Göteborg

På den här sidan hittar du information som gäller för AT-läkare som gör primärvårdsplacering inom AT-tjänstgöring på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fördelning av vårdcentralsplatser

9-11 månader innan start av primärvårdsplaceringen skickar AT-studierektor ett mail med frågor till berörda AT-läkare. Frågorna handlar om tidigare primärvårdserfarenhet, vad det finns för förväntningar och farhågor eller om det finns omständigheter som gör att man inte kan vara placerad inom något specifikt område. Därefter tilldelas AT-läkaren en vårdcentral av AT-studierektor och om möjligt tas hänsyn till eventuella önskningar. Senast 6 månader före primärvårdsplaceringen ska AT-läkaren ha fått information om aktuell vårdcentral.

Två gånger per år skickas mail till vårdcentralschef för att ta reda på om det finns möjlighet att ta emot AT-läkare nästkommande halvår. AT-läkare placeras på alla vårdcentraler som uppfyller kriterierna för utbildningsenhet med utbildningsuppdrag samt erbjuder en god arbetsmiljö. Det görs en sammanvägning av när vårdcentralen senast hade AT-läkare, bemanning på enheten, möjlighet att ta emot AT-läkare, utbildningsupplägg, arbetsmiljö för AT-läkarna samt tidigare AT-läkares utvärderingar innan placering sker.

Om AT-läkaren har små barn tas hänsyn till pendlingsavstånd från hemmet. Om AT-läkaren har större behov som kräver anpassning förs dialog med vårdcentralschef inför placeringen.

Om flera vårdcentraler uppfyller alla kriterier för en god utbildningsmiljö tillses i största möjliga mån att vårdcentralerna får möjlighet att utbilda AT-läkare med omkring 1,5-2 års mellanrum.

Vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen är cirka 80 stycken, hälften offentligt och hälften privat drivna. Enligt en äldre fördelning är de uppdelade i Göteborgsområdet samt delar av Södra Bohuslän. Vårdcentralerna är placerade inom ett mycket stort geografiskt område inom hela kommungränserna för Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda inklusive öarna Hönö, Öckerö och Styrsö. Detta ger stora möjligheter att se olika sorters patienter på olika vårdcentraler. Kanske man under ett halvår får chansen att se något helt annat jämfört med det man är van vid eller kommer jobba med senare.


Introduktion och schema

Bra att tänka på inför placeringen

 • Vårdcentralen bör i god tid sända information om arbetsplatsen till AT-läkaren. Berätta vem som blir hens handledare om det är bestämt.
 • AT-läkaren ska själv ta kontakt med vårdcentralen minst 3 månader i förväg för att stämma av schemaönskemål, eventuell ledighet samt datum för utbildningsdagar.
 • AT-läkaren ska beredas möjlighet att delta i arbetsledning och ges inblick i administrativa rutiner, såsom verksamhetsplanering och uppföljning samt formerna för medbestämmande.
 • AT-läkaren ska uppmuntras att medverka i kompetensutveckling på arbetsplatsen.
 • Det ska alltid finnas en specialist i tjänst och minst en legitimerad läkare på plats när AT-läkaren är på vårdcentralen. Det ska alltid finnas möjlighet för AT-läkaren att rådfråga en mer erfaren kollega.

Schema

 • Schemat bör förankras med respektive AT-läkare vid start av placering i primärvården och justeras efter hand utifrån varje enskild AT-läkares tidigare erfarenheter.
 • Rekommenderat är att egna återbesökstider finns för AT-läkaren att boka.
 • Säkerställ att det finns en variation av akuta och bokade patienter i AT-läkarens schema.
 • Den patientadministrativa tiden (utöver telefontider och recept) vid heltid bör vara minst 5 timmar per vecka med individuell anpassning. Många AT-läkare uppskattar ett längre administrativt block efter handledningstimmen, så att man kan handlägga patientfallen som diskuterats under handledningen.
 • AT-läkarna bör endast förnya recept på narkotikaklassade preparat hos patienter de träffat i tjänsten och är behandlingsansvariga för.

