Avgiftsfri vaccination för vuxna personer i Västra Götaland med otillräckligt skydd mot mässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta

Uppdaterad:
Publicerad:

Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har beslutat att från 1 april 2024 erbjuda kostnadsfri vaccination för dem som vid medicinsk bedömning bedöms ha ett otillräckligt skydd mot mässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta.

Vem gäller beslutet?

 • Folkbokförda i Västra Götaland
 • Asylsökande som vistas här
 • Personer som sökt skydd i enlighet med EU:s massflyktingdirektiv
 • Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
 • Övriga nyanlända

För vilka åldrar gäller beslutet?

För alla oavsett ålder, men eftersom barn och ungdomar under 18 års ålder redan erbjuds vaccin mot dessa sjukdomar kostnadsfritt i det nationella barnvaccinationsprogrammet, är beslutet i första hand avsett för vuxna personer, som av olika skäl inte fått vaccinationerna inom barnhälsovården.

Vilka vacciner ingår i beslutet?

 1. MPR-vaccin (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) erbjuds upp till två doser avgiftsfritt.
 2. Vaccin mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta erbjuds en grunddos och två påfyllnadsvaccinationer avgiftsfritt. Det motsvarar de doser som ges i svenska barnvaccinationsprogrammet vid 3, 5 och 12 månaders ålder.
 3. Vaccin mot polio - vid behov av enbart vaccination mot polio där immunitet mot difteri och stelkramp redan antas föreligga- erbjuds en grunddos och två påfyllnadsvaccinationer avgiftsfritt.

Vem innefattas inte i beslutet?

De som redan har en tillräcklig grundvaccination mot dessa sjukdomar innefattas inte.

I barnvaccinationsprogrammet ges även en dos vaccin mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta vid 5 års ålder samt mot difteri, stelkramp och kikhosta i åk 8-9. Dessa doser omfattas inte av beslut om avgiftsfrihet.

Efter grundvaccination rekommenderas fortsatta påfyllnadsdoser för långvarigt skydd mot difteri och stelkramp. En första boosterdos bör ges om det gått mer än 10 år sedan den tredje dosen gavs. Därefter rekommenderas att boosterdoser ges vart 20:e år för att upprätthålla skyddet. Dessa doser omfattas inte heller av beslutet om avgiftsfrihet, utan bekostas av den enskilde.

Beslutet gäller inte heller vid vaccinationer inför resa hos redan grundvaccinerade.

Vilka vacciner ska användas?

Vacciner som anges i REK-listan för Västra Götalandsregionen:
Hem - Reklistan (vgregion.se). Se under avsnittet ”Vaccin”.

 • Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund: M-M-RVAXPRO
 • Grundvaccination mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta:
  Tetravac (”off label”-ordination till personer över 12 års ålder)
 • Grundvaccination enbart mot polio: Imovax Polio

För dosintervall, se tabell 2 i Vaccination av barn och ungdomar –Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer –Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vem avgör om tillräckligt skydd saknas – och vem ordinerar vaccinerna?

Eftersom dessa vacciner till personer i vuxen ålder inte ingår i nationella vaccinationsprogram, krävs en läkarordination. Vid läkarbedömningen tillfrågas om tidigare vaccinationer och avgörs om personen saknar tillräckligt skydd mot dessa sjukdomar.

Vilka mottagningar erbjuder dessa vacciner?

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 27 mars att vårdcentraler i vårdval samt flyktingmedicinska mottagningen ska erbjuda dessa vaccinationer.

Registrering

För vårdcentraler gäller följande KVÅ-koder från och med 1 april 2024:

KVÅ-kod Vaccin
UX665 MPR-vaccin med M-M-RVAXPRO
UX663 Vaccination difteri, stelkramp, polio och kikhosta Tetravac
UX664 Polio-vaccin Imovax