Om Kunskapscentrum för jämlik vård

Vi är Västra Götalandsregionens enhet för jämlik vård. Vi arbetar för att hälso- och sjukvård och tandvård ska ges på lika villkor till alla invånare i Västra Götaland.

Vården ska i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen vara jämlik och bidra till en god hälsa för hela befolkningen. Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ges på lika villkor till alla*.

Genom verksamhetsutveckling, utbildning, samordning, utredning och forskning stödjer KJV hälso- och sjukvården i Västra Götaland, politiska nämnder och styrelser samt koncernkontoret i att motverka omotiverade skillnader.

Arbetet för jämlik vård är en fråga om kvalitet, patientsäkerhet och effektiv resursanvändning. Genom att lyssna in behov och utmaningar från medarbetare, patienter och invånare, och ge stöd i det verksamhetsnära arbetet, verkar KJV för en effektiv vård på lika villkor.

För att minska omotiverade skillnader arbetar KJV också för att integrera jämlikhetsperspektiv i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvård och tandvård.

*Oavsett kön, genus, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, bostadsort, funktionsvariation, utbildning, social ställning, socioekonomiska förutsättningar, etnisk eller religiös tillhörighet.

Lagar om jämlik vård

Det finns flera lagar om att vården ska vara jämlik och att ingen får diskrimineras. Här kan du läsa hur lagarna är formulerade: