Skaraborg

På den här sidan hittar du information som gäller för AT-läkare som gör primärvårdsplacering inom AT-tjänstgöring på Skaraborgs sjukhus.

Fördelning av vårdcentralsplatser

I Skaraborgs upptagningsområde finns idag flertalet godkända utbildningsvårdcentraler. Totalt 56 AT-läkare genomför sin primärvårdsplacering per år, uppdelat på fyra starter. AT-läkarna placeras på vårdcentraler som uppfyller kriterier för utbildningsenhet samt erbjuder en god arbetsmiljö.

Fördelningen av vårdcentralsplaceringarna sker cirka ett halvår före AT-läkarens start i primärvården. AT-studierektor placerar AT-läkarna på respektive vårdcentral.


Introduktion och schema

Bra att tänka på inför placeringen

 • Vårdcentralen bör i god tid innan placeringen skicka information till AT-läkaren. Där bör framgå vem AT-läkaren ska kontakta angående eventuella ledigheter, praktisk information samt vem som utsetts till handledare om det är bestämt.
 • AT-läkarna uppmanas också ta kontakt med vårdcentralen i god tid innan placeringen.
 • AT-läkarens ankomst ska vara förberedd, det ska finnas en avsatt arbetsplats för AT-läkaren samt en på förhand genomtänkt introduktion.
 • Det ska alltid finnas en specialist i tjänst och minst en legitimerad läkare på plats när AT-läkaren är på vårdcentralen. Det ska alltid finnas möjlighet för AT-läkaren att rådfråga en mer erfaren kollega.

Schema

 • Schemat bör förankras med respektive AT-läkare vid start av placering i primärvården och justeras efter hand utifrån varje enskild AT-läkares tidigare erfarenheter.
 • Rekommenderat är att egna återbesökstider finns för AT-läkaren att boka.
 • Säkerställ att det finns en variation av akuta och planerade patienter i AT-läkarens schema.
 • Den patientadministrativa tiden bör vara minst 5 timmar per vecka med individuell anpassning. Många AT-läkare uppskattar ett administrativt block efter handledningstimmen för att ha möjlighet att handlägga patientfall som diskuterats under handledningen.
 • Efter cirka 3 månader har AT-läkaren ofta börjat samla på sig många patienter, samtidigt som kortare tider genererar ännu fler fall. För en del blir då den administrativa bördan övermäktig och det kan vara lämpligt att utöka administrationstiden.
 • Om AT-läkaren ofta arbetar över behövs en mer ingående diskussion för att se över totalbördan men också hur individen ifråga arbetar, lämpligen faller denna uppgift på handledaren. Ibland behövs schemaförändringar.
 • AT-läkarna bör endast förnya recept på narkotikaklassade preparat hos patienter de träffat i tjänsten och är behandlingsansvariga för.

Kompetensutvecklingstid

Med kompetensutvecklingstid (KUT), tidigare benämnd studietid, avses schemalagd tid för självstudier under primärvårdsplaceringen.

 • AT-läkaren ska ha 4 timmar i veckan vid heltidstjänstgöring avsatt för kompetensutveckling.
 • KUT är förlagd under arbetstid och AT-läkaren ska vara på plats på vårdcentralen, undantag kan göras inför eAT-provet om AT-läkare och verksamhetschef kommer överens om det.
 • Utbildningsdag (ex AT-dag eller annan utbildningsaktivitet) ersätter kompetensutvecklingstid den aktuella veckan.

Kompetensutvecklingstid är AT-läkarens egen tid och patientadministration får inte bokas in här.


Arbetstider och frånvaro

Arbetstider

AT-läkarnas arbetstid är dagtid 40 timmar per vecka vid heltidsarbete. Tidsrapportering sköts av AT-sekreterare på Skaraborgs sjukhus.

Frånvaro

Upp till 5 veckors frånvaro (vid heltidstjänstgöring) medges och avser semester, VAB samt egen sjukdom. Detta förutsatt att AT läkaren uppnår målen i målbeskrivningen.

