Remiss

Mottagningen arbetar endast på läkarremiss eller efter överrapportering från tidigare behandlande lymfterapeut inom slutenvård. Legitimerad läkare ska medverka alternativt konsulteras vid diagnosticering av lymfödem då medicinskt underlag för kompression krävs för behandling. Det är viktigt att rätt diagnos är ställd ur differentialdiagnostisk synpunkt.

För att bedömning/behandlingen ska kunna utföras behöver remissen även innehålla information om övriga sjukdomar. Absoluta kontraindikationer för behandling är förträngning av arteriell cirkulation, obehandlat cardiellt ödem, akut erysipelas eller sklerodermi. Relativa kontraindikationer är högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtarytmier, kranskärlssjukdom, CRPS/reflexdystrofi.

Enligt regionala riktlinjer bör det framgå av remissen vilket kompressionstryck patientens ödem ska förses med.