Fyrbodal

På den här sidan hittar du information som gäller för AT-läkare som gör primärvårdsplacering inom AT-tjänstgöring i NU-sjukvården (Norra Älvsborgs Länssjukhus och Uddevalla sjukhus).

Fördelning av vårdcentralsplatser

I Fyrbodals primärvårdsdistrikt finns 41 vårdcentraler. AT-läkare placeras på ungefär 25 av dem.

Vårdcentralerna är fördelade i hela området från Lilla Edet och Ljungskile i söder till Strömstad och Bengtsfors i norr. Cirka en tredjedel av placeringarna ligger norr om Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. Om man gör sin placering på en sådan vårdcentral i Dalsland eller norra Bohuslän har man ett lönepåslag på 4 000 kronor per månad.

Tilldelning av vårdcentralsplats sker ett halvår innan man börjar i primärvården. Det finns stora möjligheter att påverka sin placering men det brukar vara fler som önskar vara i Götaälvdalen (Trollhättan, Vänersborg) än det finns platser, varför man kan få räkna med att resa eller pendla. Vi tar stor hänsyn till barnfamiljer som ges förtur till placeringar nära hemmet.


Introduktion och schema

Bra att tänka på inför placeringen

 • Vårdcentralen bör i god tid sända information om arbetsplatsen till AT-läkaren. Berätta vem som blir hens handledare om det är bestämt.
 • AT-läkaren bör själv ta kontakt med vårdcentralen minst 3 månader i förväg för att stämma av schemaönskemål, eventuell ledighet samt datum för utbildningsdagar.
 • AT-läkaren ska beredas möjlighet att delta i arbetsledning och ges inblick i administrativa rutiner, såsom verksamhetsplanering och uppföljning samt formerna för medbestämmande.
 • AT-läkaren ska uppmuntras att medverka i kompetensutveckling på arbetsplatsen.
 • Det ska alltid finnas en specialist i tjänst och minst en legitimerad läkare på plats, när AT-läkaren är på vårdcentralen. Det ska alltid finnas möjlighet för AT-läkaren att rådfråga en mer erfaren kollega.

Schema

 • Schemat bör förankras med respektive AT-läkare vid start av placering i primärvården och justeras efter hand utifrån varje enskild AT-läkares tidigare erfarenheter.
 • Rekommenderat är att egna återbesökstider finns för AT-läkaren att boka.
 • Säkerställ att det finns en variation av akuta och bokade patienter i AT-läkarens schema.
 • Den patientadministrativa tiden (utöver telefontider och recept) vid heltid bör vara minst 5 timmar per vecka med individuell anpassning. Många AT-läkare uppskattar ett längre administrativt block efter handledningstimmen, så att man kan handlägga patientfallen som diskuterats under handledningen.
 • AT-läkarna bör endast förnya recept på narkotikaklassade preparat hos patienter de träffat i tjänsten och är behandlingsansvariga för.
 • AT-läkaren skall ges möjlighet att delta i AT-Forum samt AT-resa vid ett tillfälle under sin AT. Om detta infaller under primärvårdsplaceringen ska ledighet beviljas.

Första veckan

Första dagarna introduceras AT-läkaren på vårdcentralen och går tillsammans med handledaren igenom schema, utbildningsplan och målsättningar. AT-läkaren får också all nödvändig information och utbildning på journalsystem, rutiner, lokala PM, akutrum etc.

AT-läkaren börjar omedelbart auskultera, alltså gå tillsammans med erfarna kollegor. Hur detta organiseras är olika för respektive vårdcentral. Den avsatta tiden för de första patientbesöken är lång, vanligen en timma. Därefter visar det sig hur mycket tid som behövs och vilket handläggningstempo som passar.

Det rekommenderas att AT-läkaren får leda några patientmöten (sit-in) under auskultationen med handledaren, så att denne kan bilda sig en uppfattning om hur AT-läkaren arbetar och om starka och eventuellt svagare sidor. Det hjälper den fortsatta planeringen av handledning och tillför trygghet för båda parter.


