Alingsås

På den här sidan hittar du information som gäller för AT-läkare som gör primärvårdsplacering inom AT-tjänstgöring på Alingsås sjukhus.

Fördelning av vårdcentralsplatser

I Alingsås upptagningsområde finns 12 vårdcentraler som alla är godkända utbildningsvårdcentraler. Varje år fördelas 21 AT-läkare på dessa vårdcentraler. Fördelningen görs vid övergång från medicinklinik till kirurgklinik i ett möte mellan studierektor och AT-grupp. Fördelningen görs med viss hänsyn till personliga behov som matchas mot vårdcentralens förutsättningar vad gäller arbetsmiljö, bemanning, handledning och geografi. Hänsyn tas till pendlingsavstånd, särskilt för AT-läkare med små barn. Hänsyn tas även till vårdcentralernas behov av kontinuitet i bemanning, och vi försöker i möjligaste mån se till att vi med visst överlapp har en AT-läkare per vårdcentral.


Introduktion och schema

Primärvårdsplaceringen inleds med en veckas primärvårdsintroduktion med föreläsningar i Borås från relevanta sjukhusspecialiteter såsom ögon, gynekologi, infektion, barn, ortopedi, hud, öron/näsa/hals samt en allmän introduktion till primärvården. Veckorna för detta är 10, 22, 39 och 49, vilket innebär att AT-läkaren inte alltid får sin introduktionsvecka som första vecka i primärvården. För en del infaller introduktionsveckan under psykiatriplaceringen och AT-läkaren gör då 14 veckor psykiatri, men går på primärvårdsintroduktion en vecka.

Bra att tänka på inför placeringen

 • Vårdcentralen bör i god tid sända information om arbetsplatsen till AT-läkaren. Berätta gärna vem som blir hens handledare om det är bestämt.
 • AT-läkaren bör själv ta kontakt med vårdcentralen minst 3 månader i förväg för att stämma av schemaönskemål, eventuell ledighet samt datum för utbildningsdagar.
 • AT-läkaren ska beredas möjlighet att delta i arbetsledning och ges inblick i administrativa rutiner, såsom verksamhetsplanering och uppföljning samt formerna för medbestämmande.
 • AT-läkaren ska uppmuntras att medverka i kompetensutveckling på arbetsplatsen.
 • Det ska alltid finnas en specialist i tjänst och minst en legitimerad läkare på plats när AT-läkaren är på vårdcentralen. Det ska alltid finnas möjlighet för AT-läkaren att rådfråga en mer erfaren kollega.

Schema

 • Schemat bör förankras med respektive AT-läkare vid start av placering i primärvården och justeras efter hand utifrån varje enskild AT-läkares tidigare erfarenheter.
 • Rekommenderat är att egna återbesökstider finns för AT-läkaren att boka.
 • Säkerställ att det finns en variation av akuta och bokade patienter i AT-läkarens schema.
 • Den patientadministrativa tiden (utöver telefontider och recept) vid heltid bör vara minst 5 timmar per vecka med individuell anpassning. Många AT-läkare uppskattar ett längre administrativt block efter handledningstimmen, så att man kan handlägga patientfallen som diskuterats under handledningen.
 • AT-läkarna bör endast förnya recept på narkotikaklassade preparat hos patienter de träffat i tjänsten och är behandlingsansvariga för.
 • AT-läkaren skall ges möjlighet att delta i AT-Forum samt AT-resa vid ett tillfälle under sin AT. Om detta infaller under primärvårdsplaceringen ska ledighet beviljas.

Schemaförslag

Ett schemaförslag finns i dokumentet "Feedback och checklista AT-läkare primärvård" som ligger i Lärportalen.

Logga in i Lärportalen


Kompetensutvecklingstid

Med kompetensutvecklingstid (KUT) avses schemalagd tid för självstudier under primärvårdsplaceringen. Tidigare kallades den AT-tid.

