Program torsdag 11 april

Här hittar du torsdagens program. Håll till godo!

12:30-13:00 Registrering med kaffe

13:00-13:05 Välkomna hit

Kajsa Hamnén, (M) ordförande Skolnämnden Mölndals stad

Ingvar Paulsson,(M) ordförande Kultur- och fritidsnämnden Mölndals stad

Alex Bergström,(S) ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen

13:05-13:15 Vad gör vi här?

Moderator Parisa Amiri presenterar programmet. 

13:15-13:20 Suad Djudja, rektor på Fässbergsskolan

Suad Djudja är rektor på Fässbergsskolan, Mölndals Stad. Med den här filmen vill han visa sin skola och den plats kulturen har. 

13:20-13:55 Kunskap som känns!

Lars Strannegård talar om att ett utbildningssystem aldrig får inskränkas till att enbart bli ett sätt att möta den rådande arbetsmarknadens behov. Istället är bildning, av både hjärna och hjärta, utgångspunkten för människans framgångsrika framtid. Endast genom god bildning är det möjligt att bygga ett demokratiskt, empatiskt och fritt samhälle. Estetiska upplevelser kan vara en nyckel till att förstå andras erfarenheter, koppla ihop större skeenden med fakta och inse hur historien är länkad till nuet. Bildning, av både hjärta och hjärna, är själva motorn för mänskliga framsteg och gemenskaper.


Lars Strannegård - professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm

13:55-14:10 Barnrätten och kulturen

Barnkonventionen är lag i Sverige sedan 2020. Enligt barnkonventionen har barn och unga rätt att till fullo ta del av, delta i och bidra till konst och kultur i alla former. Om varje barn har denna rätt, vems är då skyldigheten?

Sylvia Carlsdotter sätter fokus på artikel 31 och ger oss barnrättsperspektivet och reflekterar över vad hon mött i sina utbildningar för hundratals vuxna i hela landet, som jobbar nära barn och unga.

Sylvia Carlsdotter, barnrättsstrateg och utbildare inom barnrätt på SKR samt kulturskolechef i Simrishamns kommun.

14.10-14.15 – Kort paus

14.15-14.30 Vad har kulturpolitiken egentligen gjort för barn och unga?

Barn och unga har länge varit en prioriterad målgrupp i den svenska kulturpolitiken och olika insatser för att främja och bredda barns och ungas deltagande har genomförts på statlig, regional och kommunal nivå. Samtidigt kvarstår viktiga skillnader i barns och ungas förutsättningar att ta del av sin lagstadgade rätt till kultur.

Jenny Johannisson, sammanfattar med utgångspunkt i en historisk tillbakablick vad huvudproblemen består i och vilka åtgärder som enligt Kulturanalys bedömning behöver vidtas för att alla barn och unga ha ska möjlighet att delta i kulturlivet.

 

Jenny Johannisson - utredare, analytiker, ställföreträdande chef på Myndigheten för kulturanalys.

14.30-14.50 Kulturuppdraget och det kulturella ekosystemet

Skolans kulturuppdrag och de kulturpolitiska målen är en del av det kulturella ekosystemet. Hur är styrdokumenten formulerade och vilka sprickor kan identifieras? På vilket sätt kan vi i våra respektive uppdrag maximera vårt handlingsutrymme så att mål och uppdrag uppnås?


Camilla Gölstam, undervisningsråd Skolverket

Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig för Kulturskolecentrum på Kulturrådet

Pelle Skoglund, forsknings-och utvecklingssamordnare Specialpedagogiska skolmyndigheten

Christin Appel, utredare Sveriges Kommuner och regioner

Samtalsledare Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen

14.50-15.10 Lärare och rektorers roll för kultur i skolan - om förutsättningarna på lärar- och rektorsutbildningarna

Hur är utbildningarna för blivande lärare och rektorer upplagda, vilka direktiv styr och vilket utrymme finns för kultur och bildning att ta plats? Hur ser de faktiska möjligheterna att utbilda lärar-och rektorsstudenterna ut, så att de i sin tur sedan kan förmedla sina kunskaper inom kulturområdet vidare till barn och unga?


Viktoria Bengtsdotter Katz, programledare för grundlärarprogrammet Göteborgs universitet

Maria Larsson, enhetschef pedagogiska enheten, Högskolan för scen och musik Göteborgs universitet 

Helena Wallström, lektor, forskare och utbildningschef för Rektorsutbildningen, Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik Göteborgs universitet

15.10-15.25 Kaffe med godis och snack med kollegor

15.25-15.40 Forskarperspektiv på kulturen i skolan

Cecilia Wallerstedt ger en översiktlig beskrivning av olika trender som kunnat skönjas när det gäller kultur i skolan de senaste decennierna. Tillbakablicken ger oss begrepp för att kunna förstå läget som det ser ut idag, där konst och kultur ofta motiveras av det är till nytta för lärande i andra akademiska ämnen, och i förlängningen viktigt för Sveriges konkurrenskraft. Andra värden, som är svårare att mäta, har svårt att ta plats i dagens skola.

Blicken riktas mot de estetiska ämnena och hur de kan bidra till att barns rätt att fritt delta i det kulturella livet tillgodoses.


Cecilia Wallerstedt, professor i pedagogik, Göteborgs universitet

 

15.40-15.55 – "Tankar om scenkonst"

Kortdokumentär från Regionteater Väst, om den unga publikens scenkonstupplevelser.

15.55-16.15 From minor to major - How music transformed a failing school to one of the best

10 years ago, Jimmy's career was stalling and his new school, Feversham Primary, in one of the most deprived areas of the country, was denounced in the Media and by the inspectorate as a failing, "inadequate" school. English and Maths results were some of the worst in the country.

The headmaster was sacked and the new head brought Jimmy in with a vague idea of wanting more music, creativity and holistic development of children. Much to Jimmy's surprise, the Headteacher said "yes" to everything Jimmy suggested, and he was able to build his dream music department, with students having access to a whopping 6 hours of music per week.

As music took over the school, they quickly started results. They saw children grow more happy, confident, expressive, focused and articulate. The school rose to the top 1% nationally.

 

Jimmy Rotheram, Feversham Primary School, Bradford, England. Föreläsningen sker på engelska

16.15-16.20 Kort paus

16.20-16.45 Vem gör vad – om det delade ansvaret

Ett samtal där Skolverket, Kulturrådet och Göteborgs universitet medverkar.

Moderator: Parisa Amiri

16:45-16:55 Tyck till!

Gör din röst hörd, gadda ihop er i bikupor!

16:55-17:00 Cirkus Cirkör

Cirkus Cirkör kikar in och presenterar kvällens föreställning.

17:00-17:50 Något litet att äta och dricka innan föreställningen

18:00-18:30 Extra allt!

En Cirkusshow med Cirkus Cirkör. Ges på Aktiviteten i Mölndal, 250 meter från Fässbergsskolan.

19:00- Bildningsbar

Möjlighet till barhäng på Hotel the Weaver.