Sammanfattning av vad som ska planeras in i grundschemat

 1. Bredvidgång läkare minst 1 dag
 2. Auskultationer på vårdcentral
 3. Handledning minst 1 timme per vecka
 4. Egen administrationstid minst 5 timmar per vecka, efter behov
 5. Kompetensutvecklingstid (KUT), dvs egen studietid 4 timmar per vecka
 6. Ledighet för AT-dagar 1 dag per månad
 7. Inläsning inför eAT-provet (sparad KUT-tid)
 8. Planering inför AT-tentan
 9. Eventuell semester, försäkringsmedicinsk kurs, AT-stämma/AT-Forum

Kompetensutvecklingstid

Med kompetensutvecklingstid (KUT-tid) avses schemalagd tid för självstudier under primärvårdsplaceringen.

 • AT-läkaren ska ha 4 timmar i veckan vid heltidstjänstgöring avsatt för kompetensutveckling.
 • KUT ska tas ut under arbetstid på vårdcentralen vid alla tillfällen, undantaget inläsning inför eAT-provet eller om AT-läkare och chef kommer överens om annat.
 • Utbildning (ex AT-dag eller annan utbildningsaktivitet) ersätter KUT den aktuella veckan.
 • KUT är AT-läkarens egen tid och patientadministration (såsom telefonsamtal, recept och liknande) får inte bokas in här.

Arbetstider och frånvaro

Arbetstider

AT-läkarnas arbetstid är 40 timmar i veckan, dagtid. AT-läkarna har inte flex, dvs stämplar inte, varför det är viktigt att man tidigt uppmärksammar eventuell övertid och att AT-läkaren hinner få sin lunch.

Frånvaro

 • Upp till 5 veckors frånvaro (vid heltidstjänstgöring) medges och avser semester, VAB samt egen sjukdom. Detta förutsatt att AT läkaren uppnår målen i målbeskrivningen. 
 • Vid längre frånvaro ska kontakt tas med AT-studierektor för ställningstagande till eventuell förlängning. Föräldraledighet och annan tjänstledighet som till exempel forskning förlänger automatiskt placeringen med lika mycket som är uttaget.

Semester

Max 4 veckor semester medges under vårdcentralsplaceringen. Kvarvarande semesterdagar betalas ut om man inte påbörjar annan tjänst inom Västra Götalandsregionen inom 14 dagar från AT-periodens slut.

Tillåten frånvaro för utbildningsaktiviteter

 • En gång i månaden ordnas en obligatorisk utbildningsdag, AT-dag. Se datum och ämnen under rubriken AT-dagar och inläsningsmaterial längre ner på sidan.
 • AT-läkaren ska ges möjlighet att delta på AT-stämman och AT-Forum under sin AT, om detta inte gjorts under sjukhusplaceringen.
 • Under sjukhusplaceringen gör AT-läkarna ett förbättringsarbete som sedan redovisas för AT-kollegorna. Det kan finnas AT-läkare som behöver få ledigt för sin redovisningsdag.
 • AT-läkare som ingår i AT-rådet ska ges möjlighet att delta i AT-rådsmöten (3-4 halvdagsmöten per halvår).
 • Försäkringsmedicinsk utbildning för de AT-läkare som ännu inte gått den.

AT-läkaren ansvarar för att i god tid meddela vårdcentralen samtliga ledigheter.

Ledighet inför eAT-provet

Se under rubriken eAT-provet längre ned på sidan.


Förslag till upptrappning av patientarbete

Det är viktigt att trappa upp arbetet i samråd med AT-läkaren så att AT-läkaren hinner med och får se en bredd av patienter för att uppfylla målen. Under placeringen förväntas man se en rimlig progression till en legitimerad läkare men det går inte att säga ett exakt antal patienter som AT-läkaren ska träffa varje dag då det måste vägas mot hur komplexa patientfallen är och AT-läkarens tidigare erfarenheter.

Observera att komplexa patienter och sökorsaker såsom psykisk ohälsa och yrsel kräver längre besökstider då både besöket,  handledningen under och efter besöket samt administrationen efteråt tar längre tid. Dessa besök är därför mer lämpliga mot slutet av placeringen.

