Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Implementering av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i primärvård

För att beslut och initiativ i linje med Västra Götalandsregionens system för kunskapsstyrning ska få genomslag i primärvårdens verksamheter är det viktigt att de kan omsättas i agerande. På denna sida kommer information och material som rör kunskapsstyrningen ur ett primärvårdsperspektiv att presenteras.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) är ett medel för att genomföra den nationella kunskapsstyrningen som syftar till att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. Då primärvården ofta är den första vårdkontakten, oavsett vilka symtom patienten söker för, har primärvården ett mycket brett diagnosspektrum att arbeta med och bevaka avseende kunskapsutvecklingen. Nästan samtliga planerade PSV kommer att påverka primärvårdens arbete. 

För att uppnå en jämlik och effektiv vård är det av stor vikt att de riktlinjer och vårdprogram som tas fram nationellt och regionalt också når ut till primärvårdens enheter. De enskilda enheterna är generellt små med begränsade resurser att på egen hand bevaka och implementera nya kunskapsstöd. Därför finns ett stort behov av att stötta införandet av nya arbetssätt, t.ex. PSV, i primärvården. Införandet av förändrade arbetssätt i primärvård är mer komplext på grund av olika vårdval och många olika enheter inom varje vårdval (över 200 vårdcentraler och knappt 140 rehab-enheter). Dessutom finns det många mottagningar inom Regionhälsan. Detta gör att ett annat stöd för förändrade arbetssätt krävs i primärvården.  

Offentliga primärvårdsverksamheter och vårdverksamheter med avtal enligt vårdval kan här hämta stöd vid implementering av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. 

Arbetet med att införa vårdförloppen leds av sakkunniga i olika regionala programområden (RPO) och motsvarande processteam kommer att stödja implementerings- och utvecklingsarbetet.  Inom primärvården ser förloppet lite annorlunda ut och förtydligande av den processen presenteras under hösten 2022. 


1. Öppen remissrunda 
Förslag på vårdförlopp inkommer till VGR och VGR lämnar synpunkter

2. Förberedelsefas 
Processteamets ordförande, koordinator och medlemmar utses

3. Regionalt processteam (RPT) startar 
RPT startar och arbetar enligt regional uppstartsprocess (steg 4).
Data tas fram efter behov i RPT.

4. GAP-analys färdig
GAP-analys med förbättringsområden/åtgärder och mätetal presenteras för och kommuniceras till införandeansvariga och samordningsråd.

5. Beslut av vårdförlopp
Styrande dokument i VGR, Regional medicinisk riktlinje eller Regional riktlinje, tillämpning av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. 

6. Lokal förankring 
Införandeansvariga och samordningsråd tar med sig GAP-analys till lokal verksamhet/förvaltning och andra berörda,

7. Införandeplan 
Berörd lokal verksamhet/förvaltning, införandeansvariga och RPT tar fram införandeplan i samverkan. 

8. Genomförande
Genomför aktiviteter i införandeplan. Samarbete med lokal verksamhet och lokal medlem från RPT. Lärandeloop 3 månader. 

9. Uppföljning
Uppföljning av mätetal för utvärdering av effekter av aktiviteterna.

10. Lärande och justering
Lärande, justering och fortsatt arbete med införandeplanen.

11. Genomförandefas 
I enlighet med punkterna 7-9, PDSA*, 3- månaders genomförandeloop.

*PDSA: Plan, Do, Study och Act 

Länk till bildspel - Vårdförlopp status och process

PSV höftleds- och knäledsartros Del I - Flödesschema för primärvården (vgregion.se)

PSV Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom - Flödesschema för primärvården inkl. chefsstöd (vgregion.se)

(Ännu inte tillgänglighetsanspassat material)

I uppdraget för Regionområde FoUUI primär och nära vård ingår att driva processtöd för implementeringen av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSV) i primärvård. 

Uppdragshandling: Implementeringsstruktur nya arbetssätt, vårdförlopp och andra kunskapsstöd inom vårdvalen i primärvården (vgregion.se)

Kontakta oss via e-post primp.pv@vgregion.se

Processtöd för implementering i primärvård (PRIMP) - Public_www (vgregion.se)

FoUUI primär och nära vård - Public_www (vgregion.se)

 

Frågor och svar

Frågorna om kunskapsstyrningen och de personcentrerade sammanhållna vårdförloppen är många. Vi samlar här svar på en del av dem.

Aktuell information och material om PSV för primärvård

Senast uppdaterad: 2023-03-10 09:14