Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsråd Medicintekniska produkter

Mötesplan hösten 2022 

8 september 2022
18 oktober 2022
7 december 2022

Mötesplan 2023

25 januari
8 mars
7 juni
7 september
25 oktober
7 december

Ledningsrådets uppdrag

Uppdraget utgår från huvudmännens hälso- och sjukvårdsansvar och är att:

 • På uppdrag av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen säkerställa en organisation och ett arbetssätt som erbjuder expertkompetens, regelverk, sortiment samt försörjning av medicintekniska produkter i vardagsmiljö för invånarna i VästraGötaland.
 • Vara en rådgivande expertfunktion i medicintekniska frågor. Ledningsrådets arbete ska bidra till att det är enkelt och tryggt att vara patient/brukare, enkelt att stödja patienten/brukaren, på ett patientsäkert sätt samt säkerställa en jämlik och hälsoekonomisk användning av medicintekniska produkter i vardagsmiljö för invånarna i Västra Götaland.  

Ansvar

 • Bevaka, värdera och bidra till nationella och regionala kunskapsunderlag.

 • Vara uppdaterad på trender och nyheter inom det medicintekniska området.

 • Hantera principiella och strategiska frågor gällande regelverk, sortiment och försörjning.

 • Säkerställa kravställning och behovsanalys inför upphandling samt följa upp upphandlingar.

 • Ta fram underlag gällande reglering i regelverk och försörjning för nya produkter och produktområden.

 • Säkerställa att in- och utfasning av nya medicintekniska produkter sker på ett koordinerat sätt.

 • Verka för fungerande IT-stöd.

 • Säkerställa att berörda nås av relevant och tydlig information och att kommunikation sker på ett strukturerat sätt.

 • Tolka, utveckla och följa upp aktuella avtal och överenskommelser mellan parterna, samt verka för en god följsamhet samt hantera och prioritera utvecklingsfrågor.

 • Ge och följa upp uppdrag samt ge strategisk vägledning till ledningsrådets beredningsorganisation.

 • Utse ordförande i permanenta och tillfälliga beredningsgrupper.

Mandat

Hantera verkställighet inom befintliga avtal och överenskommelser inom ledningsrådets verksamhetsområde.

Sammansättning av ledamöter

Ledningsrådet för medicintekniska produkter ska bestå av deltagare som representerar både VGR och VGK. Totalt ska det vara 12 deltagare varav 1 ordförande, 1 vice ordförande samt 10 ledamöter.

Ansvaret för ordförandeskap samt vice ordförande alternerar vartannat år mellan VGR och VGK.

De 5 ledamöterna från kommunerna i Västra Götaland bemannas av Kommunalförbunden samt Göteborgs stad.

De 5 ledamöterna från VGR är representanter från sjukhus, Habilitering & Hälsa, offentlig och privat primärvård.

Representant från distributör/-er deltar vid överenskomna punkter vid varje möte.
Representant från samverkansfunktionen deltar som sekreterare samt föredragande för sina punkter.

Ledningsrådets representanter (Länk till egen sida)

Kompetenskriterier

Kompetens hos alla deltagare:

 • Kunskap om Hälso- och sjukvårdsprocessen och aktuellt regelverk.
 • Intresse för flera medicintekniska produktgrupper.
 • Erfarenhet av verksamhetsansvar med förståelse för ekonomiska och verksamhetskonsekvenser av olika beslut.
 • Strategisk förmåga.
 • Erfarenhet av vårdsamverkan inom ledningsrådets verksamhetsområde.
 • Vilja verka för en utveckling av hela verksamhetsområdet.

Meriterande:

 • God insyn i den organisation man representerar.
 • Kunskap om nätverk i den egna organisationen för att kunna inhämta och värdera information.
 • Kunskap om den politiska processen.

Kompetens hos en eller flera personer i ledningsrådet:

 • Kunskap om socialtjänst.
 • Kunskap om kommunal hälso- och sjukvård.
 • Inköpskompetens, förståelse för inköpsprocessen för medicintekniska produkter i vardagsmiljö och kunna vara brygga mellan inköp och denna organisation.
 • Medicinsk kompetens.

Nomineringsprocess

Ordförande samt vice ordförande:

 • 1 kommunrepresentant som utses av VästKom.
 • 1 VGR-representant som utses av Hälso- och sjukvårdsdirektören.

Ledamöter:

 • Respektive kommunalförbund samt Göteborgs Stad nominerar sina ledamöter som utses av VästKom.
 • Program- och prioriteringsrådet (PPR) nominerar ledamöterna från VGR och Hälso- och sjukvårdsdirektören förordnar.
 • Primör utser representant från privata vårdgivare.

Arbetsformer

 • Ordförande och vice ordförande utgör presidium och ansvarar för att stödja samordningsfunktionen i det operativa arbetet.
 • Ledningsrådet Medicintekniska produkter sammanträder minst sex gånger per år.
 • Ordförande kan kalla till ytterligare möten vid behov.
 • Alla beslut ska ske i enighet. Om enighet inte kan uppnås i en fråga ska ärendet återremitteras för förnyad beredning eller avföras. Beslut kan fattas när minst hälften av de utsedda representanterna från VGR respektive VGK närvarar eller på annat sätt inför mötet deltagit i avgörandet.
 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer samt beslutsunderlag ska dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform. 

Kommunikation

Ansvaret för information och kommunikation ligger på ledningsrådets beredningsorganisation.

Senast uppdaterad: 2022-10-12 08:04