Bibliotek i Västra Götaland

Enligt bibliotekslagen (11 §) ska varje landsting bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Kulturförvaltningen ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Västra Götaland.

Bibliotekslandskapet i Västra Götaland innefattar olika bibliotekstyper med olika huvudmän: kommun, region eller stat. Kommunerna ansvarar för folkbiblioteken. Huvudman för skolbiblioteken är densamma som för skolan vilket i de flesta fall betyder kommunerna, men också regionen, staten eller enskilda huvudmän kan ansvara för skolbibliotek. Den regionala biblioteksverksamheten, sjukhusbiblioteken, de regionala folkhögskolornas bibliotek och naturbruksgymnasiernas bibliotek har regionen som huvudman. Staten ansvarar för bibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen. För att alla människor ska få tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.

En utförligare beskrivning av de olika bibliotekstyperna finns i den regionala biblioteksplanen.

De 49 kommunerna i Västra Götaland varierar i storlek, från grovt räknat 5 000 till 500 000 invånare. I Västra Götalands 49 kommuner finns 174 folkbiblioteksenheter varav 58 är kombinerade folk- och skolbibliotek, enligt statistik från 2018. På dessa sidor finner du länkar till folkbiblioteken i regionen samt den årliga sammanställningen Biblioteksfakta.