S-tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid

Patient kan beviljas Särskilt tandvårdsstöd för medicinskt motiverad tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid. Det gäller från och med 1 januari det år patienten fyller 24 år.

Patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort.

  • För fullständig information om berättigade till S-tandvård och regler gällande S-tandvård se aktuellt regelverk  
  • Patientavgift betalas vid varje besök. Personer som fyllt 85 år betalar ingen patientavgift.

Förhandsbedömning vid S-tandvård

Förhandsbedömning ska alltid göras vid S-tandvård om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp. Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Undantag finns för S1 och S2 där tiden kan utsträckas.

Patienten kan ha rätt till S-tandvård vid:

S1 Medfödd missbildning i käkområde eller ansikte med handikappande avvikelse av ej ringa omfattning

S2 Defekt av ej ringa omfattning i käkområde eller ansikte – på grund av sjukdom

S3 Epilepsi som orsakat tandskada i samband med anfall

S4 Infektionssanering inför operation eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav

S5 Förändring i munslemhinna på grund av sjukdom, medicinering eller nedsatt immunförsvar

S6 Utredning av allvarlig infektion i munhåla som påverkar allmäntillstånd eller grundsjukdom

S7 Infektionssanering i samband med strålbehandling mot huvud- och halsregionen

S8 Utredning av långvarig och svår smärta i ansikts- eller käkregion som inte beror på enstaka tand eller tandgrupp (orofaciala smärtsyndrom)

S9 Sömnapné, allvarlig. Tandläkare med certifiering att utföra sömnapnéskena

S10 Extrem tandvårdsrädsla, endast behandling av fobin

S11 Byte av tandfyllning – vid avvikande reaktion mot dentala material

S12 Byte av tandfyllning – led i medicinsk rehabilitering vid långvariga sjukdomssymtom

S15 Frätskador som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofagal refluxsjukdom

S21 Hjälpmedel