Frågor och svar

Här har vi samlat frågor som vi på utbildningsenheten ofta får. Hittar du inte svaret här är du välkommen att kontakta oss, du hittar kontaktuppgifter i menyn till vänster.

Kurser

Kursbokningsguide

Du hittar svar på många frågor runt kurser och kursbokning i Kursbokningsguiden.

Var hittar jag kurser?

Kursutbudet hittar du framför allt här:

Kan jag välja vilken kursarrangör som helst?

Nej. Primärvårdens utbildningsenhet har en egen kursverksamhet, Allmänläkarkurser, som arrangerar kurser för läkare verksamma inom allmänmedicin. Om den kurs du behöver gå arrangeras av Allmänläkarkurser ska denna prioriteras. Du kan också söka SK-kurser (specialistkompetenskurser) och kurser som arrangeras av andra enheter inom VGR, till exempel sjukhusen eller VGR akademin. I undantagsfall kan vinstdrivande kursgivare godkännas. Vill du gå kurser utöver dem som finansieras av utbildningsenheten kan du höra om din vårdcentral kan finansiera kursen.

Hur vet jag vilka kurser som är bra?

Prata med dina ST-kollegor för att få tips på bra kurser och stäm av med din studierektor. Läs kursbeskrivningen noga, vad innehåller kursen? Om det är en obligatorisk kurs, se vilka delmål kursen uppfyller. Att en kurs finns på ST-forum eller är certifierad av Lipus (Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården) är ingen garanti för att kursen är relevant eller godkänd för finansiering. 

Måste jag ansöka om ST-medel för att få gå en kurs?

Ja, du måste ansöka om finansiella medel via ST-forum och din ansökan måste alltid godkännas av din studierektor innan du gör en kursansökan till kursgivaren. Undantag är om din vårdcentral vill finansiera en kurs. 

Kan jag anmäla mig till en kurs innan min studierektor har godkänt via ST-forum?

Nej och ja. Du kan anmäla dig till kursen men du måste få godkänt av studierektor innan sista avbokningsdag och själv se till att avboka kursen om den ej blir godkänd. Om du missar detta får du eller vårdcentralen stå för kostnaden. 

Hur anmäler jag mig till en kurs?

Du anmäler dig på kursarrangörens hemsida enligt deras instruktioner.

Finns det ST-dagar som motsvarar obligatoriska kurser?

Ja, ibland motsvarar föreläsningen på en ST-dag, ofta i kombination med något ytterligare moment, en obligatorisk kurs eller del av obligatorisk kurs. I dessa fall får du ett intyg utfärdat av din handledare efter examination. 

Hur många kurser får jag gå per år?

Regionen har en årlig kurspott för varje ST-läkare. Dessa brukar räcka till cirka två obligatoriska kurser och därutöver i genomsnitt en till två icke-obligatoriska kurser per år. 

Jag gick inga kurser förra året, får jag gå fler i år?

Nej och ja. Du ska ta ansvar för att söka kurser inför varje termin och kan inte räkna med att få gå fler kurser nästa år om du inte gjort det. Det kan dock finnas situationer som till exempel under pandemin när kurser blivit inställda eller andra skäl som gjort att man inte kunnat gå kurser. Stäm av med din studierektor. 

Kan jag gå kurser samtidigt som jag går PLUS-programmet?

För dig som deltar i PLUS-programmet så gäller att PLUS alltid ska prioriteras. Det innebär att deltagande i kurser utöver PLUS endast beviljas när de inte krockar med PLUS-programmet och inte kan vänta tills du är färdig med PLUS.


Sidotjänstgöring

Hur söker man sidotjänstgöring?

Obligatoriska sidotjänstgöringar: Fördelningen av platser sköts av utbildningsenheten i det område du tjänstgör. Göteborg sköter fördelningen av platser för ST-läkare i både Göteborg och Södra Bohuslän. Vänligen kontakta din lokala utbildningsenhet för mer information.