Kompetensutvecklingstid

Med kompetensutvecklingstid (KUT) avses schemalagd tid för självstudier under primärvårdsplaceringen. Tidigare kallades denna tid för AT-tid.

Rekommendation:

 • AT-läkaren ska ha 4 timmar i veckan vid heltidstjänstgöring avsatt för kompetensutveckling.
 • Kompetensutvecklingstiden ska ligga utöver schemalagd administration.
 • Kompetensutvecklingstiden ska tas ut under arbetstid på vårdcentralen vid alla tillfällen, undantaget inläsning inför AT-tenta, se nedan.
 • Max 4 tillfällen (heltid) kan samlas för sammanhängande inläsningsperiod inför AT-tenta, totalt 3 heldagar. Dessa samlade dagar kan efter överenskommelse med vårdcentralschefen eller handledare tas ut på annan plats än vårdcentralen. Själva tentamensdagen är AT-läkaren beviljad betald ledighet för studier utöver "intjänad tid".
 • Utbildning (t ex AT-dag eller annan utbildningsaktivitet) ersätter kompetensutvecklingstiden den aktuella veckan.
 • Kompetensutvecklingstiden kan även användas till extern auskultation som ligger utanför primärvårdspanoramat. Max 2 tillfällen av kompetensutvecklingstiden kan sparas (1 heldags auskultation).

Följande teman bör AT-läkaren sätta sig in i under kompetensutvecklingstiden

 • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och vårdintyg.
 • Körkortsbestämmelser (intyg för olika typer av körkort, anmälan om återkallande, medicinska krav för tyngre behörigheter etc.).
 • Vapenlagstiftningen och läkarens ansvar.
 • Barn som far illa (orosanmälan, Socialtjänstlagen).
 • STRAMA och egna vårdcentralens antibiotikaförskrivning (se hemsidor på Västra Götalandsregionen och antibiotikasmart.se).
 • REK-listan.

Arbetstider och frånvaro

Arbetstider

AT-läkarnas arbetstid är 40 timmar i veckan, dagtid. Flex tillämpas enligt samma regler som för anställda vid vårdcentralen. Det är inte tillåtet att använda flexkontot för ledighet under hel dag. AT-läkare som tjänstgör vid privata vårdcentraler stämplar sina tider i App, övriga på fysisk Kom och gå-dator. Efterstämplingar skall inte göras annat än i motiverade undantagsfall.

Frånvaro

Som frånvaro räknas semester, vård av barn, egen sjukdom etc.

 • Upp till 25 dagars frånvaro (heltidstjänstgöring) medges förutsatt att AT-läkaren uppnår målen i målbeskrivningen.
 • Föräldraledighet och forskning förlänger automatiskt placeringen med lika mycket som är uttaget.

 


Förslag till upptrappning av patientarbete

Det är viktigt att trappa upp arbetet i samråd med AT-läkaren så att AT-läkaren hinner med och får se en bredd av patienter för att uppfylla målen. Under placeringen förväntas man se en rimlig progression till en legitimerad läkare men det går inte att säga ett exakt antal patienter som AT-läkaren ska träffa varje dag då det måste vägas mot hur komplexa patientfallen är och AT-läkarens tidigare erfarenheter.

Observera att komplexa patienter och sökorsaker såsom psykisk ohälsa och yrsel kräver längre besökstider då både besöket,  handledningen under och efter besöket samt administrationen efteråt tar längre tid. Dessa besök är därför mer lämpliga mot slutet av placeringen.

Vecka 1:

 • Presentation och rundvisning.
 • Introduktion journalsystem.
 • Genomgång rutiner samt schema.
 • Gå bredvid flera läkarkollegor under minst 1-2 dagar.
 • Glesa patientbesök, samtliga 1 timme per patient.
 • Varvat med auskultation på lab och reception osv för att förstå flödet på vårdcentralen.