 • AT-läkaren ska ha 4 timmar i veckan vid heltidstjänstgöring avsatt för kompetensutveckling.
 • KUT ska tas ut under arbetstid på vårdcentralen vid alla tillfällen, undantaget inläsning inför eAT-provet eller om AT-läkare och chef kommer överens om annat.
 • Utbildning (till exempel AT-dag eller annan utbildningsaktivitet) ersätter KUT den aktuella veckan.
 • KUT är AT-läkarens egen tid och patientadministration (såsom telefonsamtal, recept och liknande) får inte bokas in här.
 • Max 6 KUT kan samlas för sammanhängande inläsningsperiod inför AT-tenta, totalt 3 heldagar.
 • Max 2 KUT kan sparas till 1 heldags auskultation utanför primärvårdspanoramat.

Arbetstider, jourer och frånvaro

Arbetstider

AT-läkarnas arbetstid är 08.00-16.30 med 30 min lunchrast (40 timmar per vecka på heltid). Om vårdcentralens arbetstider skiljer sig från dessa tider ber vi er meddela HR-administratör Therés Johansson för justering. Observera att inget avdrag görs för eventuella fikaraster.

theres.johansson@vgregion.se

AT-läkare på privata vårdcentraler bör stämpla via app (Kom & Gå). Detta för att lättare kunna följa deras flex, semester, VAB etc. 

Jourer

I Alingsås förväntas AT göra tre till sex primärvårdsjourer på jourcentralen i Alingsås (Sörhaga vårdcentral). Schema mailas ut i god tid av schemaläggare på jourcentralen. Tider är lördag och söndag klockan 10-16. Första tillfället får AT en genomgång med sekreterare innan jour. Här går AT som separat jourlinje tillsammans med två jourerfarna distriktsläkare.

Frånvaro

Upp till 5 veckors frånvaro (vid heltidstjänstgöring) medges och avser semester, VAB samt egen sjukdom. Detta förutsatt att AT-läkaren uppnår målen i målbeskrivningen.

Föräldraledighet och annan tjänstledighet förlänger automatiskt placeringen med lika mycket som är uttaget.

Ledighet inför eAT-provet

Se under rubriken eAT-provet längre ned på sidan.

 


Förslag till upptrappning av patientarbete

Det är viktigt att trappa upp arbetet i samråd med AT-läkaren så att AT-läkaren hinner med och får se en bredd av patienter för att uppfylla målen. Under placeringen förväntas man se en rimlig progression till en legitimerad läkare men det går inte att säga ett exakt antal patienter som AT-läkaren ska träffa varje dag då det måste vägas mot hur komplexa patientfallen är och AT-läkarens tidigare erfarenheter.

Observera att komplexa patienter och sökorsaker såsom psykisk ohälsa och yrsel kräver längre besökstider då både besöket,  handledningen under och efter besöket samt administrationen efteråt tar längre tid. Dessa besök är därför mer lämpliga mot slutet av placeringen.

Vecka 1:

 • Presentation och rundvisning.
 • Introduktion journalsystem.
 • Genomgång rutiner samt schema.
 • Gå bredvid flera läkarkollegor under minst 1-2 dagar.
 • Glesa patientbesök, samtliga 1 timme per patient.
 • Varvat med auskultation på lab och reception osv för att förstå flödet på vårdcentralen.

Vecka 2:

 • Bokade patienter: 1 timme per patient.
 • Akuta, enkla, korta patientbesök: 45 min.

Vecka 3-4:

 • Auskultation: 1 halvdag hos distriktssjuksköterska samt BVC.
 • Bokade patienter: 45-60 min per patient beroende på AT och besöksorsak.
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 2 (vecka 5-8):

 • Auskultation: 1 halvdag hos astma- samt diabetessjuksköterska.
 • Bokade patienter: 45 min per patient.
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 3:

 • Auskultation: SÄBO och HSV.
 • Bokade patienter: 45 min per patient varvas med 30 min per patient beroende på sökorsak, (övervägande 45 min per patient).
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 4:

 • Bokade patienter: 45 min per patient varvas med 30 min per patient, beroende på sökorsak.
 • Akuta patienter: 30 min per patient .

Månad 5-6:

 • Sträva efter 30 min för både bokade och akuta besök men sökorsak styr och komplicerade sökorsaker kräver fortfarande längre tider.
 • Bokade patienter: 30 min.
 • Akuta patienter: 30 min.

