Kungälv

På den här sidan hittar du information som gäller för AT-läkare som gör primärvårdsplacering inom AT-tjänstgöring på Kungälvs sjukhus.

Fördelning av vårdcentralsplatser

I Kungälvs upptagningsområde finns idag 17 godkända utbildningsvårdcentraler. Varje halvår kommer 15 nya AT-läkare ut på sin primärvårdsplacering, totalt 30 AT-läkare per år. AT-läkare placeras på alla vårdcentraler som uppfyller kriterierna för utbildningsenhet samt erbjuder en god arbetsmiljö.

Fördelningen av vårdcentralsplatser sker ett halvår före AT-läkarens start i primärvården. Det görs en sammanvägning av bemanning på enheten, möjlighet att ta emot AT-läkare, utbildningsupplägg, arbetsmiljö för AT-läkarna samt tidigare AT-läkares utvärderingar innan placering sker. Om AT-läkaren har små barn tas hänsyn till pendlingsavstånd från hemmet.

Om flera vårdcentraler uppfyller alla kriterier för en god utbildningsplats (se ovan) tillses i största möjliga mån att alla vårdcentraler erhåller en AT-läkare minst en gång per år.

De flesta vårdcentraler önskar en AT-läkare i taget utan glapp mellan AT-placeringar. Detta går inte alltid att tillgodose då det uppkommer föräldraledigheter samt förlängningar som påverkar startdatum på vårdcentralen.

Vårdcentraler i Kungälvs upptagningsområde:

 • Adinahälsan
 • Alepraktiken
 • Capio Almö
 • Capio Stenungsund
 • Centrumpraktiken
 • Kusten
 • Läkarhuset Skepplanda
 • Läkarhuset Älvängen
 • Närhälsan Kongahälla vårdcentral
 • Närhälsan Kärra vårdcentral
 • Närhälsan Solgärde vårdcentral
 • Närhälsan Stenungsund vårdcentral
 • Närhälsan Stora Höga vårdcentral
 • Närhälsan Tjörn vårdcentral
 • Närhälsan Älvängen vårdcentral
 • Stora Höga Läkarhus
 • Älvpraktiken

Introduktion och schema

Bra att tänka på inför placeringen

 • Vårdcentralen bör i god tid sända information om arbetsplatsen till AT-läkaren. Berätta gärna vem som blir hens handledare om det är bestämt.
 • AT-läkaren bör själv ta kontakt med vårdcentralen minst 3 månader i förväg för att stämma av schemaönskemål, eventuell ledighet samt datum för utbildningsdagar.
 • Det ska alltid finnas en specialist i tjänst och minst en legitimerad läkare på plats när AT-läkaren är på vårdcentralen. Det ska också alltid finnas möjlighet för AT-läkaren att rådfråga en mer erfaren kollega i stunden.
 • AT-läkaren ska beredas möjlighet att delta i arbetsledning och ges inblick i administrativa rutiner, såsom verksamhetsplanering och uppföljning samt formerna för medbestämmande.
 • AT-läkaren ska uppmuntras att medverka i kompetensutveckling på arbetsplatsen.

Schema

 • Schemat bör förankras med respektive AT-läkare vid start av placering i primärvården och justeras efter hand utifrån varje enskild AT-läkares tidigare erfarenheter.
 • Rekommenderat är att egna återbesökstider finns för AT-läkaren att boka.
 • Säkerställ att det finns en variation av akuta och bokade patienter i AT-läkarens schema.
 • Den patientadministrativa tiden (utöver telefontider och recept) vid heltid bör vara minst 5 timmar per vecka med individuell anpassning. Många AT-läkare uppskattar ett längre administrativt block efter handledningstimmen, så att man kan handlägga patientfallen som diskuterats under handledningen.
 • AT-läkarna bör endast förnya recept på narkotikaklassade preparat hos patienter de träffat i tjänsten och är behandlingsansvariga för.
 • AT-läkaren skall ges möjlighet att delta i AT-Forum samt AT-resa vid ett tillfälle under sin AT. Om detta infaller under primärvårdsplaceringen ska ledighet beviljas.

Kompetensutvecklingstid

Med kompetensutvecklingstid (KUT) avses schemalagd tid för självstudier under primärvårdsplaceringen. Tidigare kallades den AT-tid.

