Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV)

Patientmöte mellan en äldre man och en kvinnlig vårdpersonal

Nationellt system för kunskapsstyrning tar fortlöpande fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. Vårdförloppen omfattar större delar av vårdkedjan: tidig upptäckt, utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering. Vårdförloppen ska kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig.

Framtagande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV).

Nya vårdförlopp tas kontinuerligt fram av nationella arbetsgrupper (NAG) inom olika nationella programområden (NPO), som består av sakkunniga från alla regioner och har representation av patienter.

Framtagna vårdförlopp går på öppen remiss. Det innebär att alla intressenter (exempelvis regioner, kommuner, patient- och professionsföreningar) har möjlighet att lämna synpunkter.

Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar vårdförloppen och godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården. 

Kriterier för vårdförlopp

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen ska utgå ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och därmed baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling.

Syftet är att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödiga väntetider i samband med utredning och behandling. På så sätt ska patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården förbättras och vården bli mer jämlik och jämställd.

Vårdförloppen som tas fram ska uppfylla följande kriterier:

  • De ska kunna starta i primärvården, innefatta den specialiserade vården samt även vid behov den kommunala hälso- och sjukvården.
  • De ska kunna innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar.
  • De ska kunna främja hälsa i hela förloppet.
  • De ska utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd.
  • De ska utformas så att de kan följas i de nya digitala vårdstöden som regionerna just nu, eller inom överskådlig framtid, upphandlar.

Nya vårdförlopp under öppen remiss och bearbetning 2023

Aktuell remissperiod 17 april - 14 juni

Vårdförlopp

- inga vårdförlopp under denna remissperiod 

Avslutade remisser av vårdförlopp och under bearbetning

(godkänns under 2023 av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS) )

Cancersjukdomar 
- Vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer 

Hud- och könssjukdomar 
- Vårdförlopp svårläkta sår

Lung- och allergisjukdomar 
- Vårdförlopp matallergi
- Vårdförlopp obstruktiv sömnapné hos vuxna (OSA)
- Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Nervsystemets sjukdomar
- Vårdförlopp för epilepsi 
- Vårdförlopp långvarig icke-malign smärta

Psykisk hälsa
- Depression hos vuxna
- Självskadebeteende hos vuxna

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 
- Traumatisk hjärnskada

Reumatiska sjukdomar
- Vårdförlopp jättecellsarterit

Rörelseorganens sjukdomar
- Ländryggsbesvär 

 

Frågor gällande remisser av nationella kunskapsstöd inom Västra Götalandsregionen, kontakta: koncernkontoret.kunskapsstyrning@vgregion.se


Införande av vårdförlopp inom VGR

Arbetet med att införa vårdförloppen leds av sakkunniga i olika regionala programområden (RPO) och motsvarande processteam kommer att stödja implementerings- och utvecklingsarbetet.  Inom primärvården ser förloppet lite annorlunda ut och förtydligande av den processen presenteras under hösten 2022. 


1. Öppen remissrunda 
Förslag på vårdförlopp inkommer till VGR och VGR lämnar synpunkter

2. Förberedelsefas 
Processteamets ordförande, koordinator och medlemmar utses

3. Regionalt processteam (RPT) startar 
RPT startar och arbetar enligt regional uppstartsprocess (steg 4).
Data tas fram efter behov i RPT.

4. GAP-analys färdig
GAP-analys med förbättringsområden/åtgärder och mätetal presenteras för och kommuniceras till införandeansvariga och samordningsråd.

5. Beslut av vårdförlopp
Styrande dokument i VGR, Regional medicinisk riktlinje eller Regional riktlinje, tillämpning av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. 

6. Lokal förankring 
Införandeansvariga och samordningsråd tar med sig GAP-analys till lokal verksamhet/förvaltning och andra berörda,

7. Införandeplan 
Berörd lokal verksamhet/förvaltning, införandeansvariga och RPT tar fram införandeplan i samverkan. 

8. Genomförande
Genomför aktiviteter i införandeplan. Samarbete med lokal verksamhet och lokal medlem från RPT. Lärandeloop 3 månader. 

9. Uppföljning
Uppföljning av mätetal för utvärdering av effekter av aktiviteterna.

10. Lärande och justering
Lärande, justering och fortsatt arbete med införandeplanen.

11. Genomförandefas 
I enlighet med punkterna 7-9, PDSA*, 3- månaders genomförandeloop.

*PDSA: Plan, Do, Study och Act 


Implementering av PSV i primärvård

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) är ett medel för att genomföra den nationella kunskapsstyrningen som syftar till att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. Då primärvården ofta är den första vårdkontakten, oavsett vilka symtom patienten söker för, har primärvården ett mycket brett diagnosspektrum att arbeta med och bevaka avseende kunskapsutvecklingen. Nästan samtliga planerade PSV kommer att påverka primärvårdens arbete. 

Så här implementerar vi PSV i primärvården.


Kontaktuppgifter - Införandeansvariga VGR


Kontaktuppgifter mot nätverket PrimÖR


Processtöd för implementering i primärvård (PRIMP)

För att beslut och initiativ i linje med Västra Götalandsregionens system för kunskapsstyrning ska få genomslag i primärvårdens verksamheter är det viktigt att de kan omsättas i agerande. Därför finns nu ett processtöd för implementeringen av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSV) i primärvården. 

Successivt kommer denna sida uppdateras med information och resurser för implementeringen av PSV i primärvården. 

Läs mer om det aktuella arbetet här


Webbinarium

Ta del av webbinarium i efterhand via hemsidan för nationell kunskapsstyrning vård.


Katrin Modig Pallin

Regional samordnare vårdförlopp

Telefonnummer