Handledning på vårdcentral under bastjänstgöring

Under bastjänstgöringen ska fokus ligga på kliniskt patientnära arbete under handledning. På den här sidan beskrivs huvudhandledarens och klinikhandledarens roller. BT-läkaren ansvarar för att dokumentera handledningen.

Huvudhandledarens roll

Huvudhandledare handleder integrerad BT/ST 2021 och följer utbildningsläkaren under hela ST-tiden. 

Huvudhandledaren ska:

 1. I första hand vara specialistläkare, genomgått adekvat handledarutbildning och därtill ha minst två års dokumenterad erfarenhet av läkartjänst i relevant verksamhet.
 2. Under den placering BT-läkaren är på den egna kliniken stödja samt kontinuerligt bedöma sin BT-läkare, med på förhand kända och av Västra Götalandsregionen rekommenderade metoder.
 3. Vid uppkomna problem med BT-läkarens progression eller närvaro skyndsamt rapportera detta till studierektor respektive BT-chef.
 4. Intyga BT-läkarens kompetens genom utfärdande av intyg om delmål i bastjänstgöringen samt intyg om uppnådd baskompetens.
 5. Ha regelbunden avstämning med BT-läkaren under övriga placeringar, dvs utanför primärvård, för att erbjuda stöd och möjlighet att i tid upptäcka svårigheter att nå målen och i sådant fall justera det individuella studieprogrammet i samråd med BT-studierektor och lokala handledare.
 6. Delta i handledaravstämning med syfte att tillsammans med övriga handledare bedöma BT-läkarens progression och kompetens utifrån målbeskrivning för BT. Sådan avstämning sker vid överlämning mellan kliniska placeringar, till exempel genom BT-kollegium.

Klinikhandledarens roll

Klinikhandledaren handleder regional fristående BT och/eller ST 2021 från andra specialiteter under sidotjänstgöring.

Klinikhandledaren ska:

 1. Vara specialistläkare eller handledarkompetent ST-läkare, genomgått adekvat handledarutbildning och därtill ha minst två års dokumenterad erfarenhet av läkartjänst i relevant verksamhet.
 2. Arbeta på samma enhet som sin BT-läkare och med tillräcklig närvaro för att följa och bedöma BT-läkarens utveckling.
 3. Stödja samt kontinuerligt bedöma sin BT-läkare, med på förhand kända och av VGR rekommenderade metoder, var god se separat dokument om progressionsbedömning.
 4. Ansvara för inhämtning av kollegors bedömning avseende BT-läkarens progression.
 5. Ha handledning med BT-läkaren varje vecka under primärvårdsplaceringen för att erbjuda stöd och möjlighet att i tid upptäcka svårigheter att nå målen.
 6. Vid uppkomna problem med BT-läkarens progression eller närvaro skyndsamt rapportera detta till huvudhandledare.
 7. Delta i handledaravstämning för att tillsammans med huvudhandledare bedöma BT-läkarens progression och kompetens utifrån målbeskrivning för BT. Sådan avstämning sker vid överlämning mellan kliniska placeringar, till exempel genom BT-kollgium.
 8. Fylla i blanketten Slutbedömning tjänstgöringsperiod BT.

BT-läkarens ansvar

Det åligger BT-läkaren att dokumentera handledningstillfällen skriftligt, samt att samla intyg och utvärderingsdokument.