 • AT-läkaren ska ha 4 timmar i veckan vid heltidstjänstgöring avsatt för kompetensutveckling. Vid deltidsarbete är KUT = 4 timmar x tjänstgöringsgrad/vecka. Till exempel 3,2 timmar/vecka vid 80% tjänstgöringsgrad.
 • KUT ska tas ut under arbetstid på vårdcentralen vid alla tillfällen, undantaget inläsning inför eAT-provet om AT-läkare och chef kommer överens om annat.
 • Utbildning (ex AT-dag eller annan utbildningsaktivitet) ersätter KUT den aktuella veckan.
 • KUT är AT-läkarens egen tid och patientadministration (såsom telefonsamtal, recept och liknande) får inte bokas in här.
 • Max 6 KUT kan samlas för sammanhängande inläsningsperiod inför AT-tenta, totalt 3 heldagar. Beräkningen är gjord på 100% tjänstgöringsgrad.
 • Max 2 KUT kan sparas till 1 heldags auskultation utanför 
  primärvårdspanoramat. Beräkningen är gjord på 100% tjänstgöringsgrad.

Arbetstider och frånvaro

Arbetstider

AT-läkarnas arbetstid är 08.00-16.30 med 30 min lunchrast (40 timmar per vecka på heltid). Om vårdcentralens arbetstider skiljer sig åt från dessa tider ber vi er meddela HR-administratör Anita Hellström för justering. Observera att inget avdrag görs för eventuella fikaraster.

anita.hellström@vgregion.se

AT-läkare på privata vårdcentraler bör stämpla via app (Kom och gå). Detta för att lättare kunna följa deras flex, semester, VAB etc. Läs mer om appen på regionens hemsida.

Flexfrånvaro ska alltid stämmas av med verksamheten före uttag. Frånvaro längre än 1 timma i samband med start/slut av dagen ska även meddelas HR-administratör Anita Hellström.

Frånvaro

Upp till 5 veckors frånvaro (vid heltidstjänstgöring) medges och avser semester, VAB samt egen sjukdom. Detta förutsatt att AT-läkaren uppnår målen i målbeskrivningen.

Föräldraledighet och annan tjänstledighet som till exempel forskning förlänger automatiskt placeringen med lika mycket som är uttaget.

Ledighet inför eAT-provet

Se under rubriken eAT-provet längre ned på sidan.


Förslag till upptrappning av patientarbete

Det är viktigt att trappa upp arbetet i samråd med AT-läkaren så att AT-läkaren hinner med och får se en bredd av patienter för att uppfylla målen. Under placeringen förväntas man se en rimlig progression till en legitimerad läkare men det går inte att säga ett exakt antal patienter som AT-läkaren ska träffa varje dag då det måste vägas mot hur komplexa patientfallen är och AT-läkarens tidigare erfarenheter.

Observera att komplexa patienter och sökorsaker såsom psykisk ohälsa och yrsel kräver längre besökstider då både besöket,  handledningen under och efter besöket samt administrationen efteråt tar längre tid. Dessa besök är därför mer lämpliga mot slutet av placeringen.

Vecka 1:

 • Presentation och rundvisning.
 • Introduktion journalsystem.
 • Genomgång rutiner samt schema.
 • Gå bredvid flera läkarkollegor under minst 1-2 dagar.
 • Glesa patientbesök, samtliga 1 timme per patient.
 • Varvat med auskultation på lab och reception osv för att förstå flödet på vårdcentralen.

Vecka 2:

 • Bokade patienter: 1 timme per patient.
 • Akuta, enkla, korta patientbesök: 45 min.

Vecka 3-4:

 • Auskultation: 1 halvdag hos distriktssjuksköterska samt BVC.
 • Bokade patienter: 45-60 min per patient beroende på AT och besöksorsak.
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 2 (vecka 5-8):

 • Auskultation: 1 halvdag hos astma- samt diabetessjuksköterska.
 • Bokade patienter: 45 min per patient.
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 3:

 • Auskultation: SÄBO och HSV.
 • Bokade patienter: 45 min per patient varvas med 30 min per patient beroende på sökorsak, (övervägande 45 min per patient).
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 4:

 • Bokade patienter: 45 min per patient varvas med 30 min per patient, beroende på sökorsak.
 • Akuta patienter: 30 min per patient .

Månad 5-6:

 • Sträva efter 30 min för både bokade och akuta besök men sökorsak styr och komplicerade sökorsaker kräver fortfarande längre tider.
 • Bokade patienter: 30 min.
 • Akuta patienter: 30 min.

Auskultation

Auskultation på vårdcentralen

Det är av värde att AT-läkaren får se hur andra professioner på vårdcentralen arbetar samt får ta del av de arbetsuppgifter allmänläkaren kan ha utöver patientarbetet på vårdcentral.

Rekommenderade auskultationer för alla AT oavsett tidigare erfarenheter:

 • Lab
 • Distriktssköterska
 • Diabetessköterska
 • Astmasköterska
 • BVC, HSV/äldreboende
 • Hembesök (tillsammans med läkare/distriktssköterska).

Om vårdcentralen kan erbjuda ytterligare auskultationer kan dessa genomföras vid intresse, till exempel:

 • Rehabkoordinator
 • Fysioterapeut
 • Arbetsterapeut
 • Bedömningsteam/psykolog
 • Jourcentral
 • Skolhälsovård
 • Ungdomsmottagning.

