Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse ingår i samarbetsorganisationen och beredningsstrukturen under Ledningsråd Medicintekniska produkter (ledningsrådet). Beredningsgruppen arbetar på uppdrag av och får strategisk vägledning från ledningsrådet. Beredningsgruppen ska bereda frågor och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till ledningsrådet.

Mötestider

Beredningsgruppens representanter

Uppdrag för beredningsgruppen

Ärendeprocess beredningsgrupp

Mötesplan hösten 2022 och våren 2023

Digitalt möte alternativt centralt i Göteborg med start klockan 09:00.
15 september 2022
10 november 2022
15 december 2022

2 februari 2023
30 mars 2023
30 maj 2023

Beredningsgruppens representanter

Ordförande och sekreterare
Samverkansfunktionen: 
Anette Alfredsson anette.alfredsson@vgregion.se
Fredrik Ahlvik fredrik.ahlvik@vgregion.se
Linda Augustsson linda.m.augustsson@vgregion.se 

Kommunernas representanter

Elisabeth Coster
elisabeth.coster@stromstad.se
Fyrbodals kommunalförbund

Josefina Söderström
josefina.soderstrom@skovde.se  
Skaraborgs kommunalförbund

Anette Filipsson
anette.filipsson@ulricehamn.se  
Sjuhärads kommunalförbund

Elisabeth Nyberg
elisabeth.nyberg@alingsas.se
Göteborgsregionens kommunalförbund

Barbro Nohlqvist Pettersson
barbro.pettersson@aldrevardomsorg.goteborg.se 
Göteborgs Stad

Västra Götalandsregionens representanter

Stina Nyström
kristina.nystrom@vgregion.se
Habilitering & Hälsa

Cecilia Johnson
cecilia.johnson@vgregion.se   
Primärvård (Närhälsan)

Catarina Oldin Kjellberg
catarina.oldin.kjellberg@vgregion.se 
Primärvård (Primärvårdens hjälpmedelsenhet)

Carina Göransson
carina.goransson@vgregion.se
Sjukhus

Vakant
Sjukhus

Hjälpmedelscentralens representant

Christian Ahlborg
christian.ahlborg@vgregion.se
Hjälpmedelscentralen

Uppdrag

 • Beredning, uppföljning och revidering av Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel och Överenskommelse personligt förskrivna medicintekniska produkter inom Västra Götalandsregionen (avseende hjälpmedel vid medicinsk behandling).

 • Beredning av strategiskt ekonomiska frågor, prioriteringar och utvecklingsuppdrag.

Ansvar

 • Utveckla innehållet i avtal och överenskommelse.

 • Utvärdera kvalitetsrapporter.

 • Ekonomisk uppföljning (utifrån underlag från ekonomigruppen).

 • Kontinuerligt vidareutveckla frågor kopplade till avtal och överenskommelse.

 • Kontinuerligt följa upp efterlevnaden av avtal samt vidta åtgärder, alternativt lyfta frågor till ledningsrådet.

 • Representanterna i beredningsgruppen ansvarar för att inhämta synpunkter från och informera den vårdnivå (sjukhus, Habilitering & Hälsa, primärvård eller kommunalförbundsområde) man representerar.

Mandat

 • Fatta beslut om förändringar gällande utförande av distributörernas tjänster som inte innebär en betydande kostnadsökning eller kostnadsförskjutning.

Arbetsorganisation

Beredningsgruppen ska bestå av fem representanter för kommunerna i Västra Götaland och fem representanter från Västra Götalandsregionens förvaltningar inklusive en representant från privat utförare, samt en representant från Hjälpmedelscentralen. Representanterna från kommunerna i Västra Götaland bemannas av Kommunalförbunden samt Göteborgs Stad. Inom VGR bör sjukhus, Habilitering och Hälsa, offentlig och privat primärvård finnas representerade. Ordförande och sekreterare bemannas av samverkansfunktionen.

Kompetenskriterier

Kompetens hos alla representanter:

 • Kunskap om hälso- och sjukvårdsprocessen, vårdsamverkan och aktuella regelverk.
 • Kännedom om aktuella avtal och överenskommelse.
 • Förmåga att balansera perspektiven ekonomi, verksamhet, patientbehov och patientsäkerhet.
 • God insyn i den verksamhet man representerar.
 • Tillgång till nätverk i den egna organisationen för att kunna inhämta och värdera information gällande de produktgrupper som omfattas.

Kompetens hos en eller flera representanter:

 • Strategisk förmåga
 • Kvalitetskunskap
 • Kunskap om praktisk tillämpning av avtal och överenskommelse.

Nomineringsprocess

 • Kommunala representanter utses av respektive kommunalförbund och Göteborgs Stad via VästKom.
 • Representanter från VGR nomineras av respektive förvaltning och utses av chef för enhet kunskapsstöd läkemedel- och hjälpmedel, Koncernkontoret.
 • Representant från privat vårdgivare nomineras av privata vårdgivares branschorganisation och utses av chef för enhet kunskapsstöd läkemedel- och hjälpmedel, Koncernkontoret.

Representant aviserar till samverkansfunktionen och sin uppdragsgivare om hen avser att avsluta sitt uppdrag.

Arbetsformer

 • Beredningsgruppen sammanträder cirka sex till åtta gånger per år.

 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer, beslut samt beslutsunderlag ska dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samverkansfunktionen.
 • Vid behov tillsätts arbetsgrupper med expertkompetens för specifika frågor.

 • Vid behov involveras Hjälpmedelsforum för att få förankring och perspektiv i frågor.

 • Samverkansfunktionen är sammankallande samt ordförande och sekreterare på mötena. 
 • Samverkansfunktionen rapporterar till ledningsrådet.

Senast uppdaterad: 2022-10-12 08:07