Kostnad per patient (KPP)

KPP är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient.

KPP (Kostnad Per Patient) innebär att medicinska uppgifter och kostnader knyts till enskild patient och dess vårdkontakter. KPP-data av god kvalitet ger förutsättningar att jämföra olika patientgrupper ur ett kostnadsperspektiv mellan vårdaktörer, verksamheter och processer, vilket i sin tur ger underlag för verksamhetsutveckling.

Beräkningen av KPP bygger på den fördelning av kostnader till patientrelaterad verksamhet som sker i totalkostnadsbokslutet (TKB). Det är därmed centralt att alla regelverk för kostnadsfördelning fokuserar en korrekt fördelning till enskild patient.

Regionalt KPP-arbete

Sjukhusen i VGR beräknar KPP för somatisk och psykiatrisk sluten och öppen vård. Kvaliteten i beräkningarna förbättras över tid. Under 2015 implementerades nya IT-stöd för beräkning av TKB (totalkostnadsbokslut) och KPP, vilket ger förbättrade förutsättningar för användning och utveckling. 

Det främsta syftet med KPP är att resultatet ska användas för jämförelser och verksamhetsutveckling. De KPP-data som sjukhusen tar fram utgör även underlag för beräkning av de regionala DRG-viktlistorna, för ytterfallsberäkning och är en väsentlig faktor vid förhandling om ekonomiska transaktioner vid utomlänsvård. 

I Krav- och kvalitetsbok för Vårdval vårdcentral anges att samtliga vårdcentraler ska leverera underlag för beräkning av KPP när Västra Götalandsregionen efterfrågar detta. 

Nationellt KPP-arbete

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ansvarar för att samordna KPP-arbetet på nationell nivå och samlar in data till den nationella KPP-databasen. Data som levereras dit ska vara beräknade utifrån aktuella Nationella  KPP-principer. 

SKR:s KPP webbplats finns publicerade rapporter och information om vad som händer inom KPP-området på nationell nivå.