Skada eller förlust av hjälpmedel

Primärvårdens hjälpmedelsenhet handlägger ärenden vid skada eller förlust av hjälpmedel som primärvården har kostnadsansvar för.

Den som lånar ett hjälpmedel ansvarar för att hjälpmedlet hanteras enligt bruksanvisning och de instruktioner som ges vid förskrivning.
Man kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet inte hanteras enligt instruktioner, skadas utöver normal förslitning, förkommer på grund av oaktsamhet eller inte återlämnas efter uppmaning av vårdgivare.

Förskrivaren ansvarar för att anmäla skada eller förlust av hjälpmedel till enheten som bedömer och beslutar om ersättningskrav ska ställas.

Förenklad process: Processen för skada eller förlust av hjälpmedel förenklas när det gäller TENS eller enklare tillbehör till hjälpmedel med individnummer, som till exempel rollatorkorg. Blankett behövs inte, mejla individnummer och artikelnummer på tillbehöret till kostnadsansvarig.


Vid enklare köphjälpmedel som ska/har återlämnats kan förskrivare returnera direkt i webSesam, följ instruktion från HMC

Tillbehör till individmärkta hjälpmedel, där huvudhjälpmedlet inte finns kvar, kan förskrivare göra en hämtorder som verkställer retur direkt i webSesam, följ instruktionen från HMC

Process skada eller förlust av hjälpmedel

  • Förskrivaren utreder omständigheterna i det aktuella ärendet och fyller i blanketten "skada eller förlust av hjälpmedel".
  • Blanketten* skickas via mail (avidentifierad med individnummer) eller via post till kostnadsansvarig för aktuellt område.
  • Kostnadsansvarig bedömer om patient/enhet blir ersättningsskyldig eller inte.
  • Förskrivaren informeras om beslut i ärendet, meddelar patient och journalför.
  • Blir det inget krav om ersättning svinnas hjälpmedlet och ärendet avslutas.
  • Blir det krav om ersättning skickas det av Primärvårdens hjälpmedelsenhet till patient eller enhet.
  • Hjälpmedlet svinnas efter ca 1 månad efter att fakturan skickats.

    *Processen för skada eller förlust av hjälpmedel förenklas när det gäller TENS eller enklare tillbehör till hjälpmedel med individnummer som till exempel rollatorkorg. Blankett behövs inte, mejla individnummer och artikelnummer på tillbehöret till kostnadsansvarig.

Vägledning förkommet hjälpmedel

Som stöd för verksamheten avseende hanteringen finns en vägledning som innehåller exempel på situationer när en anmälan om förkommet hjälpmedel görs respektive inte ska göras.

Onormalt slitage

Hjälpmedel som är skadat utöver normal förslitning kan tilläggsdebiteras i samband med avhjälpande underhåll eller akut avhjälpande underhåll. Tilläggsdebitering kan även ske då onormalt slitage uppmärksammats vid återlämning av hjälpmedel.

Medicintekniska avvikelser

Förskrivarna ansvarar, enligt gällande lagstiftning, för att följa respektive vårdgivares rutiner gällande hantering av negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter. Avvikelser gällande hjälpmedel som försörjs via Hjälpmedelscentralen ska även rapporteras till Hjälpmedelscentralen.