Auskultation

Auskultation på vårdcentral

Det är av värde att AT-läkaren får se hur andra professioner på vårdcentralen arbetar samt får ta del av de arbetsuppgifter allmänläkaren kan ha utöver patientarbetet på vårdcentral.

Rekommenderade auskultationer för alla AT oavsett tidigare erfarenheter:

 • Lab
 • Distriktssköterska
 • Diabetessköterska
 • Astmasköterska
 • BVC, HSV/äldreboende
 • Hembesök (tillsammans med läkare/distriktssköterska).

Om vårdcentralen kan erbjuda ytterliga auskultationer kan dessa genomföras vid intresse, till exempel:

 • Rehabkoordinator
 • Fysioterapeut
 • Arbetsterapeut
 • Bedömningsteam/psykolog
 • Jourcentral
 • Skolhälsovård
 • Ungdomsmottagning.

Extern auskultation

I Alingsås har alla möjlighet till en ”valfri vecka” där man får auskultera på valfri verksamhet i Sverige med tydlig primärvårdskoppling. Bestäms i samråd med handledare och skall främst användas för att uppnå delar i målbeskrivningen som är svåra att uppnå på vårdcentralen.


Utbildningstillfällen

Utbildningsdagar primärvård infaller cirka en gång per månad när de inte ersätts av internat eller lasarettsdagar. Lokal för detta meddelas i kallelse ett par veckor innan utbildningsdagen. Schema mejlas till alla tre månader innan start i primärvård.

Utbildningstillfällen Alingsås 2024

Utöver detta erbjuds möjlighet att delta i AT-forum för de som inte gjort det under sjukhusåret.


Uppföljning av studierektor

Ungefär halvvägs in i vårdcentralsplaceringen kommer studierektor att boka ett möte med AT-läkaren och handledaren för att vid behov kunna ge stöd för uppfyllelse av målbeskrivning och få återkoppling på vårdcentralsplaceringen.


Handledarträff och handledarpris

Handledarutbildning

I Alingsås område erbjuds alla handledare att gå handledarkurs för AT.

Handledarpris

En gång per år röstas Hedersknölen fram vid Lasarettsdag i Alingsås.

Allmänt om handledning

Regler och riktlinjer som rör handledningen av AT-läkare är gemensamma inom regionen. 

Regiongemensam information om handledning av AT-läkare inom primärvård VGR


eAT-provet

Inför eAT-provet görs en speciell medsittning med bedömning av annan allmänmedicinsk specialist än handledaren. Man utgår vid detta tillfälle från en specifik bedömningsmall som ska skickas in inför själva eAT-provet. Denna sit-in kan göras valfri tid under vårdcentralsplaceringen.

Själva eAT-provet kan skrivas tidigast en månad in på primärvårdsplaceringen.

AT-läkaren kan spara 6 st x 4 timmar kompetensutvecklingstid (KUT), dvs totalt 3 heldagar inför inläsningen av eAT-provet. Dessa inläsningsdagar kan efter överenskommelse utföras på annan plats än vårdcentralen. Dagen före eAT-provet samt själva tentadagen är betald inläsning/tentadag.

Mer information och anmälan till eAT-provet (karolinskainstitutet.se)


Avslut

Avslutningsmiddag

I samband med avslutning firas AT-läkarna med en middag. Inbjudan kommer inför avslutning.

Påskrift i AT-boken

Påskrift betyder godkänd placering. Det är handledare och verksamhetschef som fattar beslut om AT-läkaren uppfyller målbeskrivningen och närvarokravet. Verksamhetschefen skriver under i AT-boken. Om verksamhetschef INTE är legitimerad läkare ska hen delegera uppgiften till en legitimerad läkare. I AT-boken anges då: ”På delegation av verksamhetschef, Namn Namnsson legitimerad läkare”

Obs! Tänk på datumen. Slutdatum är söndag (inte fredag) i sista veckan.

Fortsätta med ST i Allmänmedicin

Läs mer om specialiseringsutbildningen i Allmänmedicin


Kontakt

Isabelle Heinerud Borssén

AT-studierektor

Telefonnummer