Rydal – Marks kommun

Rydal är en tätort i Marks kommun med drygt 400 invånare. Trakten har en lång tradition av textil produktion som via en omfattande förläggarproduktion övergick i industriell tillverkning under 1800-talet. Vid Viskans strömmande vatten anlade Sven Eriksson ett mekaniskt bomullsspinneri 1853 som var i drift fram till 2004. Här byggdes också ett vattenkraftverk som gav elektriskt ljus till spinneriet redan 1882.

I fabriksbyggnaden finns idag Rydal Museum som inrymmer Sveriges äldsta fungerande spinneri. Museet erbjuder demonstrationer av spinneriets maskiner och guidning om brukets historia. Tack vare de välbevarade lämningarna av ett gammalt industrisamhälle klassas Rydal som riksintresse för kulturmiljövården.

Sjuhärads kulturcentrum

Rydal har allt mer profilerat sig som ett kulturcentrum i Sjuhärad. I de gamla fabriksbyggnaderna finns förutom museet också en mängd småföretag inom framför allt hantverk och kultur och i den gamla bruksherrgården finns idag ett värdshus. 

I Sjuhärad finns även flera satsningar på natur- och kulturturism med koppling till Rydal, bland annat vandrings- och cykelleder, Förläggargårdar med boendemöjligheter och textil outletförsäljning.

Fokusområden

Under den första workshopen i november 2021 kartlade vi nuläget och identifierade vilka områden vi skall fokusera vårt utvecklingsarbete på. I Rydal var det dessa områden som deltagarna upplevde som viktigast att fokusera på för att långsiktigt stärka Rydal:

  • Utveckla starkare natur- och kulturupplevelser i och runt Rydal och kommunicera dessa samlat.
  • Hitta lösningar på hur vi stärker möjligheten att resa till och från Rydal utan egen bil.
  • Ta fram en gemensam målbild och plan för hur vi får in fler nya verksamheter i fabrikslokalerna. Kulturella och kreativa verksamheter är viktiga att attrahera.
  • Utveckla boendemöjligheter för besökare.
  • Hitta ett arbetssätt och en organisering för samverkan på platsen och bygga den på ett kreativt och möjliggörande förhållningssätt.
  • Få fler att bosätta sig i Rydal.

Anmäl dig till workshop 2!

Nu är det dags igen! Välkommen till Workshop 2 i Rydal som äger rum torsdagen den 24 mars, kl. 10.00-17.00. I denna workshop fokuserar vi på att hitta kreativa lösningar som stärker Rydal. Vi kommer att utgå från resultatet av workshop 1. Vi hoppas att du vill vara med och bidra med din kunskap för att stärka Rydal! Anmäl dig senast den 14 mars.

Sammanfattning av tidigare workshop

Den 16 november anordnade vi en första workshop i Rydal inom BeCULTOUR. De knappt 30 deltagare kom från både kommun, näringsliv och civilsamhälle i Rydal och Mark samt några regionala aktörer. Fokus i denna första workshop var att kartlägga resurser och identifiera utvecklingsområden där vi behöver kraftsamla i projektet för att stärka den lokala utvecklingen.

Vi började med kartläggning av platser och verksamheter som skapar värden för både besökare och bofasta. Vi utgick från några fingerade målgrupper/aktörer för att få hjälp med ett kundperspektiv i kartläggningen. Det blev många platser och områden på kartorna. Därefter genomförde vi en gemensam SWOT-analys för att få fram fokusområden, bland annat: Fler företag i lokalerna, stärka natur- och kulturupplevelser i och runt Rydal och stärkt mobilitet. Efter workshopen samlades vi i värdshuset för en god middag i fantastisk miljö och en musikalisk salong med bland annat en Jussi Björling-repertoar. En fantastisk avslutning på en intensiv dag.