Mänskliga rättigheter

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter omfattar bland annat alla människors rätt att delta i kulturlivet. Kulturförvaltningen arbetar långsiktigt för att demokratiska värden och mänskliga rättigheter ska genomsyra natur- och kulturarvet.

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter." Så inleds FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948). Mänskliga rättigheter beskriver vad som inte får göras mot någon människa och vad som ska göras för varje människa. Det berör därför alla individer och alla samhällsområden.

Kulturförvaltningen ska respektera, skydda, uppfylla och främja de mänskliga rättigheterna. Som en del av Västra Götalandsregionen är Kulturförvaltningen skyldighetsbärare gentemot invånarna i Västra Götaland, som är rättighetsbärare.

Människorättsbaserat arbetssätt

I Kulturförvaltningen tillämpar vi ett människorättsbaserat arbetssätt. Det betyder att vi ska omsätta mänskliga rättigheter i praktisk handling. All vår verksamhet ska planeras, utföras och utvärderas utifrån de mänskliga rättigheterna och de juridiskt bindande konventioner som Sverige har undertecknat.

Diskrimineringslagstiftningens sju diskrimineringsgrunder: etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, och hur dessa samverkar är en förutsättning för vårt arbete.