Extern auskultation

Extern auskultation inom primärvårdspanoramat

I de fall vårdcentralen inte kan tillhandahålla hela primärvårdspanoramat eller om AT-läkaren har särskilda önskemål, kan AT-läkaren själv tidigt planera in extern auskultation (tex primärvårdsgynekologi, ÖNH, lilla kirurgin, ögon etc) på vald enhet inom Västra Götalandsregionen. Totalt max 5 heldagar. 

All extern auskultation ska ske i samråd med handledare och så tidigt som möjligt meddelas schemaansvarig på vårdcentralen (senast 6 veckor före utlokalisering). Schemaupplägg och kontaktuppgifter för auskultationen ska delges studierektor för godkännande innan utlokalisering kan ske.

Extern auskultation utanför primärvårdspanoramat

I de fall AT-läkaren har önskemål om auskultation på en enhet som inte ryms inom primärvårdspanoramat kan 2 st KUT användas för 1 heldags auskultation på vald enhet.


Utbildningstillfällen och inläsningsmaterial

Obligatorisk utbildning

Fokusdagar

Ett tvådagarsinternat under vårdcentralsplaceringen med tema "AT-läkaren och omvärlden". 

Datum 2024: 11-12 november

Klinisk Försäkringsmedicin för AT-läkare

Obligatorisk för alla AT-läkare i VGR. Anmälan görs i Lärportalen. Kontrollera att valt datum inte krockar med nedanstående utbildningstillfällen anordnade av primärvården.

Logga in i Lärportalen och anmäl dig

AT-resa

AT-läkarna genomför en studieresa på 7-10 dagar under sin tjänstgöring. Om denna infaller under primärvårdsplaceringen ska ledighet beviljas.

AT-dagar

Under primärvårdsplaceringen träffas AT-läkarna från Kungälv tillsammans med AT-läkarna från Sahlgrenska en gång i månaden för en gemensam utbildningsdag arrangerad av AT-studierektorerna. Träffarna sker oftast på Regionens Hus i Göteborg eller Campus Nya Varvet. Inför varje tillfälle mejlas information om tider och ämnen.

Inläsningsmaterial

Inläsningsmaterial inför AT-dagarna finns i Lärportalen.

Logga in i Lärportalen

Datum för obligatoriska utbildningsdagar 2024

 • Onsdag 24 januari (AT-dag) 
 • Måndag 19 februari (För nya AT-läkare i primärvård)
 • Onsdag 21 februari (AT-dag) 
 • Onsdag 20 mars (AT-dag) 
 • Onsdag 24 april (AT-dag)
 • Måndag-tisdag 6-7 maj (Fokusdagar)
 • Måndag 20 maj (För nya AT-läkare i primärvård)
 • Onsdag 22 maj (AT-dag) 
 • Onsdagen 5 juni (AT-dag) 
 • Onsdagen 17 juli (AT-dag) 

 • Måndag 19 augusti (För nya AT-läkare i primärvård)
 • Onsdag 21 augusti (AT-dag) 
 • Onsdag 18 september (AT-dag)
 • Onsdag 16 oktober (AT-dag) 
 • Måndag 18 november (För nya AT-läkare i primärvård)
 • Onsdag 20 november (AT-dag)
 • Fredag 13 december (endast eftermiddag)
 • Onsdag 18 december (AT-dag) 

Användbara länkar

Användbara länkar för dig som är AT-läkare hittar du i Lärportalen.

Logga in i Lärportalen


Mittuppföljning

Sedan hösten 2020 erbjuds alla AT på vårdcentralsplacering Mittuppföljning.

 • Vad: Ett möte på vårdcentralen (eller digitalt).
 • Syfte: Följa upp AT-läkarens placering på vårdcentralen, uppmärksamma de fall där extra insatser behövs samt se till att målen från Socialstyrelsen uppfylls.
 • När: 3 månader in på placeringen.
 • Tidsåtgång: 1 timme för mötet samt 20 minuter för utvärdering (AT-läkare och AT-studierektor) före/efteråt.
 • Vem: AT-läkare, handledare, vårdcentralschef samt AT-studierektor.
 • Hur: Genomgång av AT-läkarens första del av placeringen på vårdcentralen.

Dokument för Mittuppföljning fylls i under mötet och skickas ut till medverkande efteråt.

Förberedelser

AT-läkare: Genomgång av AT-checklistan.
Handledare: Konsultation bedömningsmall, Kliniska färdigheter (Mini-CEX) bedömningsmall och Fallbaserad diskussion (CBD) bedömningsmall med återkoppling. Återkoppling kan ske på mötet eller enskilt. 
AT-läkare och handledare: Genomgång av minst två journalanteckningar, ett intyg samt två remisser som AT-läkaren har skrivit. Återkoppling kan ges på ordinarie handledningstid.

