Statistik och data

På denna sida finns statistik till några av de sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt Smittskydd Västra Götalands verksamhetsberättelse.

Halvårsstatistik 2023

När det första halvåret 2023 jämförs med samma period 2022 ses en ökning i antalet rapporterade fall för flera sjukdomar. Covid-19-pandemin fortsätter att påverka statistiken för andra infektionssjukdomar vilket är viktigt att beakta när perioderna jämförs. 

I rapporten nedan redovisas antalet fall till och med den 30 juni 2023.

Halvårsstatistik 2023 (vgregion.se)

 


Luftvägsinfektioner säsongen 2022 - 2023

Flera smittsamma sjukdomar sprids framför allt under vintersäsongen. Smittspridning av luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus underlättas vid lägre lufttemperatur och torrare luft. I samband med infektioner av olika luftvägsvirus följer även sekundära bakteriella luftvägsinfektioner orsakade av pneumokocker och streptokocker. Antalet fall med invasiva infektioner med grupp A-streptokocker har ökat kraftigt jämfört med de senaste två åren.

Rapporten nedan är en sammanställning av säsong 2022 – 2023 för covid-19, influensa, RS-virus samt invasiva infektioner med grupp A-streptokocker och pneumokocker.

Luftvägsinfektioner säsongen 2022 - 2023.pdf (vgregion.se)


Verksamhetsberättelse och årsstatistik 2022

Rapporteringen av de smittsamma sjukdomarna under 2022 präglades, precis som 2020 och 2021, av covid-19-pandemin. Under årets början rådde
fortfarande restriktioner, men dessa avskaffades successivt. Sedan den 1 april 2022 klassificeras covid-19 inte längre som en samhällsfarlig sjukdom.

Under 2022 ökade antalet fall för flera av de anmälningspliktiga sjukdomarna, jämfört med 2021. Men i många fall rör det sig om en återgång eller ett närmande till de nivåer som rådde innan pandemin. Orsaken till detta är komplex och skiljer sig åt mellan olika sjukdomar. Jämfört med åren 2020 och 2021 sågs dock tydligt att fler fall smittats utomlands under 2022. 

Under året upptäcktes fall i Sverige, liksom i flera andra länder, av en tidigare relativt okänd virusinfektion som fick namnet mpox (tidigare kallad apkoppor).

Under december sågs en omfattande spridning av både covid-19, influensa och RS-virus, vilket föranledde flera olika åtgärder. 

Nedan följer årssammanfattningen över de smittsamma sjukdomar som anmälts under 2022. 

Årsrapport Smittskydd Västra Götaland 2022 (vgregion.se)


Antibiotikaresistens

Statistik tillhörande ESBL, ESBL-CARBA, MRSA, PNSP med nedsatt känslighet för penicillin och VRE.

Luftvägsinfektioner

Statistik för covid-19, influensa A och B, legionella, pneumokocker - invasiv infektion och tuberkulos.

Statistik över anmälningspliktiga sjukdomar rapporterade till Smittskydd Västra Götaland 2017-2022

Anmälda fall av anmälningspliktiga sjukdomar i Västra Götaland 2010 - 2022

Tidigare verksamhetsberättelser och årsstatistik

2020-2021

På grund av arbete med pandemin utgick vår verksamhetsberättelse och årsstatistik för 2019. 

2018

2017

2016