Handledning under allmäntjänstgöring

Här hittar du regler, tips och riktlinjer för handledningen av AT-läkare i primärvård i Västra Götalandsregionen.

Regler runt handledningen

AT-läkaren ska ha avsatt tid för personlig handledning minst en timme per vecka utöver kompetensutvecklingstid och administrationstid.

Handledaren ska vara antingen specialist i allmänmedicin alternativt ST-läkare i slutet av ST, där ST-läkarens handledare bedömer att ST-läkaren är mogen för uppgiften. Handledaren ska ha godkänd handledarutbildning samt genomgått konsultationskurs. Om möjligt bör AT-läkaren ha samma namngivna handledare under hela tjänstgöringstiden. Handledaren ska vara närvarande på vårdcentralen största delen av sin arbetstid, det vill säga minst 60%. Vid lägre tjänstgöringsgrad hos tilltänkt handledare, vänligen diskutera med AT-studierektor först.

Handledaren bör ges möjlighet att delta i handledarträffar samt få tid avsatt för att förbereda handledningen, cirka en timme varannan vecka.

Handledaren har ansvar för att AT-läkaren får en bred klinisk erfarenhet och i handledningen ska det ingå instruktion i medicinska frågor, men också frågor rörande yrkesroll samt personlig utveckling. Handledaren är såväl instruktör som mentor.

Instruktionshandledning ska ske fortlöpande under placeringen tillsammans med tillgänglig senior kollega. All personal deltar i utbildningen av AT-läkare, inte bara den utsedda handledaren. Förmedla gärna detta till övrig personal.

AT-läkaren ska under vårdcentralsplaceringen speciellt träna konsultationsteknik. Se till att AT-läkaren ges den möjligheten. Gör gärna flera sit-in för att se vad AT-läkaren behöver träna mer på. Man kan med fördel testa videoinspelning. Använd gärna bedömningsmallar såsom DOPS eller mini-cex.

Bedömningsmallar och guider

Mer om patientcentrerad konsultationsteknik som vi förespråkar inom primärvården (internetmedicin.se)

Tips för handledningen

Sätt ramar för er handledning:

 • Sekretess
 • Vara i tid
 • Ostörda
 • Hur vill AT få feedback?
 • Vad ska handledningen innehålla utöver det medicinska?

Gå gärna igenom följande frågor:

 • Vem är den nya AT-läkaren?
 • Vad är hens förväntningar och farhågor inför placeringen?

Ge AT-läkaren möjlighet att reflektera över sig själv och sin läkarroll. Fråga aktivt om stress, arbetskrav, kontrollbehov, rollförväntningar, återhämtning och påverkan på privatliv.

Arbetet på vårdcentral skiljer sig från arbetet på sjukhus och kan många gånger kännas överväldigande. Tänk på att fråga hur just din AT-läkare upplever det.

Det är lätt att vilja boka fler patienter de första veckorna, men efter första månaden brukar det börja komma in prov- och remissvar. Ha lite tålamod och se hur det utvecklar sig.

Planera tidigt placeringen tillsammans med AT-läkaren:

 • Se över vilka auskultationer som kan vara av värde för AT-läkaren, tex hemsjukvård och barnavårdscentral.
 • Boka veckovis handledning, kompetensutvecklingstid, administrationstid etc. i schemat. Ge AT-läkaren stort inflytande över sin tidbok.
 • Boka gemensamt i bådas kalendrar, praktiska moment som AT-läkaren vill ha stöd med.
 • Fråga efter ”blinda fläckar”. Ta upp dessa till diskussion på handledningen.
 • Ovanliga patienter såsom gyn, lilla kirurgin, rektoskopier med mera, kan med fördel bokas till AT-läkaren så att hen uppfyller målbeskrivningen.
 • Be kollegor som ska åka på hembesök, dödsfall eller LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) att AT-läkaren får följa med.
 • Erbjud dig att följa med och titta på den patienten AT-läkaren just frågat om.

Bjud gärna på administrativa tips:

 • Hur man lägger upp konsultationen på bästa sätt
 • Planering av administrativ tid
 • Tid för signering av anteckningar
 • Prioritering av diktat
 • Hur man gör bra sjukskrivningar etc.

Gå regelbundet igenom AT-läkarens journaler, remisser samt intyg och återkoppla.

Som ett sätt att se hur AT-läkarens arbetsbelastning är, kan man till exempel sätta AT-läkarens inkorg på sin bevakning. Då märker man snabbt om det finns mycket osignerat att ta hand om och kan diskutera detta med AT-läkare/schemaläggare.

Dela gärna din patientlista med AT-läkaren, på så sätt kanske du till och med känner de patienterna som din AT-läkare träffar och det blir lättare att ta över patienten när AT-läkaren slutar sin placering.

Diskutera regelbundet på handledningen:

 • Är arbetsbördan rimlig?
 • Hinner AT-läkaren fika, äta lunch, gå hem i tid?
 • Känner AT-läkaren sig som en del i verksamheten?
 • Får hen träffa alla typer av patienter, allt ifrån de enkla infektionerna till årskontroller?
 • Gå gemensamt igenom Socialstyrelsens målbeskrivning. Vad fattas för att målen ska vara uppfyllda?
 • Reflektera gemensamt över etiska dilemman. Be AT-läkaren ta upp icke-medicinska fall.

Boka tid för avslut och utvärdering innan AT-läkaren slutar.