Allmänt om primärvårdsplaceringen

Primärvårdsplaceringen är tänkt att ge AT-läkaren en inblick i det som kännetecknar allmänmedicin; kontinuitet, hushålla med resurser, det goda mötet samt helhetsperspektiv. Tjänstgöringen ska innehålla en mix av både akuta och bokade patienter samt ge AT-läkaren en god kännedom om hur de stora folksjukdomarna handläggs inom primärvården.

Observera att informationen på den här sidan gäller samtliga AT-läkare som gör primärvårdsplacering i Västra Götalandsregionen. För specifik information om vad som gäller i varje område, se vänstermenyn.

AT på vårdcentral

Arbetet i primärvården skiljer sig en del från arbetet på sjukhus. På vårdcentralen möts AT-läkaren av ett nästan oselekterat patientklientel med en mängd olika symtom, tillstånd och sjukdomar och inte minst en oro för att ha någon av dessa sjukdomar. Uppgiften är att med hjälp av medicinska fackkunskaper och ett bra bemötande kunna hjälpa patienten på bästa sätt. Det kan röra sig om allt från att utreda och behandla en stor mängd tillstånd (både vardagliga och allvarliga), till att fånga vad patienten egentligen oroar sig för och även sålla ut de patienter som behöver träffa en sjukhusspecialist. Förhoppningen är att AT-läkaren under tiden på vårdcentralen ska utveckla den allmänmedicinska kunskapens två dimensioner - individsyn och generalistkompetens. Det innebär att se varje patient som en unik person och se den personen i ett större sammanhang.

Dessutom hoppas vi att AT-läkaren skall få en glimt av den arbetsglädje det många gånger innebär att vara specialist i allmänmedicin.

Mer om specialistutbildningen i allmänmedicin


Målbeskrivning AT

AT är både tidsstyrd och målstyrd. Tidsstyrningen innebär att AT ska genomföras under en period som motsvarar minst 18 månader samt med minst 50% tjänstgöring. De 18 månaderna är fördelande med nio månader inom invärtesmedicinska samt kirurgiska specialiteter med en minimitid inom var och en av de båda grupperna om tre månader. Tre månader av tjänstgöringen ska ske inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri samt sex månader inom allmänmedicin. Placeringen inom allmänmedicin behöver inte längre ligga sist i AT.

Målstyrningen innebär att innehållet i utbildningen ska svara mot de mål som Socialstyrelsen fastställt. Målbeskrivningen finns tillgänglig i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om allmäntjänstgöring för läkare (SOSFS 1999:5).

SOSFS 1999:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om allmäntjänstgöring för läkare (socialstyrelsen.se)

AT avslutas med ett kunskapsprov, det så kallade eAT-provet. AT-nämnden, en nämnd med företrädare för de medicinska fakulteterna, ansvarar för provets innehåll och upplägg. Inför eAT-provet görs medsittning av annan allmänmedicinsk specialist än handledaren. Man utgår vid detta tillfälle från en specifik bedömningsmall. Efter godkänt eAT-prov och påskrifter i AT-boken kan ansökan om läkarlegitimation göras hos Socialstyrelsen.

Mer information om eAT-provet (karolinskainstitutet.se)

Under AT-tjänstgöringen ska AT-läkaren alltid ha nära till stöd och instruktion för att kunna fråga någon kollega om råd när ett problem uppstår under arbetet. Den personliga handledaren ska ta ansvar för AT-läkarens utveckling och avsätta regelbunden tid för gemensamma träffar.

Mer om handledning under allmäntjänstgöring


Vårdenhet med utbildningsuppdrag

En vårdenhet med utbildningsuppdrag ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid enheten och samverka med berörda studierektorer.

Läs mer om vad det innebär att vara vårdenhet med utbildningsuppdrag.

Om det inte fungerar på vårdcentralen

Fungerar inte placeringen på vårdcentralen är det angeläget att AT-läkaren, handledaren och/eller vårdcentrals/enhetschefen vänder sig till AT-studierektor, se kontaktuppgifter under respektive område i menyn till vänster.