Icke-obligatoriska sidotjänstgöringar: Hur du söker eller blir tilldelad plats beror på var i regionen du arbetar. I allmänhet får du information om tillvägagångssätt vid inskrivning som ST-läkare. Välkommen att kontakta din lokala utbildningsenhet för mer information.

Hur långa är de obligatoriska sidotjänstgöringarna?

Det kan skilja sig åt beroende på vilket område inom VGR du tillhör. Följande perioder är ungefärliga:

 • Internmedicin: 16 veckor (24 veckor om du inte gjort svensk AT)
 • Psykiatri: 12 veckor. Ibland tillkommer beroende.
 • Barn- och ungdomsmottagning: 8 veckor
 • Akut barnsjukvård: 4 veckor 
 • Gynekologi: 4-6 veckor

Vilka delmål ska anges på intyget "Klinisk tjänstgöring"?

I Biblioteket på ST-forum finns en lathund där det står vilka delmål som ska anges, se "Lathund för SoS-intyg som ska bifogas specialistansökan Allmänmedicin".

Inloggning ST-forum

Har man rätt till hemvändarveckor under sidotjänstgöring?

Det finns ingen riktlinje inom Västra Götalandsregionen som ger rätt till hemvändarveckor. Vissa kliniker och mottagningar väljer att erbjuda möjlighet till hemvändarveckor men inte alla. Läs vad som gäller på respektive klinik/mottagning under Klinikinformation på ST-forum.


Kompetensutvecklingstid/ST-tid

Hur mycket kompetensutvecklingstid har jag rätt till?

Du har rätt till 4 timmar kompetensutvecklingstid, även kallad ST-tid, per vecka om du arbetar heltid. Vid lägre tjänstgöringsgrad minskar kompetensutvecklingstiden med motsvarande.

Har jag rätt till kompetensutvecklingstid under sidotjänstgöring och FoU?

Kompetensutvecklingstiden utgår vanligtvis när du gör sidotjänstgöring, FoU eller går andra kurser. Om du har behov av att nyttja tiden, samråd med schemaläggare eller verksamhetsansvarig. Tid som används till inomprofessionell reflektion i grupp utgår ej.

Måste jag sitta på vårdcentralen under kompetensutvecklingstiden?

Vi rekommenderar att du som regel är på vårdcentralen under din kompetensutvecklingstid.

Vad ska jag ägna kompetensutvecklingstiden åt?

 • Deltagande i inomprofessionell reflektion i grupp.
 • Planering av din ST-utbildning, planering av vårdcentraltjänstgöring, kontakt med sidoutbildningskliniker, planering och ansökan till kurser.
 • Dokumentation av din ST-utbildning (kompetensbedömningar, årsrapporter, intyg etcetera.) och kontinuerlig uppdatering av tjänstgöringsportfölj och utbildningsplan på ST-forum.
 • Fördjupning och läsning av medicinsk litteratur/tidskrifter och medicinsk information på internet.
 • Studiebesök på till exempel rehabmottagning, mödravårdscentral och specialistsköterskemottagning.
 • Medsittning hos kollegor på vårdcentralen.
 • Deltagande i Balint.

Handledning

Hur fyller jag i ett tjänstgöringsintyg och var hittar jag dem?

Läs målbeskrivningen och se vilka delmål som är aktuella för tjänstgöringen. Det finns också en lathund för delmål som kan vara aktuella för olika tjänstgöringar. Tjänstgöringsintyg hittar du i biblioteket på ST forum och på Socialstyrelsens hemsida. Som huvudhandledare på vårdcentralen fyller du i intyg för vårdcentralstjänstgöringen, SÄBO och BVC (om det inte varit en annan handledare). Om en ST-läkare byter vårdcentral behöver den få ett tjänstgöringsintyg för den period den fullgjort, handledaren får då bedöma vilka delmål den tycker är aktuella att fylla i. 

Vem kan vara handledare?

