Forskning på KJV

Kunskapscentrum för jämlik vård bedriver forskning i samverkan med universitet och högskola. Syftet är att bidra till kunskapsutvecklingen inom jämlik vård och säkerställa en forskningsnära verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården.

Forskningen bedrivs i form av samverkan, det vill säga KJV-medarbetaren forskar som en del av sin tjänst. Forskningen finansieras med externa medel.

Genusperspektiv på långvarig smärta

Genusnormer, stereotypa föreställningar om hur kvinnor och män är eller borde vara, kan påverka hur personal inom hälso- och sjukvården bemöter personer med smärta. Det kan i sin tur leda till medicinskt omotiverade skillnader i behandlingen av kvinnor och män, så kallad genusbias.

I en avhandling inom samhällsmedicin och folkhälsa har Anke Samulowitz, regionutvecklare på KJV, undersökt vilka genusnormer kopplade till långvarig smärta det finns. Hon har också undersökt sambandet mellan genusnormer, långvarig smärta och psykosociala resurser, såsom socialt stöd.

Pressmeddelande om avhandlingen: Tydliga genusnormer när långvarig smärta beskrivs (gu.se)

Kontakt: Anke Samulowitz, anke.samulowitz@vgregion.se

Vetenskapliga publikationer:

"Pain, gender norms and psychosocial resources. A critical appraisal of taken for granted ideas on men and women with pain", doktorsavhandling Göteborgs universitet 

"Psychosocial resources predict frequent pain differently for men and women: A prospective cohort study", PLOS One

"General self-efficacy and social support in men and women with pain – irregular sex patterns of cross-sectional and longitudinal associations in a general population sample", BMC Musculoskeletal Disorders

"'Sense of Control': Patients’ Experiences of Multimodal Pain Rehabilitation and its Impact in their Everyday Lives", Journal of Rehabilitation Medicine - Clinical Communications

"'Brave Men' and 'Emotional Women': A Theory-Guided Literature Review on Gender Bias in Health Care and Gendered Norms towards Patients with Chronic Pain", Pain Research and Management