professionerna lika delaktiga så får båda registrera gruppbesök och patientavgift blir 0 kr (annan orsak) på den ena enheten.

Ska diagnosregistrering innehålla punkt eller inte? 
Alla diagnoskoder ska registreras utan punkt eller kommatecken för att systemen ska kunna hantera dessa, exempelvis F438 och inte F43.8. 

Kan man rapportera förstagångsbesök vid gruppbehandling? 
Nej, det är enbart enskilda besök som fångas som förstagångsbesök. För att delta i gruppträning vid en rehabenhet, måste det finnas en dokumenterad bedömning och plan för behandling.   

2.9 Tilläggsuppdrag neurovårdteam 

Ingår patienter hos neurovårdteam i takkonstruktionen?  
Nej, patienter med neurologisk diagnos som behandlas av neurovårdteam ingår inte i beräkningarna till takkonstruktionen.  

Inför ändringar i Krav- och kvalitetsboken 2019 undrar vi om adderande faktor för besök i tilläggsuppdrag neurovårdteam betalas ut vid digitala kontakter och kommunikationspartnerträning med anhöriga?  
Ja, adderande faktor betalas ut vid båda typerna av besök i frågan.