Kompetensvärdering och bedömningsmallar


Handledarträff och handledarpris

AT-handledarträff

Torsdag 7 november 2024 kl. 13-16 på Närhälsan Kongahälla vårdcentral.

Både chefer samt nya och gamla AT-handledare är välkomna. Vi pratar om vad som gäller för AT-läkarna under deras placering i primärvården, vad som ingår i målbeskrivningen för AT och hur kan vi hjälpa AT-läkarna att nå målen.

Inbjudan kommer att skickas till alla handledare när träffen närmar sig. Hör gärna av dig med frågor till:

Handledarpris

AT-kryckan primärvård

AT-kryckan är ett pedagogiskt pris som instiftades 2003 på Kungälvs sjukhus. Priset tilldelas en läkare som under det gångna året utmärkt sig genom att på ett värdefullt sätt stötta och handleda AT-läkare i den kliniska vardagen. Sedan 2016 omfattar det även handledare i primärvården. AT-läkarna på Kungälvs sjukhus nominerar under året kandidater varefter röstning sker under dolda former. AT-kryckan delas därefter ut årligen under AT-läkarnas luciatågsanförande på sjukhuset.

Vinnare 2023

AT-kryckan för primärvård 2023 gick till Matthias Ogrodnik, allmänläkare på Närhälsan Tjörn vårdcentral.

Tidigare pristagare

2022: Farah Hussein, Närhälsan Älvängens vårdcentral
2021: Karin Sand, Älvpraktikens vårdcentral
2020: Nidal Said, Närhälsan Solgärde
2019: Britta Abenius, Närhälsan Tjörn
2018: Jonis Rosenberg, Kustens vårdcentral
2017: Ivana Kolak, Kustens vårdcentral
2016: Annika Rusko Andersson, Centrumpraktiken

Allmänt om handledning

Regler och riktlinjer som rör handledningen av AT-läkare är gemensamma inom regionen. 

Regiongemensam information om handledning av AT-läkare inom primärvård VGR


eAT-provet

Inför eAT-provet görs en speciell medsittning med bedömning av annan allmänmedicinsk specialist än handledaren. Man utgår vid detta tillfälle från en specifik bedömningsmall som ska skickas in inför själva eAT-provet. Denna sit-in kan göras när som helst under vårdcentralsplaceringen.

Själva eAT-provet kan skrivas tidigast en månad in på primärvårdsplaceringen.

AT-läkaren kan spara 6 st x 4 timmar kompetensutvecklingstid (KUT), dvs totalt 3 heldagar inför inläsningen av eAT-provet. Dessa inläsningsdagar kan efter överenskommelse utföras på annan plats än vårdcentralen. Dagen före eAT-provet samt själva tentadagen är betald inläsning/tentadag.

Mer information och anmälan till eAT-provet (karolinskainstitutet.se)


Lönesättning

På Kungälvs sjukhus finns en fastställd ingångslön för AT-läkare. Vid nyanställning görs också en individuell bedömning av tidigare erfarenheter och meriter, vilket kan medföra ett påslag på ingångslönen.

Efter 12 månaders anställningstid som AT-läkare kan löneförhandling om ny lön upptas. Därefter kan löneförhandling om ny lön upptas var tolfte anställningsmånad under AT. Lönesamtal sker med den verksamhetschef där AT genomförts under närmast föregående månader.

Vid löneförhandling görs en individuell bedömning utifrån lönekriterier (bedömningsgrupper) och betygsgradering.


Avslut

Påskrift i AT-boken

Påskrift betyder godkänd placering. Det är handledare och verksamhetschef som fattar beslut om AT-läkaren uppfyller målbeskrivningen och närvarokravet. Verksamhetschefen skriver under i AT-boken. Om verksamhetschef INTE är legitimerad läkare ska hen delegera uppgiften till en legitimerad läkare.

Obs! Tänk på datumen. Slutdatum är söndag (inte fredag) i sista veckan.

Avslutningssamtal

Vi träffas i AT-rummet på Kungälvs sjukhus för ett avslutande samtal samt påskrift i AT-boken av vår AT-chef Jörgen Andréasson. 
Preliminär tid för avslutningssamtal: Kl 16.00 måndagen efter avslutad tjänstgöring i februari, maj, augusti samt november. 

Om din placering blivit förlängd får påskrift ske separat och du är välkommen att kontakta Jörgen på jorgen.andreasson@vgregion.se
Notera att påskrift tidigast kan ske dagen efter avslutad tjänstgöring.

Boka tid för avslutningssamtal

Fortsätta med ST i Allmänmedicin

Läs mer om specialiseringsutbildningen i Allmänmedicin


Kontakt

Therese Holmberg

AT-studierektor

Telefonnummer