Att tänka på inför och under APL, LIA, VFU

Under APL, LIA eller VFU ska du som studerande följa nedanstående riktlinjer. Längst ner på sidan finns vägledande dokument för dig som handledare samt ett välkomstbrev till studerande.

Sekretess och tystnadsplikt

Alla studerande som deltar i vårdarbete inom Hälso- och sjukvården, omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Alla studerande har tystnadsplikt vilken gäller både under och efter den kliniska utbildningen.

Tystnadsplikt och sekretessbestämmelser för studerande inom Hälso-och sjukvården (pdf)


Fotografering, film och ljudupptagning i vården

Riktlinjen gäller för samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar inom Västra Götalandsregionen och har som syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt för vilka regler som gäller vid fotografering, film och ljudupptagning inom verksamheterna.

Fotografering, film och ljudupptagning i vården, Regional riktlinje (pdf)


Vaccinationer och immunitet

Inom Västra Götalandsregionen är målet att alla medarbetare inom vården samt övriga anställda som arbetar eller regelbundet vistas i lokaler där vård bedrivs ska ha immunitet eller ett fullgott vaccinationsskydd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Samma regler gäller för studerande som för medarbetare. 

Vaccination för studenter som fullgör praktik inom hälso- och sjukvården, Regional vägledning (pdf)


Belastningsregister

Enligt lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn är det en skyldighet för den som erbjuds en praktiktjänstgöring inom vissa verksamheter att på begäran visa ett utdrag ur belastningsregistret om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Med barn räknas alla personer under 18 år. Samtliga verksamheter inom primärvård kräver utdrag från belastningsregistret. Ansvarig chef beslutar om hinder för praktik föreligger. Utbildningsanordnare och/eller studierektor informeras skyndsamt vid hinder för praktik.

Rutin för utdrag ur belastningsregister för studerande/praktikanter i praktisk utbildning med direkt och regelbunden kontakt med barn (pdf)


ID-handling

Studerande ska vid introduktion kunna identifiera sig med giltig ID-handling. Detta för att säkerställa en rättssäker examination samt utfärda behörigheter till vårdens IT-system och lokaler.


Hygien

För att förhindra smittspridning ska alla som arbetar i vården känna till och följa basala hygienrutiner och klädregler. Både medarbetare och studerande har ett ansvar att följa reglerna. I Socialstyrelsens skrift Basala hygienrutiner och god hygienisk standard finns ytterligare information.

Basala hygienrutiner (socialstyrelsen.se)


Anmälan av tillbud och arbetsskador

Om den studerande råkar ut för ett tillbud eller en arbetsskada ska chefen och handledaren på den arbetsplats där den  studerande är placerad informeras. Även utbildningsanordnaren ska informeras i ett tidigt skede. Anmälan av tillbud och arbetsskador sker därefter i VGR:s system för avvikelser, MedControl PRO. Bedömning av anmälans ”allvarlighetsgrad” görs av chefen eller av annan utsedd person.

Arbetsmiljöansvar vid arbetsplatsförlagd utbildning och praktik, Västra Götalandsregionen (pdf)