Fokus: migration och etnicitet

Under 2024 och 2025 har KJV migration och etnicitet som fokusområde. Målet är att höja kompetensen i regionen kring dessa frågor, genom informations- och utbildningsinsatser.

”Ingen ska diskrimineras inom hälso- och sjukvården. Västra Götalandsregionen måste aktivt arbeta med den ökande problematiken med rasism och diskriminering inom vården.” Så står det i Västra Götalandsregionens budget för 2024 och plan för ekonomi för 2025-2026.

KJV är regionens kunskapsnav och samordnare när det gäller jämlik vård och kommer under arbetet med fokusområdet göra det enklare och tydligare för vårdens medarbetare att hitta rätt information om migrationsrelaterad hälsa och regelverk. Under 2024 har KJV anordnat webbinarier om bland annat rätten till vård och vård som inte kan anstå, samt rasism och bemötande i hälso- och sjukvården utifrån nytt material från Socialstyrelsen.

KJV har också skapat en ny rutin vid kränkningar mot patient och närstående, och har även på gång en lathund för vårdpersonal om migrationsrelaterad hälsa. Under året har också verktyget Riva hinder, ett sätt att jobba förebyggande mot diskriminering i vården, arbetats om och digitaliserats.

Arbetet med fokusområde migration och etnicitet sker i nära samarbete med flyktingenheterna inom Regionhälsan.

Den här sidan byggs på kontinuerligt med länkar till mer information, material och utbildningsinsatser.

Webbinarier

Under 2024 och 2025 anordnar KJV ett antal webbinarier inom fokusområdet migration och etnicitet. Här hittar du aktuella tillfällen:

Material från tidigare webbinarier

Så kan vi tillsammans motverka rasism i vården

Ett webbinarium som handlar om hur hälso- och sjukvården och tandvården kan arbeta för att motverka rasism och diskriminering.

Webbinariet innehåller:

  • Föreläsning med psykologen Hanna Wallensteen om normer, rasism och minoritetsstress
  • Socialstyrelsen introducerar sitt nya utbildningsmaterial Rasism och bemötande i vården
  • Introduktion av Kunskapscentrum för jämlik vårds utbildningsmaterial Riva hinder
  • Panelsamtal

Webbinariet riktar sig till medarbetare och chefer som vill veta mer och arbeta förebyggande mot kränkningar, diskriminering och rasism.

Ny rutin vid kränkning mot patient och närstående

Nu finns en ny rutin i Västra Götalandsregionen som stöd till chefer och medarbetare när en patient eller närstående upplever sig utsatt för kränkning i mötet med hälso- och sjukvården.

Rutinens syfte är att vara till hjälp både i det förebyggande arbetet och i att hantera situationen på rätt sätt när en patient eller närstående upplever att hen har blivit kränkt av personal eller verksamhet.

Webbinariet handlar om hur arbetet mot kränkningar i hälso- och sjukvården går till. 

Presentation: Webbinarium om rutin vid kränkning mot patient och närstående 2024-04-18 (vgregion.se)

Rutinen har tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård. Ta del av rutinen: Rutin vid kränkning mot patient och närstående (vgregion.se

Vård som inte kan anstå

Det här webbinariet ger ökad kunskap om:

  • målgrupperna asylsökande, tillståndslösa och ukrainska flyktingar.
  • migrationens påverkan på hälsa och vårdsökande.
  • vilken vård respektive målgrupp har rätt till.
  • begreppet vård som inte kan anstå.
  • hur VGR ska säkerställa att vården ges på lika villkor.

Webbinariet innehåller korta föreläsningar och panelsamtal med experter från VGR-enheterna Flyktingmedicinsk mottagning, Flyktingbarnteamet, Etiskt Forum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Rosengrenska Stiftelsen.

Presentation: Webbinarium Vård som inte kan anstå (vgregion.se)

Utbildningsmaterial

Rasism och bemötande i vården

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterialet "Rasism och bemötande i vården". Utbildningen riktar sig till alla medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården som på något sätt möter patienter. Det är också ett stöd i chefers och verksamhetsutvecklares kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

Utbildningsmaterialet hittar du på Socialstyrelsens webb: Nytt utbildningsmaterial ska stötta arbetet mot rasism i vården - Socialstyrelsen

KJV har varit med i hela arbetsprocessen med utbildningsmaterialet och bidragit med kunskap och erfarenheter från vårt arbete i Västra Götalandsregionen.

Riva hinder

Verktyget Riva hinder är ett sätt att jobba förebyggande mot diskriminering i vården. I fokus är mötet med patienter som har olika typer av migrationsbakgrund.

Verktyget handlar också om att skapa en inkluderande och trygg arbetsmiljö. Målet är en jämlik hälso- och sjukvård för alla.

Riva hinder hittar du här på KJV:s webb, där du också kan ta del av en inspelad introduktionsföreläsning om verktyget: Riva hinder

Nu finns också en digital version av Riva hinder, som framför allt är för dig som vill genomföra utbildningen på egen hand.

Du når utbildningen via Lärportalen där du loggar in som gäst eller VGR-anställd: Riva hinder (Lärportalen)

Rutiner vid kränkning

Nu finns en rutin som stöd till chefer och medarbetare i VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar när en patient eller närstående upplever sig utsatt för kränkning. Här ingår vägledning för chefer i det förebyggande arbetet:

Rutin vid kränkning mot patient och närstående (pdf)

Presentation för att informera medarbetare om den nya rutinen:

APT-material: Rutin vid kränkning mot patient och närstående (ppt)

Sedan 2020 finns också en rutin för när medarbetare blir utsatta för kränkning från patient och närstående:

Kränkningar från patient eller närstående (pdf)

Sofia Nilsson

Regional samordnare för migrationsfrågor i hälso- och sjukvården

Telefonnummer