Information vid skada

Alla patienter som drabbas av en vårdskada har rätt att förvänta sig en fullständig och tydlig information om vad som hänt. Här hittar du som vårdgivare informationsmaterial, både till dig själv och till patient, om vårdskada inträffar.

Varje verksamhet ska ha rutiner för att säkerställa att patienten, vid inträffad vårdskada, informeras om

  • att vårdskada inträffat
  • vilka åtgärder som vidtas för att förebygga att händelsen upprepas
  • möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
  • möjligheten att begära ersättning från Patientförsäkringen eller Läkemedelsförsäkringen
  • patientnämndernas verksamhet.

Det kan vara en svår och krävande uppgift att ha ett sådant samtal med en patient eller dennes anhöriga, särskilt om vårdskadan varit allvarlig. Som ett stöd finns därför en skriftlig patientinformation som utformats för att komplettera den muntliga informationen. Det finns också en broschyr riktad till den person som ska hålla i samtalet med patienten/anhöriga. Allt material hittar du nedan. 

Informationsmaterial 

Broschyr till vårdpersonal 

Till dig som måste hantera en vårdskada 

Vid skada i vården

Är det något vi borde veta?

Broschyr till patient eller närstående 

Vid skada i vården 

Till dig som råkat ut för vårdskada - svenska 

Till dig som råkat ut för vårdskada - arabiska 

Till dig som råkat ut för vårdskada - engelska 

Till dig som råkat ut för vårdskada - persiska 

Till dig som råkat ut för vårdskada - polska 

Till dig som råkat ut för vårdskada - somaliska 

Till dig som råkat ut för vårdskada - spanska 

Till dig som råkat ut för vårdskada - tigrinska  

Observera att patientinformationen inte får delas ut till patienter i vare sig väntrum eller i pärmar eller böcker med övrig patientinformation. Patientinformationen ska delas ut vid det fysiska möte mellan patient och vårdanställd som ska hållas vid inträffad vårdskada. Patientmaterialet är en del av samtalet och ska inte ersättas med övrig patientinformation. 

Marga Brisman

Regionchefläkare

Telefonnummer