Styrande dokument i ledningssystem

Koncerngemensamma strålsäkerhetsmål

De koncerngemensamma strålsäkerhetsmålen ska medverka till en gemensam målbild för strålsäkerhetsarbetet. De koncerngemensamma målen är ett komplement till lokala strålsäkerhetsmål. 

Strålsäkerhetsmål 2023-2025 Västra Götalandsregionen

Ledningssystem för strålsäkerhet i verksamhet med strålning

Västra Götalandsregionen har ett ledningssystem där styrande dokument ger ett stöd för att upprätthålla en god strålsäkerhet i de egna förvaltningarna. Koncerngemensamma styrande dokument utgör grunddokument. Varje lokal förvaltning som bedriver verksamhet med strålning har lokala styrdokument som anger riktlinjer för hur strålsäkerhetsarbetet ska bedrivas där förvaltningarna ska anpassa styrdokumenten efter den egna verksamheten. Nedan kan du läsa de koncerngemensamma styrdokumenten.  

Koncerngemensamma styrdokument

Riktlinje - strålsäkerhet i Västra Götalandsregionen

Riktlinje - koncerngemensamma strålsäkerhetsmål 

Rutin - strålsäkerhetsexpert 

Rutin - strålsäkerhetsrådet

Rutin - strålsäkerhetsärenden

Rutin - intern kontroll 

Regional Rutin Strålskärmning av lokaler

Regional rutin Upprättande och revision av styrande dokument inom strålsäkerhet joniserande strålning

Regional rutin Strålsäkerhetsfrågor vid upphandling av varor eller tjänster

Regional rutin Intern revision av ledningssystemets tillämpning och ändamålsenlighet rörande strålsäkerhet

Revisionsprogram för strålsäkerhetsarbetet

Strålskyddsexpertfunktionens utformning i Västra Götalandsregionen

Eva Wallström

Telefonnummer