Föräldraledighet och annan tjänstledighet som till exempel forskning förlänger automatiskt placeringen med lika mycket som är uttaget.

Ledighet inför eAT-provet

Se under rubriken eAT-provet längre ned på sidan.


Förslag till upptrappning av patientarbete

Det är viktigt att trappa upp arbetet i samråd med AT-läkaren så att AT-läkaren hinner med och får se en bredd av patienter för att uppfylla målen. Under placeringen förväntas man se en rimlig progression till en legitimerad läkare men det går inte att säga ett exakt antal patienter som AT-läkaren ska träffa varje dag då det måste vägas mot hur komplexa patientfallen är och AT-läkarens tidigare erfarenheter.

Observera att komplexa patienter och sökorsaker såsom psykisk ohälsa och yrsel kräver längre besökstider då både besöket,  handledningen under och efter besöket samt administrationen efteråt tar längre tid. Dessa besök är därför mer lämpliga mot slutet av placeringen.

Vecka 1:

 • Presentation och rundvisning.
 • Introduktion journalsystem.
 • Genomgång rutiner samt schema.
 • Gå bredvid flera läkarkollegor under minst 1-2 dagar.
 • Glesa patientbesök, samtliga 1 timme per patient.
 • Varvat med auskultation på lab och reception osv för att förstå flödet på vårdcentralen.

Vecka 2:

 • Bokade patienter: 1 timme per patient.
 • Akuta, enkla, korta patientbesök: 45 min.

Vecka 3-4:

 • Auskultation: 1 halvdag hos distriktssjuksköterska samt BVC.
 • Bokade patienter: 45-60 min per patient beroende på AT och besöksorsak.
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 2 (vecka 5-8):

 • Auskultation: 1 halvdag hos astma- samt diabetessjuksköterska.
 • Bokade patienter: 45 min per patient.
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 3:

 • Auskultation: SÄBO och HSV.
 • Bokade patienter: 45 min per patient varvas med 30 min per patient beroende på sökorsak, (övervägande 45 min per patient).
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 4:

 • Bokade patienter: 45 min per patient varvas med 30 min per patient, beroende på sökorsak.
 • Akuta patienter: 30 min per patient .

Månad 5-6:

 • Sträva efter 30 min för både bokade och akuta besök men sökorsak styr och komplicerade sökorsaker kräver fortfarande längre tider.
 • Bokade patienter: 30 min.
 • Akuta patienter: 30 min.

Auskultation

Det är av värde att AT-läkaren får se hur andra professioner på vårdcentralen arbetar samt får ta del av de arbetsuppgifter allmänläkaren kan ha utöver patientarbetet på vårdcentral. Auskultation med andra professioner kan med fördel ske under introduktionen.

Rekommenderade auskultationer för alla AT-läkare oavsett tidigare erfarenheter:

 • Lab
 • Distriktssköterskamottagning
 • Diabetessköterska
 • Astma/KOL-sköterska
 • Hypertonisköterska
 • Rehabkoordinator
 • Träff med psykisk hälsa-team
 • BVC
 • HSV/SÄBO
 • Hembesök (tillsammans med läkare/distriktsköterska)
 • Jourcentral

Om vårdcentralen kan erbjuda ytterligare auskultationer kan dessa genomföras vid intresse, till exempel:

 • Hjärtsviktssköterska
 • Fysioterapeut
 • Arbetsterapeut
 • Skolhälsovård
 • MVC
 • Ungdomsmottagning

Extern auskultation

AT-läkaren har möjlighet att auskultera enstaka dagar (max 2 dagar per specialitet, sammanlagt max 3 dagar) på Öron näsa hals, gynekologi eller ögon, vilket de då bokar själva i god tid. Syftet med auskultationen är att förbättra sin undersökningsteknik.

