Om Biblioteksutveckling

Biblioteken i Västra Götaland har stor betydelse som kultur-, informations- och läranderesurser för alla regionens invånare. Enligt bibliotekslagen ska varje region bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet (2013:801, 11§). Kulturförvaltningen ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget.

Den regionala biblioteksverksamheten främjar bibliotekens utveckling och arbetar i nära dialog och samverkan med regionens kommuner, med civilsamhället och med andra aktörer på regional och nationell nivå. Verksamheten följer den regionala biblioteksplanen där vi särskilt riktar våra resurser till fyra strategiska inriktningar. Läs mer om de olika områdena i den regionala biblioteksplanen.

Länk till den regionala biblioteksplanen

Fortbildning och kompetensutveckling är en del av verksamheten, stöd och förmedling en annan och verksamhets- och metodutveckling en tredje. Den regionala biblioteksverksamheten arbetar bland annat med att utveckla och genomföra kurser, anordna och medverka i konferenser och mässor, stödja nätverk och erfarenhetsutbyte, omvärldsbevaka forskning och projekt, erbjuda konsultationer och utvecklingsstöd samt publicera rapporter och ett biblioteksmagasin.

De nationella målen för litteratur och läsfrämjande fungera som utgångspunkt, tillsammans med Västra Götalandsregionens rekommendation om språkutveckling och läsning inom Kraftsamling fullföljda studier. Särskilt fokus ligger på barn och unga.

Det öppna biblioteket

Ge människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap.

Det digitala biblioteket

Främja människors digitala kompetens och medie- och informationskunnighet och ge fri och lika tillgång till information och medier.

Det lärande biblioteket

Stödja människors möjligheter till livslångt lärande och kontinuerligt utveckla verksamheten för att möta samhällets utmaningar.

Daniella Pind

Enhetschef

Telefonnummer

Anna Hansson

Konsulent

Telefonnummer

Bodil Alvarsdotter

Konsulent

Telefonnummer

Eva Fred

Konsulent

Telefonnummer

Kajsa Lunde

Konsulent

Telefonnummer

Katarina Larson

Konsulent

Telefonnummer

Malin Carlsson

Projektledare

Telefonnummer

Sara Tröen

Konsulent

Telefonnummer

Åsa-Maria Berg Levinsson

Konsulent

Örjan Hellström

Konsulent

Telefonnummer