Hygienrutiner - stödmaterial till verksamheter utanför sjukvården

När ett stort antal människor vistas på en liten yta finns en ökad risk för spridning av smittsamma infektioner. Det är därför viktigt att det finns bra hygienrutiner även för verksamheter utanför vården, som till exempel olika former av boenden eller lägerverksamhet. Materialet på denna sida kan vara till hjälp och stöd i arbetet med att ta fram hygienrutiner.

Bakgrund och målsättning

Materialet innehåller information om smitta som sker direkt mellan människor (kontaktsmitta, blodsmitta och luftöverförd smitta). Här finns också hänvisning till information om hur man kan förebygga objektsburen smitta.

Målet med informationsmaterialet är att

  • bidra till att verksamhetsutövare får kunskap om gällande hygienkrav
  • ge personalen möjlighet till en god grundläggande hygiennivå
  • så långt det är möjligt förebygga att smittsamma infektioner förs vidare mellan människor.

Kunskap och erfarenhet från vården, äldreboenden, förskolor och andra enheter inom kommunal verksamhet har varit vägledande vid framtagandet av råd och information. Informationsmaterialet är framtaget 2017 i samråd mellan Smittskydd Västra Götaland och Miljösamverkan Västra Götaland och därefter reviderat vid två tillfällen, senast i maj 2024.


Hur kan informationsmaterialet användas?

För att hygienrutiner ska vara väl fungerande är det en förutsättning att ansvarig chef för verksamheten och ansvarig på plats har god kunskap om rutinerna. Arbetsledarens ansvar för personalen finns reglerat i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta informationsmaterial kan användas även för frivilligarbetare på exempelvis lägergårdar. Materialet omfattar flera områden. Använd de delar som kan vara till hjälp i just din verksamhet.


Materialet består av:

  • Checklista med allmänna och specifika frågor att besvara och använda som grund för ytterligare åtgärder. I samma dokument som checklistan finns en lathund med förklarande text och länkar till relevant information som kan vara till hjälp.
  • En handlingsplan där man kan notera det som behöver förbättras; ansvar, åtgärd, tidsplan och resultat.
  • En checklista som hjälpmedel vid genomgång av hygienrutiner med personal.
  • Hygieninformation i form av en presentation med bifogat talmanus.
  • Affischer på olika språk att använda i kök, vid livsmedelshantering.

Material till stöd i arbetet att skapa hygienrutiner

Checklista med lathund - använd denna som grund i arbetet med hygienrutiner och egenkontroll

Handlingsplan - i denna mall noteras det som behöver förbättras

Material för intern utbildning

Introduktion för personal - genomgång av verksamhetens hygienpolicy i form av en checklista

Bildspel med talmanus - kan laddas ner och användas för intern utbildning, till exempel på APT 

Vård av personer som kommer från Ukraina

På Västra Götalandsregionens webbsida om vård av personer som kommer från Ukraina finns informationsmaterial kring hälso- och sjukvård att använda i mötet med personer som flyr kriget.