Vecka 1:

 • Presentation och rundvisning.
 • Introduktion journalsystem.
 • Genomgång rutiner samt schema.
 • Gå bredvid flera läkarkollegor under minst 1-2 dagar.
 • Glesa patientbesök, samtliga 1 timme per patient.
 • Varvat med auskultation på lab och reception osv för att förstå flödet på vårdcentralen.

Vecka 2:

 • Bokade patienter: 1 timme per patient.
 • Akuta, enkla, korta patientbesök: 45 min.

Vecka 3-4:

 • Auskultation: 1 halvdag hos distriktssjuksköterska samt BVC.
 • Bokade patienter: 45-60 min per patient beroende på AT och besöksorsak.
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 2 (vecka 5-8):

 • Auskultation: 1 halvdag hos astma- samt diabetessjuksköterska.
 • Bokade patienter: 45 min per patient.
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 3:

 • Auskultation: SÄBO och HSV.
 • Bokade patienter: 45 min per patient varvas med 30 min per patient beroende på sökorsak, (övervägande 45 min per patient).
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 4:

 • Bokade patienter: 45 min per patient varvas med 30 min per patient, beroende på sökorsak.
 • Akuta patienter: 30 min per patient .

Månad 5-6:

 • Sträva efter 30 min för både bokade och akuta besök men sökorsak styr och komplicerade sökorsaker kräver fortfarande längre tider.
 • Bokade patienter: 30 min.
 • Akuta patienter: 30 min.

Auskultation

Auskultation på vårdcentral

Det är av värde att AT-läkaren får se hur andra professioner på vårdcentralen arbetar samt får ta del av de arbetsuppgifter allmänläkaren kan ha utöver patientarbetet på vårdcentral.

Rekommenderade auskultationer för alla AT oavsett tidigare erfarenheter:

 • Lab
 • Distriktssköterska
 • Diabetessköterska
 • Astmasköterska
 • BVC, HSV/äldreboende
 • Hembesök (tillsammans med läkare/distriktssköterska).

Om vårdcentralen kan erbjuda ytterliga auskultationer kan dessa genomföras vid intresse, till exempel:

 • Rehabkoordinator
 • Fysioterapeut
 • Arbetsterapeut
 • Bedömningsteam/psykolog
 • Jourcentral
 • Skolhälsovård
 • Ungdomsmottagning.

Extern auskultation

I de fall vårdcentralen ej kan tillhandahålla hela primärvårdspanoramat kan AT-läkaren själv tidigt planera in upp till max 3 dagars extern auskultation (till exempel Särskilt boende för äldre, gynekologi, öron-näsa-hals, lilla kirurgin mm).

Observera: Extern auskultation måste diskuteras med och godkännas av AT-studierektor


Försäkringsmedicinsk kurs

Kursen "Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare" är obligatorisk för AT-läkare. Anmälan görs via Lärportalen.

Logga in i Lärportalen


AT-dagar och inläsningsmaterial

AT-dagar

Under primärvårdsplaceringen träffas AT-läkarna en gång i månaden tillsammans med AT-läkarna på Kungälvs sjukhus för en gemensam, obligatorisk utbildningsdag, även kallad AT-dag. Träffarna sker oftast på Regionens Hus eller Campus Nya Varvet och mail skickas ut veckorna före med information om tider och ämnen. Föreläsningarna handlar om relevanta ämnen för primärvården såsom gynekologi, barn, hud och primärvårdsortopedi.

Datum 2024

 • Onsdag 24 januari (Smärta)
 • Onsdag 21 februari (Hud)
 • Onsdag 20 mars (Barn)
 • Onsdag 24 april (Gynekologi)
 • Onsdag 22 maj (Primärvårdsortopedi)
 • Onsdag 5 juni (Diabetes)
 • Onsdag 17 juli (Självstudier)
 • Onsdag 21 augusti (ÖNH)
 • Onsdag 18 september (Konsultationsteknik)
 • Onsdag 16 oktober
 • Onsdag 20 november
 • Onsdag 18 december

Inläsningsmaterial

Inför AT-dagen skickas inläsningsmaterial ut via mail. Materialet finns även tillgängligt på Lärportalen.