Handledaren ska vara specialist i allmänmedicin och tjänstgöra på samma vårdcentral som ST-läkaren. I undantagsfall kan tillfälliga avsteg från detta göras men det måste då först förankras med studierektor. Handledaren ska ha en uppdaterad handledarutbildning, vara förtrogen med aktuell målbeskrivning och kompetensvärderingar, samt ha gått minst en konsultationskurs och kunna handleda i konsultation. 

Hur mycket handledning ska en ST-läkare ha? 

ST-läkaren har rätt till minst en timmes handledning per vecka oavsett tjänstgöringsgrad. Ibland kan det krävas mer än en timme, till exempel i början av en ST. Det kan också behövas extra tid för att göra kompetensvärderingar. Handledningen ska ske även under semestertider. 

Hur fyller jag i ett handledarutlåtande?

Om du är handledare och ska skriva ett handledarutlåtande så loggar du in på ST-forum och söker upp din ST-läkares sida.

 • Klicka på fliken "Rapporter" och därefter på "Lägg till ny".
 • Välj "Handledarutlåtande" i rullistan, ett ifyllbart dokument skapas nu på din ST-läkares sida.
 • Så länge du har rubriken "Utkast" går det bra att redigera i utlåtandet.
 • När du är klar, kontrollera att datum stämmer och ändra rubriken till "Färdig för granskning".

Kö till ST-tjänster

Hur lång är kötiden för att bli ST-läkare i allmänmedicin?

Regionen har beslutat att det ska finnas 640 ST-tjänster i allmänmedicin och för närvarande (2024) finns det fler sökande än tjänster. Det innebär att sökande kan ställas på kö för inskrivning. I de områden där det finns fler sökande än tjänster måste någon bli klar specialist för att en ny ST-läkare ska kunna skrivas in. 

Kan kötiden variera i regionen?

Ja, kötiden är längre i storstadsregionen Göteborg.

Är kön till ST-tjänst och kön till ST-ersättning samma sak?

Nej. Det är två separata köer. Det är först när du fått en ST-tjänst och blivit inskriven som ST-läkare som du och din vårdcentral kan sättas upp i ST-ersättningskön.


Byte av vårdcentral

Jag har en ST-tjänst på en vårdcentral i Västra Götalandsregionen och planerar att byta till en ny vårdcentral i ett annat studierektorsområde inom regionen. Kan jag ”flytta” min ST-tjänst till den nya vårdcentralen?

Vid byte inom Västra Götalandsregionen men till ett annat studierektorsområde tillämpas samma regelverk som vid anställning av ny ST i det området. I område med kö för ST-kontrakt behöver du och din nya vårdcentral ställa er i kö för att fortsätta din ST-utbildning. Läs gärna rutinen för Byte av vårdcentral under ST i allmänmedicin.

Jag har en ST-tjänst på en vårdcentral i Västra Götalandsregionen och planerar att byta till en ny vårdcentral inom samma studierektorsområde. Kan jag ”flytta” min ST-tjänst till den nya vårdcentralen?

Byte inom samma studierektorsområde, det vill säga mellan godkända vårdcentraler med gemensam ST-kö, kan genomföras efter bedömning och godkännande av studierektor. Läs gärna rutinen för Byte av vårdcentral under ST i allmänmedicin.


Övriga frågor

Jag har vikarierat länge innan ST, kan jag tillgodoräkna mig den tiden?

För att det ska bli aktuellt att tillgodoräkna sig tid måste arbetet ha skett under handledning och skriftliga kompetensbedömningar ha genomförts. Det är många olika faktorer som avgör hur mycket tid du eventuellt kan tillgodoräkna dig och någon exakt tid kommer inte att kunna ges vid inskrivningen. Har du arbetat i 6 månader eller längre under ST-lika förhållanden räknar vi vid inskrivningen in max 6 månader. Vid mittvärderingen kan den tillgodoräknade tiden komma att justeras.

Arbete som bemanningsläkare kan ej tillgodoräknas.

Var hittar jag datum för ST-dagar, startseminarium, handledardag och liknande aktiviteter?

Det finns ett kalendarium i ST-forum.