Vecka 2:

 • Bokade patienter: 1 timme per patient.
 • Akuta, enkla, korta patientbesök: 45 min.

Vecka 3-4:

 • Auskultation: 1 halvdag hos distriktssjuksköterska samt BVC.
 • Bokade patienter: 45-60 min per patient beroende på AT och besöksorsak.
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 2 (vecka 5-8):

 • Auskultation: 1 halvdag hos astma- samt diabetessjuksköterska.
 • Bokade patienter: 45 min per patient.
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 3:

 • Auskultation: SÄBO och HSV.
 • Bokade patienter: 45 min per patient varvas med 30 min per patient beroende på sökorsak, (övervägande 45 min per patient).
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 4:

 • Bokade patienter: 45 min per patient varvas med 30 min per patient, beroende på sökorsak.
 • Akuta patienter: 30 min per patient .

Månad 5-6:

 • Sträva efter 30 min för både bokade och akuta besök men sökorsak styr och komplicerade sökorsaker kräver fortfarande längre tider.
 • Bokade patienter: 30 min.
 • Akuta patienter: 30 min.

Auskultation

Auskultation på vårdcentral

Det är av värde att AT-läkaren får se hur andra professioner på vårdcentralen arbetar samt får ta del av de arbetsuppgifter allmänläkaren kan ha utöver patientarbetet på vårdcentral.

Följande inrättningar och personalgrupper bör AT-läkaren vara med på under minst fyra timmar:

 • Läkar-BVC
 • Diabetessköterska
 • Astma/KOL-sköterska
 • Hjärt- och kärlsköterska (om sådan finns)
 • Beredskapsjour (om sådan finns)

Deltagande i vård av patienter med hemsjukvård inklusive SÄBO, kräver normalt mer tid och här bör AT-läkaren ges möjlighet att utföra självständigt arbete vid hembesök och ronder. 


Utbildningstillfällen

AT-läkaren deltar i de utbildningar som framgår av agendan nedan. Förutom utbildning som gäller alla AT-läkare tillkommer under tiden på vårdcentral allmänmedicinska AT-dagar och ledarskapsdagar.

Agenda - Utbildningstillfällen 2024


eAT-provet

Inför eAT-provet görs en speciell medsittning och bedömning görs då av annan allmänmedicinsk specialist än handledaren. Man utgår vid detta tillfälle från en specifik bedömningsmall.

Inför eAT-provet kan AT-läkaren samla ihop maximalt sex veckors kompetensutvecklingstid (KUT) till tre läsdagar, se avsnittet om kompetensutvecklingstid längre upp på sidan.

Mer information och anmälan till eAT-provet (karolinskainstitutet.se)


Avslut

Avslutningssamtal

När du är klar med din AT vill vi gärna träffa dig för ett avslutande samtal. Vi försöker i största mån samordna detta med sjukhuschefen så att du kan få påskrift i din AT-bok, vilket tidigast kan ske dagen efter avslutad tjänstgöring.

Boka tid för avslutningssamtal

Utvärderingsenkät

Inför avslutningssamtalet får du gärna fylla i enkäten om hur du upplevt din vårdcentralsplacering.

Påskrift i AT-boken

Påskrift betyder godkänd placering. Det är handledare och verksamhetschef som fattar beslut om AT-läkaren uppfyller målbeskrivningen och närvarokravet. Verksamhetschefen skriver under i AT-boken. Om verksamhetschef INTE är legitimerad läkare ska hen delegera uppgiften till en legitimerad läkare. I AT-boken anges då: ”På delegation av verksamhetschef, Namn Namnsson legitimerad läkare”

Obs! Tänk på datumen. Slutdatum är söndag (inte fredag) i sista veckan.

Fortsätta med ST i Allmänmedicin

Läs mer om specialiseringsutbildningen i Allmänmedicin


Kontakt

Anders Schönbeck

AT-studierektor

Telefonnummer

Mobil: 072-512 15 59