Arrangörslyftet

Arrangörslyftet innebär genomlysning av arrangörsläget i en kommun. Vi tror att Arrangörslyftet ger värdefulla ingångar i samtal kring kommuners arbete med arrangörsutveckling och för diskussioner kring arrangörers värde för kommunen.

Så här går det till

När vi kommer till en kommun för att göra ett Arrangörslyft börjar vi med att ställa mängder av frågor till många aktörer. Vad händer i din kommun - egentligen? Har ni kunskap om och kontakt med era kulturarrangörer? Vet ni vilka av era lokala arrangörer som är framgångsrika, varför de når framgång och hur de kan visa vägen för andra? Samverkar era arrangörer med varandra, och i så fall på vilket sätt? Finns det arrangörer som inte kommunen når? Diskuterar ni arrangörers villkor? Vilka söker möjliga bidrag och vilka får resurserna? Vilka är inte representerade? Finns det föreningar som skulle vilja arrangera publika arrangemang men som idag inte vet hur? Hur ser representationen ut bland arrangörerna, sitter kvinnor i styrelserna och kokar männen kaffet inför evenemangen? Vilka behov har arrangörerna av kompetensutveckling? Kommer publiken?

Analys

Efteråt analyserar och utvärderar vi och presenterar sedan vårt resultat för alla som varit inblandade

Insatsförslag

Vi presenterar förslag på insatser baserade på våra refketioner. Vissa insatser kan vi genomföra tillsammans med kommunen, vissa kan vi stötta på annat sätt, vissa gör de själva. 
Vi återkommer till kommunen för en kort analys efter några indikatorer som tagits fram i samarbete med kommunen.

Varför ett Arrangörslyft?

Förutom det mest självklara – det krävs en arrangör för att erbjuda invånare konstnärliga och kulturella upplevelser - så bidrar föreningslivet även till gemenskap mellan människor och till enskilda individers möjlighet till personlig utveckling. Vi vet att många kommunala tjänstemän är hårt belastade och inte ofta hinner arbeta med just sådant inventering- och utvecklingsarbete, något som vi arrangörskonsulenter därför kan stötta med.

Vi vet att kunskap om hinder och möjligheter i dagsläget bidrar till ökad mångfald, tillgänglighet och jämlikhet i framtiden. Med utvidgad kännedom om arrangörers förutsättningar skapas utrymme för fler arrangörer, andra berättelser än de vi oftast möter och förutsättningar för nya former av arrangerande. Större underlag skapar även kännedom kring hur invånarna nås av kultur, vilken kultur som just din kommun är bäst på och kanske idéer om var, hur och varför man bör stärka de kulturella insatserna i kommunen.

Vi tror att det kommer bli angeläget med mer samverkan mellan kommuner och föreningsliv för att stimulera och främja den utvecklingen. Genom att stärka föreningslivet stärker kommuner det civila samhället och ökar kommuninvånarnas möjlighet till delaktighet i gemensamma angelägenheter

Den demokratiska kommunens förutsättning är aktiva och engagerande invånare.
Forskning visar att det finns samband mellan hälsa och delaktighet.Till slut… för att öka en gemensam förståelse för kulturarrangemangs effekter och kunskap om vilka betydelser kulturutbud och därmed arrangörer kan ha för lokal profilering.

Helén Liljedal

Konsulent

Telefonnummer