Säkerhetskultur

En god patientsäkerhetskultur är en förutsättning för att skapa en säker vård. Det innebär att vårdpersonalen ges förutsättningar och verktyg att hantera oväntade vårdsituationer utan att allvarliga händelser behöver inträffa.

Med säkerhetskultur menas gemensamma förhållningssätt och normer hos en organisations medarbetare vad gäller risker och säkerhet i syfte att uppnå hög tillförlitlighet för verksamheten. 

Mätningar av patientsäkerhetskultur ska genomföras i Västra Götalandsregionens utförarförvaltningar vartannat år. 

Säkerhetskulturtrappan

Håller på att uppdateras. Ett dialogverktyg för verksamheter att kartlägga och utveckla sitt arbete med patientsäkerhet.

Marga Brisman

Regionchefläkare

Telefonnummer