På Lärportalen finns även inläsningsmaterial och användbara tips för den kliniska vardagen på vårdcentralen. Dessa kan med fördel användas för kompetensutveckling under KUT-tiden.

Logga in i Lärportalen via länken nedan och sök på Primärvård för AT-läkare på Sahlgrenska.

Logga in i Lärportalen

Inläsningsdag inför eAT-provet

Observera att om eAT-provet infaller under samma vecka som en obligatorisk AT-dag finns möjlighet att använda en dag under veckan innan som inläsningsdag.


Handledning och handledarträff

AT-handledarträff

1-2 gånger per år anordnas en halvdags AT-handledarträff för såväl nya som erfarna AT-handledare. Observera: Detta är ingen handledarutbildning, utan en sådan måste man ha gått tidigare.

Datum för kommande handledarträff

Datum kommer.

Handledarmanual

Dokumentet ”Checklista och handledningsguide” innehåller en checklista till AT-läkaren som hjälp att se till att målbeskrivningen uppfylls, den är också ett stöd till AT-läkare och handledare med handledningen.

Checklistan och handledningsguiden finns på Lärportalen. Logga in i Lärportalen via länken nedan och sök på Primärvård för AT-läkare på Sahlgrenska.

Logga in i Lärportalen

Allmänt om handledning

Regler och riktlinjer som rör handledningen av AT-läkare är gemensamma inom regionen. 

Regiongemensam information om handledning av AT-läkare inom primärvård VGR


eAT-provet

eAT-provet kan skrivas tidigast en månad in på primärvårdsplaceringen.
AT-läkaren kan spara 6 st x 4 timmar kompetensutvecklingstid (KUT), dvs totalt 3 heldagar inför inläsningen av eAT-provet. Dessa inläsningsdagar kan efter överenskommelse utföras på annan plats än vårdcentralen.

Dagen före eAT-provet samt själva tentadagen är betald inläsning/tentadag. Om eAT-provet infaller under samma vecka som en obligatorisk AT-dag finns möjlighet att använda en dag under veckan innan som inläsningsdag.

Inför eAT-provet görs en speciell medsittning och bedömning görs då av annan allmänmedicinsk specialist än handledaren. Man utgår vid detta tillfälle från en specifik bedömningsmall som ska skickas in inför själva eAT-provet.

Mer information och anmälan till eAT-provet (karolinskainstitutet.se)


Lönesättning

På Sahlgrenska universitetssjukhus finns en fastställd ingångslön för AT-läkare. Vid nyanställning görs också en individuell bedömning av tidigare erfarenheter och meriter, vilket kan medföra ett påslag på ingångslönen.

Efter 12 månaders anställningstid kan AT-läkare löneförhandla. Därefter kan löneförhandling om ny lön upptas var tolfte anställningsmånad under AT. Vid löneförhandling görs en individuell bedömning utifrån lönekriterier. För mer information om detta kontakta AT-kansliet.


Avslut - Utvärderingsenkät och påskrift

Utvärderingsenkät

Innan avslutningssamtalet med AT-chefen ska AT-läkaren fylla i en utvärderingsenkät gällande hela vårdcentralsplaceringen, detta görs på Lärportalen.

Logga in i Lärportalen

Påskrift i AT-boken

Påskrift betyder godkänd placering. Det är handledare och verksamhetschef som fattar beslut om AT-läkaren uppfyller målbeskrivningen och närvarokravet. Verksamhetschefen skriver under i AT-boken. Om verksamhetschef INTE är legitimerad läkare ska hen delegera uppgiften till en legitimerad läkare. I AT-boken anges då: ”På delegation av verksamhetschef, Namn Namnsson legitimerad läkare”

Obs! Tänk på datumen. Slutdatum är söndag (inte fredag) i sista veckan.

Fortsätta med ST i Allmänmedicin

Läs mer om specialiseringsutbildningen i Allmänmedicin


Kontakt

Hanna Kyllönen

AT-studierektor

Telefonnummer