Kontaktuppgifter

Öron näsa hals: Simon Mann simon.mann@vgregion.se
Gynekologi: Jeanette Ring jeanette.ring@vgregion.se
Ögon: Isabelle Vänerfall, isabelle.vanerfall@vgregion.se


Utbildningstillfällen

 • Cirka en gång per månad anordnas ett obligatoriskt utbildningstillfälle, antingen som en hel- eller halvdag. Föreläsningarna handlar om relevanta ämnen för primärvården såsom gynekologi, barn, hud och ögon, med primärvårdsfokus. Utbildningsdagarna är förlagda till tisdagar. 

Du hittar datum och anmälan till kommande utbildningsdagar i Lärportalen. Sök efter Primärvård för AT-läkare Skaraborg. Anmälan stänger en vecka före utbildningstillfället. 

Logga in i Lärportalen

 • AT-läkarna har under vårdcentralsplaceringen möjlighet att utnyttja sin utbildningspott och sina utbildningsdagar. Ledighet för utbildning ska godkännas av verksamhetschef på respektive vårdcentral samt AT-sekretariatet.
 • AT-läkaren ska ges möjlighet att delta på APT och AT-råd på sjukhuset. Dessa brukar vara förlagda till sista onsdagen varje månad.
 • Obligatoriska utbildningsdagar i försäkringsmedicin och HLR är förlagda till primärvårdsplaceringen. Dessa räknas inte som frånvaro.

 


Handledarträff och handledarpris

Handledarträff

Två gånger per år bjuds AT- och ST-handledare in till handledarträff. Vid dessa tillfällen ligger fokus på fortbildning med inriktning på handledning samt information från studierektorer.

Handledarpris

En gång om året delas pris för bästa handledare ut, ”Dr Primo”. AT-läkarna får nominera de handledare inom primärvård som de upplever har goda handledarkvaliteter. De nominerade bjuds in till en fest där vinnaren presenteras.

Allmänt om handledning

Regler och riktlinjer som rör handledningen av AT-läkare är gemensamma inom regionen. 

Regiongemensam information om handledning av AT-läkare inom primärvård VGR


eAT-provet

eAT-provet kan skrivas tidigast en månad in på primärvårdsplaceringen.

Provdagen samt två inläsningsdagar är betalda, detta framgår av AT-förordnandet. Vilka dagar som används för inläsning förankras med verksamhetschefen i god tid innan. Inför eAT-provet görs en medsittning med annan allmänmedicinsk specialist än handledaren. Man utgår vid detta tillfälle från en specifik bedömningsmall.

Mer information och anmälan till eAT-provet (karolinskainstitutet.se)


Lönesättning

Lönesamtal sker med AT-chef årligen.


Avslut

Avslutningssamtal

I slutet av primärvårdsplaceringen bör tid avsättas för ett avslutande samtal med handledaren på vårdcentralen. Vid detta tillfälle bör utrymme för feedback på placeringen ges, av både handledare och AT-läkare.

Under någon av de sista veckorna bjuds AT-gruppen in till avslutningssamtal med övergripande studierektor, primärvårdsstudierektor, utbildningssekreterare och eventuellt även AT-chefen. Vid detta tillfälle görs en muntlig utvärdering av AT-tiden och AT-läkarna avtackas.

Utvärderingsenkät

I slutet av placeringen skickas en utvärderingsenkät ut.

Påskrift i AT-bok

Påskrift i AT-boken betyder godkänd placering. Det är handledare och verksamhetschef som fattar beslut om huruvida AT-läkaren uppfyller målbeskrivning och närvarokrav.

Verksamhetschefen skriver under i AT-boken. Om verksamhetschefen INTE är legitimerad läkare ska hen delegera uppgiften till en legitimerad läkare. I AT-boken anges då: ”På delegation av verksamhetschef, Namn Namnsson legitimerad läkare.”

Obs! Tänk på datumet. Slutdatum för placeringen är söndag (inte fredag) i sista veckan.

Fortsätta med ST i Allmänmedicin

Läs mer om specialiseringsutbildningen i Allmänmedicin


Kontakt

Kajsa Yassin Kassab

AT-studierektor Skövdeområdet

Telefonnummer

Mobil: 073-692 06 08

Lisa Lidholm

AT-studierektor Lidköpingsområdet

Telefonnummer

Mobil: 070-668 97 23